نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، اهواز ، ایران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز ، ایران

4 استادیار گروه علوم دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز ، ایران

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه، آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال زراعی 92- 1391 انجام گرفت. سطوح نیتروژن در چهار سطح (صفر،70، 140و 210 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره) در کرت‌های اصلی و نسبت‌های کشت مخلوط در پنج سطح (کشت خالص جو و رازیانه)، (75 درصد جو + 25 درصد رازیانه)، (50 درصد جو + 50 درصد رازیانه)، (25 درصد جو + 75 درصد رازیانه) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 53380 و 8271 کیلوگرم در هکتار از کشت خالص رازیانه با سطح نیتروژن 210 کیلوگرم در هکتار و 50 درصد جو + 50 درصد رازیانه با سطح نیتروژن 210 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. صفات مورفولوژیکی نیز شامل ارتفاع جو و رازیانه، تعداد شاخه فرعی رازیانه تحت اثر مثبت 140 کیلوگرم نیتروژن قرار گرفتند. بالاترین درصد پروتئین خام با 7/25 درصد از کشت خالص رازیانه با سطح نیتروژن 210 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد پروتئین خام (2/1528 کیلوگرم در هکتار) و نیز نسبت برابری زمین (16/1) از تیمار50 درصد جو + 50 درصد رازیانه و در سطح 210 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. نتایج تأیید کننده افزایش عملکرد کمی و کیفی علوفه در تیمار 50 درصد جو + 50 درصد رازیانه با سطح نیتروژن 210 کیلوگرم در هکتار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of qualitative and quantitative of forage yield in intercropping of barley and fennel at different levels of nitrogen

نویسندگان [English]

 • Samaneh Kiani 1
 • Mohammad Reza Moradi Telavat 2
 • Seyed Ataollah siadat 3
 • Ali Reza Abdali Mashhadi 2
 • Mohsen Sari 4

1 Agriculture and Natural Resources of Ramin University

2 The faculty of Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khozestan

3 The faculty of Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khozestan

4 The faculty of Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khozestan

چکیده [English]

In order to investigate the yield and quality of forage in intercropping barley and fennel, an experiment was carried out as split plot based on a randomized complete block design with three replications at the research farm of Agriculture and Natural Resources of Ramin University during growing season of 2012-2013. Four treatments levels of nitrogen including: (0, 70, 140 and 210 kgN.ha-1) have been taken into account as main plots and the planting ratios in five levels (pure culture barley and fennel), (75% barley + 25% fennel), (50% barley + 50% fennel), (25% barley + 75% fennel) as sub-plots. Results showed that the highest dry and fresh forage yield, respectively, 53380 and 8271 kgN.ha-1 were obtained from treatments pure cultures of fennel with level of 210 kgN.ha-1 and 50percent barley + 50percent fennel with level of 210 kgN.ha-1. Morphological traits included height of barley and fennel, number of branches for fennel were positive affected nitrogen 140 kg.The highest percent crude protein with 25.7 percent was obtained from pure cultures of fennel with 210 kgN.ha-1 .Also, maximum crude protein yield (1528.2 kgN.ha-1) and land equivalent ratio (LER=1.16) were obtained from 50percent barley+50percent fennel with level of 210 kgN.ha-1 respectively. The authenticator results of aforesaid inspections enhance the forage yield and quality in treatment 50 percent barley+50percent fennel with level of 210 kg N.ha-1

کلیدواژه‌ها [English]

 • crude protein
 • Forage yield
 • LER
 • morphological traits
 • Planting ratios
 1. احسانی­پور ع، زینلی ح و رزمجو خ (1391) تأثیر مقادیر کود نیتروژنه بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه در جمعیت‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill..). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 28 (4): 579-593.
 2. امیدبیگی ر، صدرایی منجیلی ک، و سفیدکن ف (1384) اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv. Soroksari. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 21(4): 465-479.
 3. بهدانی م ع و راشد محصل م ح (1381) شاخص‌های مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت مخلوط. دانش کشاورزی. 12(2): 83-95.
 4. توکلی ا، قلاوند ا، مرادی م، زارع ا و نجفی ع (1391) بررسی کمیت و کیفیت علوفه‌ای در کشت مخلوط یونجه و رازیانه. همایش ملی فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی: 158.
 5. جعفری ع (1380) بررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک برای تخمین قابلیت هضم در گراس‌ها. مجموعه مقالات سمینار تغذیۀ دام و طیور: 55-63.
 6. دیانتی تیلکی ق، توان م، حسینی س ع و مصداقی م (1389) بررسی تأثیر کودهای ازته و فسفره روی کیفیت علوفۀ Eruca sativa در مراتع قشلاقی مراوه تپۀ استان گلستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 17(2): 180-190.
 7. رحیمی م م، مظاهری د، خدابنده ن و حیدری شریف‌آبادی ح (1381) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط. پژوهش و سازندگی. 15(55): 45-51.
 8. زرگری ع (1376) گیاهان دارویی. جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 923 ص.
 9. ستوده­فر ا، حمیدی ر و جمالی رامین ف (1389) اثر ترکیب‌های مختلف کشت و میزان نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ و لوبیا. یازدهمین کنگرۀ علوم زراعت و اصلاح نباتات: 1932-1936.
 10. شباهنگ ج، خرم­دل س و قشم ر ا (1392) ارزیابی تأثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونۀ دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) و زنیان (.Carum copticum L) تحت تأثیر مقادیر نیتروژن. بوم­شناسی کشاورزی. 5(3): 289-298.
 11. شکورزاده آ، علیزاده خ، پوریوسف م و غفاری ع (1391) بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ماشک در شرایط دیم. علوم کشاورزی دیم ایران. 1(1): 63-74.
 12. عزیزی ک، علیمرادی ل و سیاهمرگویی آ (1390) بررسی رابطۀ بین عدد کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا. (Glycine max L.). پژوهش‌های علوم گیاهی. 23(3): 34-40.
 13. غلامحسینی م، آقاعلیخانی م و ملکوتی م (1387) تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفۀ کلزای پاییزه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 12(45): 537-548.
 14. فراهانی ا، نادری درباغشاهی م ر، خدابنده ن، طهماسبی‌زاده ح و جعفری بنیاد م (1387) تأثیر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن در عملکرد علوفۀ تر و برخی صفات فیزیولوژیکی سورگوم علوفه‌ای. یافته‌های نوین کشاورزی. 1(9): 83-91.
 15. قانع م ر (1383) تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد علوفۀ کلزا و جو. دانشکدۀ کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد: 25.
 16. لامعی هروانی ج و علیزاده دیزج خ (1391) انتخاب مناسب‌ترین ترکیب کشت مخلوط ماشک گل خوشه‌ای با جو و تریتیکاله در شرایط دیم زنجان. علوم کشاورزی دیم ایران. 1(1): 17-39.
 17. محسن­آبادی غ ر، جهان­سوز م ر، چایی­چی م ر، رحمتیان م ف، لیاقت ع م و ثواقبی فیروزآبادی غ ر (1386) ارزیابی کشت مخلوط جو - ماشک در سطوح مختلف کود نیتروژن. علوم و فناوری کشاورزی. 10(1): 23-31.
 18. محمدآبادی ط، چاجی م و اقبالی ح (1390) ارزش تغذیه‌ای علوفه‌ای نعناع و رازیانه در نشخوارکنندگان. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: 143-147.
 19. مرادی تلاوت م ر و سیادت س ع (1392) واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L..) و خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به افزایش سطوح نیتروژن. به‌زراعی کشاورزی. 15(2): 111-124.
 20. مرادی تلاوت م ر (1389) اثر سطوح نیتروژن و علفکش بر توان رقابت گندم در برابر یولاف وحشی و خردل وحشی. دانشکدۀ کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. ملاثانی. پایان‌نامۀ دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی: 30-31.
 21. مشهدی ط، نخزری مقدم ع و صبوری ح (1390) تأثیر نیتروژن و کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخود. همایش منطقه‌ای دانش‌محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: 763-769.
 22. نخزری مقدم ع (1391) عملکرد و کیفیت علوفۀ حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‌های مختلف کاشت. تولید گیاهان زراعی. 5(4): 173-189.
 23. نقی‌زاده م و گلوی م (1391) ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و خلر (.Lathyrus sativus L) تحت تأثیر کودهای فسفری زیستی و شیمیایی. بوم­شناسی کشاورزی. 4(1): 52-62.
 24. Asghari A, Razmjo Zh and Tehrani M (2006) Effect of nitrogen on yield and yield components and percentage of seed protein of four sorghum cultivars. Agricultural Science and Natural Reassures. 13: 45-54. (In Persian).
 25. Bredemeier C (2005) Laser-induced chlorophyll fluorescence sensing as a tool for site-specific nitrogen by Orobanche crenata in legumes. Crop Protection. 26: 1166-1172.
 26. Daryaei F (2005) Chickpea-Barley intercropping for forage production under dry farming condition. Tarbiat Modares University. M.Sc. thesis in Agronomy, 171p (In Persian).
 27. Dhima KV, Lithourgidis AA, Vasilakoglou IB and Dordas CA (2007) Competition indices of common vetch and cereal intercropping in two seeding ratio. Field Crops Research. 100: 249-256.
 28. Eskandari H (2004) Evaluation of corn and bean intercropping for forage production. University of Zabol, Iran. M.Sc. Thesis (In Farsi).
 29. Fenandez-Aparicio M, Sillero JC and Rubials D (2007) Intercropping with cereals reduces infection by Orobanche crenata in legumes. Crop Protection. 26: 1166-1172.
 30. Geren H, Vcioglu RA, Soya H and Kir B (2008) Intercropping of corn with cowpea and bean: Biomass yield and silage quality. African Journal of Biotechnology. 7: 4100-4104.
 31. Hauggard-Nielson H, Ambus P and Janson ES (2001) Interspecific competition, N use and interference with weeds in pea– barley intercropping. Field Crops Research. 70: 101-109.
 32. Hosseni MB (2005) Eco physiology of millet and cowpea intercropping. University of Tehran, Iran. Ph.D. Thesis (In Persian).
 33. Massignam AM, Chapman SC, Hammer GL and Fukai S (2005) Canopy architectur and nitrogen utilization for biomass productin: the constrast between maize and sunflower. Htpp://WWW.AustralianSocietyofAgronomy.com
 34. Mead R and Willey RW (1980) The concept of a ‘Land Equivalent Ratio’ and advantages in yields from intercropping. Experimental Agriculture 16: 217-28.
 35. Nakhzari Moghaddam A, chaeichi MR, Mazaheri D, Rahimian Mashhadi H, Majnoon Hoseini N and Noorinia AA (2009) The effects of corn (Zea mays) and green (Vigna radiata) in intercropping on yield, LER and some quality characteristics of forage. Iranian Journal of Field Crop Science. 40(4): 151-159 (In Persian).
 36. Omidbaigi R, Hassani A and Sefidkon F (2003) Essential oil content and composition of sweet basil (Ocimum basilicum) at different irrigation regimes. Essential Oil Bearing Plants. 6: 104-108.
 37. Sengul S (2003) Performance of some forage grasses or legumes and their mixtures under dry land condition. European Agronomy. 19: 401-409.
 38. Shahrivar R, Kashani A and Nourmohammadi GH (1996) Effect of pland density and planting pattern on forage yieldand quality of bersim clover/barley intercropping in Ahvaz weather conditions. Proceeding of the 4th Iranian Congress of Crop Sciences, 23-25 Aug. (1996) Industrial University of Esfahan, Iran (In Persian).
 39. Vos J, Vander Putten PEL and Birch CJ (2005) Effect of nitrogen supply on leaf appearance, leaf nitrogen economy and photosynthetic maize (Zea mays L.). Field Crop Research. 93: 64-73.
 40. Wang Q, Chen J, Stamps RH and Li Y (2005) Correlation of Visual Quality Grading and SPAD Reading of Green-Leaved Foliage Plants. Plant Nutrition. 28(7): 1215 1225.
 41. Willey RW and Rao MR (1980) A competitive ratio for quantifying competition between intercrops. Experimental Agriculture. 16: 117-125
 42. Yucel C and Avci M (2009) Effect of different ratios of common vetch (Vicia sativa L.) triticale (Triticisecale what) Mixtures on forage yields and quality in cukurova plain in turkey. Bulgarian Agricultural Science, 15: 323-332.