بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

4 کارشناس، واحد دانه دارها، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

چکیده

بررسی شاخص‌های مورفولوژیک سیب­های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای  هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس ‌گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’،  ‘قزوین-2’ و ‘قزوین-3’) و 12 رقم تجاری ایرانی و خارجی (‘شفیعی’، ‘گلاب کهنز’، ‘سلطانی‌شبستر’، ‘رددلیشز’، ‘حیدرزاده’، ‘ گلاب صحنه’، ‘گالا’، ‘شفیع‌آبادی’، ‘جاناتان’ ، ‘ گلدن‌دلیشز’، ‘ گرانی‌اسمیت’ و  ‘فوجی’) اندازه‌گیری شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای داده‌ها، کل ژنوتیپ‌ها را در هفت گروه دسته‌بندی کرد و کلیه ارقام خارجی و داخلی در گروه‌های مجزا قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سیب‌های گوشت قرمز ایرانی دارای تفاوت قابل مشاهده‌ای در رنگ گوشت بودند. این تحقیق می‌تواند در معرفی ارقام گوشت قرمز سیب به بازار مصرف و یا برای استفاده در برنامه های اصلاحی بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of morphological characteristics of Iranian red-fleshed apples vs. some Iranian landraces and commercial cultivars

نویسندگان [English]

  • Shadab Faramarzi 1
  • Abbas Yadollahi 2
  • Hassan Hajnajari 3
  • Abdolali Shojaeean 2
  • Sima Damyar 4
1 PhD Candidate, Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran
3 Associated Professor, Pome Fruits, Horticulture Research Section, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
4 Expert of Pome Fruits, Horticulture Research Section, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Study of morphological traits of red fleshed apples is a critical step to improve the quality and
commercializing of them. In order to study genetic diversity of Iranian red fleshed apples, a total of 17
morphological characteristics were assessed for eight genotypes of red- fleshed (‘Haji Qermez’, ‘Gousht
Qermez’, ‘Shahroud-10’, ‘Arous Gousht Qermz’, ‘B.9’, ‘Qazvin 1, 2, 3’) and 12 Iranian and foreign
commercial cultivars (‘Shafei’, ‘Golab Kohanz’, ‘Jonathan’, ‘Golden Delicious’, ‘Granny Smith’,
‘Soltani Shabestar’, ‘Fuji’, ‘Red Delicious’, ‘Heydar Zadeh’, ‘Golab Sahneh’, ‘Gala’, and ‘Shafi Abadi’).
Dendrogram resulting cluster analysis of the data classified all genotypes into 7 groups. All Iranian and
foreign cultivars were located in distinct groups. The results showed that Iranian red fleshed apples were
different in their flesh color. This research can be very useful for introducing theses cultivars to market or
using in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Apple
  • Genetic variation
  • morphological traits
  • red flesh apple
1 - ایمانی ع.، آتشکار د. و دستجردی ر (1387) نشریه فنی "اصلاح سیب". بخش تحقیقات باغبانی. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر.
2- حاج‌نجاری ح (1385) گزارش سالانه طرح تحقیقاتی"بررسی فنولوژی، میوه‌بندی و پومولوژی 108 رقم سیب در شرایط آب و هوایی کرج". واحد دانه‌دارها. بخش تحقیقات باغبانی. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
3- حاج‌نجاری ح.، دهقانی شورکی ی.، خندان ع. و فخرایی لاهیجی م (1387) دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری در سیب. معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی.
4- حسینی فرهی م.، ابوطالبی جهرمی ع. و پناهی کردلاغری خ (1387) تغییرات سفتی بافت میوه سیب رد و گلدن دلیشز پس از برداشت با توجه به نوع پایه، رقم و تیمار کلرید کلسیم. پژوهش و سازندگی. 1(21): 193-204.
5- سروری س.، حاج نجاری ح. رضائی س. و زمانی زاده ح ر (1389) ارزیابی دانهال های ارقام پاکوتاه سیب جهت گزینش پایه های متحمل به قارچPhytophthora cactorum، عامل بیماری پوسیدگی طوقه. به­نژادی نهال و بذر. 1(2). 204- 193
6- علیزاده الف (1387) شناسایی و جمع آوری وارزیابی مورفولوژیکی ژرم پلاسم سیب بومی ایران.
7- فرامرزی ش (1389) مطالعه صفات مورفولوژیکی و تنوع ژنتیکی سیب‌های گوشت قرمز ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ((SSRs. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
8-  کاشفی ب.، ارزانی ک. و نجاتیان م ع (1386) تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) در شرایط آب و هوایی تهران. علوم کشاورزی ایران. 38(4). 630-623
9- نقشین ب (1386) بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیب گلاب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد باغبانی.
 
10- Avanzato D and Raparelli E (2005) The relationship between the agriculture modernization and the fruit genetic erosion observed by analyzing the plants offer from the nurseries catalogues. First International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use, Proceedings. University of Birmingham. p.47.
11- Butelli E, Titta L, Giorgo M, Mock HP, Matros A, Peterek S, Schijlen EGWM, Hall RD, Bovy AG, Luo J and Martin C (2009) Enrichment of tomato fruit with health-promoting anthocyanins by expression of select transcription factors. Nature Biotechnology. 26:1301–1308
12- Castiglione S, Cicatelli A, Lupi R, Patrignani G, Fossati T, Brundu G, Sabatti M, van Loo M and Lexer C (2010) Genetic structure and introgression in riparian populations of Populus alba L. Plant Biosystems. 144:656–668
13- Chalker–Scott, L (1999) Environmental significance of anthocyanins in plant stress responses. Photochemistery and Photobiology. 70: 1–9.                        
14- Damyar S, Hassani D, Dastjerdi R, Hajnajari H, Zeinanloo AA and Fallahi E (2007) Evaluation of Iranian native apple cultivars and genotypes. Food Agriculture and Environment. 5: 211-215.
15- Mratinić E and Fotirić- Akšić M (2012) Phenotypic Diversity of Apple (Malus sp.) Germplasm in South Serbia. Brazilian Archives of Biology and Technology. 55(3): 349-358
16- Dreesen RSG, Vanholme BTM, Luyten K, Van Wynsberghe L, Fazio G, Roldan-Ruiz I and Keulemans J (2010) Analysis of Malus S-RNase gene diversity based on a comparative study of old and modern apple cultivars and European wild apple. Molecular Breeding. 26: 693–709.
17- Eberhardt MV, Lee, C and Yand Liu R H (2000) Antioxidant activity of fresh apples. Nature. 405: 903–904.
18- Ghiselli A, Nardini M, Baldi A and Scaccini C (1998) Antioxidant activity of different phenolic fractions separated from an Italian red wine. Agricultural and Food Chemistr.46(2): 361-367.
19- Jacques D, Van der Mijnsbrugge K, Lemaire S, Antofie A, Lateur M (2009) Natural distribution and variability of wild apple (Malus sylvestris) in Belgium. of Botany. 142: 39–49
20- Janick J, Cummins JN, Brown SKIN and Hemmat M (1996) Apples. p. 1–77.
21- Juniper B, Watkins R and Harris S (1998) The origin of the apple. Acta Horticulturae: 27-34.
22- Lee K, Kim Y, Kim D, Lee H and Lee C (2003) Major phenolics in apple and their contribution to the total antioxidant capacity. Agricultural and Food Chemistry.51(22): 6516-6520.
23- Leng P, Itamura H, Yamamura H and Deng XM  (2000) Anthocyanin accumulation in apple and peach shoots during cold acclimation. Scientia Horticulturae. 83: 43–50
24- Leonchenko VG (1988) Relationship between anthocyanin accumulation and freezing resistance in apple shoots. Fruit Growing and Viticulture. 2: 26–27.                      
25- Paul M, Hinrichs T, Janssen A, Schmitt HP, Stephan BR and Do¨rflinge H (2000) Concept for the conservation and sustainable utilization of forest genetic resources in the Federal Republic of Germany. Forst und Holz. 56:50–54
26- Pereira-Lorenzo S, Ramos-Cabrer AM and Fischer M (2009) Breeding apple (Malus × domestica Borkh) Jain SMP and Priyadarshan PM, editors. Breeding plantation tree crops: temperate species. Springer New York. p. 33-82.
27- Reim S,  Proft A,  Heinz S and Ho¨fer M (2012) Diversity of the European indigenous wild apple Malus sylvestris (L.) Mill. in the East Ore Mountains (Osterzgebirge), Germany. Morphological Characterization. Genetic Resource Crop Evolution. 59:1101–1114
28- Sarma A, Sreelakshmi Y and Sharma R (1997) Antioxidant ability of anthocyanins against ascorbic acid oxidation. Phytochemistry. 45(4): 671-674.