اثر فاصلۀ ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، گروه زراعت، دانشکدۀ تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر رقابتی گاوپنبه بر پنبه، آزمایشی در بهار سال زراعی1390، به‌صورت کرت‌های خردشده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. فاکتورها شامل فاصلۀ بین ردیف کاشت پنبه، در سه سطح (20، 40 و 80 سانتی‌متر) به‌عنوان کرت اصلی، و تراکم علف هرز گاوپنبه، در پنج سطح (صفر(شاهد)، 1، 3، 5 و 12 بوته در متر مربع) به‌عنوان کرت فرعی بود. در این پژوهش، بیشترین ارتفاع بوتۀ پنبه (4/129 سانتیمتر) در فاصلۀ ردیف کاشت 80 سانتیمتر و در وضعیت بدون علف هرز به­دست آمد. بیشترین وزن خشک (8/863 گرم در متر مربع) و حداکثر شاخص سطح برگ (04/9) پنبه نیز در فاصلۀ ردیف کاشت 20 سانتی‌متر پنبه و در وضعیت بدون علف هرز مشاهده شد. براساس نتایج، عملکرد نهایی وش در فواصل ردیف کاشت مختلف پنبه و در وضعیت بدون علف هرز غیرمعنا‌دار بود. بیشترین عملکرد پنبه به‌مقدار73/4986 کیلوگرم در هکتار، در پنبۀ کشت‌شده با فاصلۀ ردیف 40 سانتی‌متری و در وضعیت بدون علف هرز به­دست آمد. به‌طور کلی، کاهش فاصلۀ ردیف کاشت پنبه به‌واسطۀ افزایش تراکم بوته در واحد سطح، سبب افزایش توان رقابتی پنبه در رقابت بر سر منابع مشترک با علف هرز شد و در نتیجه، عملکرد پایدارتری در رقابت با تراکم‏های مختلف گاوپنبه به‌دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of row spacing in competition of cotton with velvetleaf on crop growth

نویسندگان [English]

  • Esmail Ghorbanpour 1
  • Farshid Ghaderifar 2
  • Javid Gherekhloo 2
1 Master Science, Department of Agronomy, Collage of Crop Production, University of Agriculture Science and Natural Resources of Gorgan, Grogan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Collage of Crop Production, University of Agriculture Science and Natural Resources of Gorgan, Grogan, Iran
چکیده [English]

To evaluate the competition effect of velvetleaf on cotton, an experiment was conducted in a completely
randomized block design with split plot arrangement of treatments with three replications at Experimental
Station of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2011 growing
season. The treatments were three row spacing (20, 40 and 80cm) of cotton (as main plot) and five
densities (0 (control), 1, 3, 5 and 12 plant per m-2) of velvetleaf (as subplot). The highest cotton height
(129.4 cm) was obtained in 80 cm cotton row spacing and weed free condition. Also, maximum cotton
dry matter (863.8 g m-2) and leaf area index (9.04) was achieved in the plot of 20cm cotton row spacing
and weed free condition. Results indicated that row spacing had no significant effect on cotton yield
under weed free condition. The highest yield (4986.73 kg ha-1) was obtained in 40 cm cotton row spacing
and weed free condition. However, results showed that in ultra narrow row, increasing the plant density
lead to increase of the crop ability to resource using in compared with weed and have produced
sustainable yield in competition with over weed density in compared with conventional row.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter
  • leaf area index
  • Plant height
  • ultra narrow row
  • Weed
1 . اکرم قادری، ف.، سلطانی، ا.، سلطانی، ا.، و میری، ع. ا. (1387) تأثیر پرایمینگ بر واکنش به جوانه‌زنی دما در پنبه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 11(3): 51-44.
2 . حاتمی‌مقدم، ز. و زینلی، ا. (1387) بررسی کارایی تیمارهای پیش‌سرمادهی و خراش‌دهی شیمیایی و مکانیکی در شکستن رکود بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti ). تولید گیاهان زراعی. 1(1): 37-17.
3 . فروغی، ع. (1390). مطالعه اکوفیزیولوژیکی رقابت بین کنجد (Sesamum indicum L.) و توق (Xanthium strumarium Medic.). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 98 ص.
4 . قادری‏فر، ف.، عالیمقام، س. م.، سنچولی، ا.، یوسفی‏داز، م. و میری، ع. (1391). مقایسه عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی کم و رایج. تولید گیاهان زراعی. 5(2): 91-75.
5 . مهدوی دامغانی، ع. و کامکار، ب. (1388). مروری بر رقابت علف‌های هرز و گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 352 ص.
6 . Bailey WA, Askew SD, Dorai-Raj S and Wilcut JW (2003) Velvetleaf (Abutilon theophrasti) interference and seed production dynamics in cotton. Weed Science. 51: 94-101.
7 . Bastiaans L, Kropff MJ, Goudriaan J and Van Laar HH (2000) Design of weed management systems with a reduced reliance on herbicides poses new challenges and prerequisites for modelling crop-weed interactions. Field Crops Research. 67: 161-179.
8 . Boquet DJ (2005) Cotton in ultra-narrow row spacing: Plant density and nitrogen fertilizer rates. Agronomy. 97: 279–287.
9 . Cortes JA, Mendiola MA and Castejon M (2010) Competition of velvetleaf (Abutilon theophrasti) weed with cotton (Gossypium hirsutum L.). Economic damage threshold. Spanish Journal of Agriculture Research 8: 391-399.
10 . Cousens R (1985) A simple model relating yield loss to weed density. Annals of Applied Biology. 107: 239-252.
11 . Francisco J, Arriaga SAP, Jose FT and Dennis PD (2009) Cotton gas exchange response to standard and ultra-narrow row systems under conventional and no-tillage. Crop Science. 4: 42-51.
12 . Ghajari A and Akram Ghaderi F (2007) Influence of row spacing and population density on yield and yield components of three cotton cultivars in Gorgan. Journal of Agricultural Science. 4: 833-844.
13 . Horvath DP, Gulden R and Clay SA (2006) Microarray analysis of late season velvetleaf (Abutilon theophrasti) impact on corn. Weed Science. 54: 983–994.
14 . Horvath DP, Llewellyn D and Clay SA (2007) Heterologous Hybridization of Cotton Microarrays with Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Reveals Physiological Responses Due to Corn Competition. Weed Science. 55: 546-557.
15 . Jost PH and Cothren JT (2001) Phenotypic alterations and crop maturity differences in ultra-narrow row and conventionally spaced cotton. Crop Science. 41: 1150-1159.
16 . Knezevic SZ, Evans SP and Mainz M (2003) Row spacing influences the critical timing for weed removal in soybean (Glycine max). Weed Technology. 17: 666-673.
17 . Larson JA, Gwathmey CO, Roberts RK and Hayes RM (2004) Effects of plant population density on net revenues from ultra-narrow-row cotton. Cotton Science. 8: 69-82.
18 . Larson JA, Gwathmey CO and Hayes RM (2005) Effects of defoliation timing and desiccation on net revenues from ultra-narrow-row cotton. Cotton Science. 9: 204-214.
19 . Limon-Ortega A, Mason SC and Martin AR (1998) Production practices improve grain sorghum and pearl millet competitiveness with weeds. Agronomy. 90: 227-232.
20 . Molin WT and Hugie JA (2010) Effects of population density and nitrogen rate in ultra narrow row cotton. Scholarly Research Exchange. Pp. 1-6.
21 . Molin WT, Hugie JA and Hirase K (2004) Prickly sida (Sida spinosa L.) and spurge (Euphorbia hyssopifolia L.) response to wide row and ultra narrow row cotton (Gossypium hirsutum L.) management systems. Weed Biology Management. 4: 222-229.
22 . Mulugeta D and Boerboom CM (2000) Critical time of weed removal in glyphosate-resistant Glycine max. Weed Science. 48: 35-42.
23 . Nichols SP, Snipes CE and Jones M (2004) Cotton Growth, Lint Yield, and Fiber Qualities Affected by Row Spacing and Cultivar. Cotton Science. 8: 1-12.
24 . Pettigrew WT (2001) Environmental effect on cotton fiber carbohydrate concentration and quality. Crop Science. 41: 1108-1113.
25 . Rajcan I and Swanton I (2001) Understanding light quality and whole plant. Field Crop Research. 71: 139-150.
26 . Reddy KN, Borke IC, Clif Boykin J and Williford JR (2009) Narrow row cotton production under irrigated and non-irrigated environment: plant population and lint yield. Cotton Science. 13: 48-55.
27 . Siebert JD and Stewart AM (2006) Influence of plant density on cotton response to mepiquat chloride application. Agronomy. 98: 1634-1639.
28 . Stephenson DO, Barber LT and Bourland FM (2011) Effect of twin-row planting pattern and plant density on cotton growth, yield, and fiber quality. Cotton Science. 15: 243-250.
29 . Thanisawanyangkora S, Sinoquet H, Jallas E and Cretenet M (1997) Changes in leaf orientation and canopy structure of cotton (Gossypium hirsutum L.) under different plant population densities. Natural Science. 31: 106-127.
30 . Vories ED and Glover RE (2006) Comparison of growth and yield components of conventional and ultra-narrow row cotton. Cotton Science. 10: 235-243.
31 . Willey RW (1990) Resource use in intercropping systems. Agricultural Water Management. 17: 215-231.
32 . Zhang BH, Lin F, Yao CB and Wang KB (2000) Recent progress in cotton biotechnology and genetic engineering in China. Current Science. 79(10): 247-263.