تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی علوفه‌دارو (مطالعه موردی: کشت توأم یونجه چندساله و رازیانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران- ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران- ایران

3 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج- ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود- ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه و متابولیت‌های ثانویۀ علوفه‌دارو در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-90 به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. کرت‌های اصلی دربرگیرندۀ سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره در چهار سطح شاهد (عدم کوددهی)، کود زیستی (نیتروکسین و فسفات ‌‌‌‌بارور 2)، کود تلفیقی (کود زیستی+ 50 درصد کود شیمیایی)، کود شیمیایی (سوپرفسفات ‌تریپل) و کرت‌های فرعی دربرگیرندۀ‌‌ ترکیب‌های کشت خالص یونجه، کشت خالص رازیانه، کشت مخلوط یونجه + 50 درصد رازیانه و کشت مخلوط یونجه + 100 درصد رازیانه بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین خام از ترکیب یونجه + 50 درصد رازیانه در تیمار شاهد و بیشترین مادۀ خشک قابل هضم از یونجۀ خالص با دریافت کود تلفیقی به‌دست آمد. کمترین درصد اسانس از ترکیب یونجه + 50 درصد رازیانه با دریافت کود تلفیقی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of different fertilization systems on nutrititative and qualitative characteristics medicine forage (Case study: alfalfa and fennel

نویسندگان [English]

  • Mina Agha Baba Dastjerdi 1
  • Majid Amini Dahaghi 2
  • Mohammad Reza Chaichi 3
  • Zeynab Bosaghzadeh 4
1 Postgraduate M.Sc., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Shahed, Tehran - Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Medicinal Plants Research Center, University of Shahed, Tehran - Iran
3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj – Iran
4 Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood - Iran
چکیده [English]

To study the effect of different fertilization systems on forage quality and secondary metabolites of
medicinal forage in additive intercropping of alfalfa and fennel an experiment was conducted as split plot
based on randomized complete block design with three replications at College of Agriculture, Shahed
University in Tehran, 2011. The main plots were allocated to different levels biofertilizer and chemical
fertilizer phosphorus in four levels viz. 1. Control (no fertilizer), 2. Biofertilizer (Nitroxin,
biophospherous fertilizer 2), 3. Integrated fertilizer (bio fertilizers+ 50 percent chemical fertilizer), 4.
Chemical fertilizer (triple super phosphate). The subplots were allocated to different combinations of 1.
Sole alfalfa, 2. Sole fennel, 3. 100 percent alfalfa+ 50 percent fennel, 4. 100 percent alfalfa+ 100 percent
fennel. Results showed that the highest amount of crude protein was obtained in alfalfa+ 50 percent
fennel at control treatment and the highest dry matter digestibility in sole alfalfa at integrated fertilizing
system. The lowest percentage of essential oil was obtained in alfalfa+ 50 percent fennel at integrated
fertilizing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Fennel
  • forage quality
  • intercropping
  • secondary metabolites
1 . افراسیابی م. امینی‌دهقی م. و مدرس‌ثانوی ع م (1390) تاثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر در یونجه یکساله گونه اسکوتالاتا (Medicago scutellata, cv. Robinson). دانش زراعت. 4(4): 54-43.
2 . تهامی‌زرندی م. ک.، رضوانی‌مقدم پ. و جهان م (1389) مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). بوم‌شناسی کشاورزی. 2(1): 74-63.
3 . چنگیزی م. و معاونی پ (1386) ملکه نباتات علوفه‌ای. انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
4 . خالص‌رو ش. قلاوند ا. سفیدکن ف. و اصغرزاده ا (1390) تاثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.). گیاهان دارویی و معطر ایران. 27(4): 560-551.
5 . درزی م. ت.، قلاوند ا. سفیدکن ف. و رجالی ف (1387) تاثیرکاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست وکود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه. گیاهان دارویی و معطر ایران. 24(4): 413-396.
6 . دهمرده م. قنبری ا. سیاه‌سر ب. و رمرودی م (1389) بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا‌چشم‌بلبلی. علوم گیاهان زراعی ایران. 41(3): 644-635.
7 . رحمانی ا (1383) بررسی تاثیر کشت مخلوط سورگوم- شبدر قرمز روی عملکرد، کیفیت علوفه و پویایی جمعیت علف‌های هرز. دانشگاه تهران. تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
8 . سعیدنژاد، ا. ح.، رضوانی‌مقدم، پ. خزاعی، ح. ر. و نصیری‌محلاتی م (1390) بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید. پژوهش‌های زراعی ایران. 9(4): 630-623.
9 . عموآقایی، ر. و ا. مستاجران ا (1386) همزیستی (سیستم‌های همیاری گیاه و باکتری). انتشارات دانشگاه اصفهان.
10 . کشاورز‌افشار ر (1389) بررسی تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و نظام‌های کم‌آبیباری بر کمیت و کیفیت علوفه شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa). دانشگاه تهران. تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
11 . مرادی ر (1388) تاثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک روی عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill). دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
12 . نخزری‌مقدم ع. چایی‌چی م. ر.، مظاهری د. رحیمیان‌مشهدی ح. مجنون‌حسینی م. و نوری‌نیا ع (1388) اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگی‌های کیفی علوفه. علوم گیاهان زراعی ایران. 40(4): 159-151.
 
13 . Abusuwar AO and Omer EA (2011) The impact of intercropping, phosphorous addition and rhizobium inoculation on yield and nutritive value of some leguminous and cereal forages. Agriculture and Biology Journal of North America. 2(1): 150-162.
14 . Anonymous (1983) European Pharmacopoeia. 1: 376p.
15 . Asay KH, Jensen KB, Waldron BL, Han G, Johnson DA and Monaco TA(2002) Forage quality of tall fescue across an irrigation gradient. Agronomy. 94: 1337-1343.
16 . Azizi K, Daraei Mofrad A, Heidari S, Amini Dehaghi M and Kahrizi D (2011) A study on the qualitative and quanitative traits of barley (Hordeum vulgare L.) and narbon vetch (Vicia narbonensis L.) in intercropping and sole cropping system under the interference and control of weeds in dry land farming conditions of Iran. African Journal of Biotechnology. 10(1): 13-20.
17 . Damjanovic B, Lepojevic Z, Zivcovic V and Tolic A (2005) Extraction of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds with supercritical Co2: Comparison with hyrodistillation. Food Chemistry. 92: 143-149.
18 . Daryaei F, Chaichi MR and Aghaalikhani M (2009) Evaluation of Forage Yield and Quality in Chickpea/Barley Intercropping. Field Crop Science. 40(2): 11-19.
19 . Del Amora FM, Serrano-Martinez A, Forteab MI, Leguac P and Nunez-Delicado E (2008) The effect of plantassociative bacteria (Azospirillum and Pantoea) on the fruit quality of sweet pepper under limited nitrogen supply. Scientia Horticulturae. 117: 191-196.
20 . Fateh F, Chaichi MR, Sharifi-Ashorabadi E, Mazaheri D, Jafari AA and Rengel Z (2009) Effects of organic and chemical fertilizers on forage yield and quality of Globe artichoke (Cynara scolymus). Crop Sciences. 1(1): 40-48.
21 . Ghanbari A and Lee HC (2003) Intercropped wheat (Triticum aestivum.) and bean (Vicia faba.) as a whole-crop forage: effect of harvest time on forage yield and quality. Grass andForage Science. 58(1): 28-36.
22 . Hail Y, Daci M and Tan M (2009) Evaluation of Annual legumes and barley as sole crops and intercrop in spring frost conditions for animal feeding, Yield and quality. AnimalAdvance. 8(7): 1337-1342.
23 . Jafari AV, Connolly A and Walsh EK (2003) A note on estimation of quality in perennial ryegrass by near infrared Spectroscopy. Agricultural and Food Research. 42:293-299.
24 . Kapoor R, Giri B and Mukerji KG (2004) Improved growth and essential oil yield and quality in foeniculum vulgare Mill. on mycorrhizal inoculation supplemented with P-fertilizer. Bioresource Technology. 97: 307-311.
25 . Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB, Dhima KV, Dordas CA and Yiakoulaki MD (2006) Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crop Research. 99: 106-113.
26 . Malboobi MA, Behbahani M, Madani H, Owlia P, Deljou A, Yakhchali B, Moradi M and Hassanabadi H (2009)Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 25: 1479-1484.
27 . Pembleton KG, Rawnsley RP, Donaghy DJ and Volence JJ (2009)Water Deficit Alters Canopy Structure but not Photosynthesis during the Regrowth of Alfalfa. Crop Science. 49: 722-731.
28 . Pembleton KG, Volence JJ, Rawnsley RP and Donaghy DJ (2010)Partitioningof Taproot Constituents and Crown Bud Development are Affected by Water Deficit in Regrowing Alfalfa (Medicago sativa L.). Crop Science. 50: 989-999.
29 . Provenza FD and Villalba JJ (2010) The role of natural plant products in modulating the immune system: An adaptable approach for combating disease in grazing animals. Small Ruminant Research. 89: 131-139.
30 . Rajeswara Rao BR (2002) Biomass yield, essential oil yield and essential oil composition of rose- scented geranium (Pelargonium species) as influenced by row spacings and intercropping with cornmint (Mentha arvensis L. f. piperascens Melinv. Ex Holmes). Industrial Crops and Products. 16: 133-144.
31 . Reddy BVS, Reddy PS, Bidinger F and Blummel M (2003) Crop management factors influencing yield and quality of crop residues. Field Crops Research. 84: 57-77.
32 . Sabahi H (2007) Effects of integrated application of chemical and organic fertilizers on biological activity, soil physiochemical properties and Canola yield in Zirab of Sary province in Iran. Master science thesis at Tarbiat modaress University.
33 . Sharifi Ashourabadi E, Ardakani MR, Paknejhad F, Habibi D and Adraki M (2006) Effect of solid nitrogen application on biological yield, essential oil percentage and essential oil yield of balm (Melissa officinalis L.) under greenhouse condition. Proceeding of 18th World Congress of Soil Science. Philadelphia-Pennsylvania. USA.p. 147.
34 . Vanermeer J (1992) The Ecology of Intercropping. Great Britain at the University press. Cambridge.