اثر تیمار کوتاه‌مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

زرد شدن برگها مهمترین عامل محدود کننده­ی عمر پس از برداشت گلهای آلسترومریا می­باشد. بدین منظور جهت جلوگیری از زرد شدن برگ­ها و حفظ خصوصیات کیفی آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بر روی گل شاخه بریده آلسترومریا، رقم فوجی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار غلظت اتانول (0،2،4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) بود که به دو روش تیمار کوتاه مدت و مداوم  بر دوام عمر و برخی خصوصیات کیفی پس از برداشت گیاه مورد بررسی قرار گرفتند. ساکارز 4 درصد نیز در تمامی تیمارها به جز شاهد (آب مقطر) وجود داشت. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مداوم نسبت به روش تیمار کوتاه مدت، تأثیر بیشتری بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی شاخه گلهای بریده داشت. اتانول 4 درصد موجب افزایش عمر گل­ها و افزایش میزان جذب محلول شد. افزایش غلظت اسید جیبرلیک در محلول نگهدارنده نیز باعث افزایش عمر گل­ها و حفظ خصوصیات کیفی گیاه شد، اگرچه تفاوت معنی­داری در غلظت 100 و 150 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دوام عمر گل­ها، میانگین جذب محلول و وزن تر گلها مشاهده نشد. علاوه ­براین اسید جیبرلیک در روش تیمار کوتاه مدت تأثیر بهتری در حفظ کلروفیل برگ­ها نسبت به روش تیمار مداوم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pulse and Continuous Treatments of Ethanol and Gibberellic Acid on Vase Life and Quality of Alstroemeria Cut Flower

نویسندگان [English]

  • Raheleh Edalati Morafah 1
  • Mostafa Arab 2
  • Rohangiz Naderi 3
  • Majid Rahemi 4
1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, College of Abouraihan, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, College of Abouraihan, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

Leaf yellowing is a major problem in postharvest of Alstroemeria cut flowers. For delaying of leaf yellowing and increasing flower quality a completely randomized factorial design was carried out on the Alstroemeria cut flowers (‘Fuji’ cultivar). In this research Ethanol (0, 2, 4, 6%), GA3 (0, 50, 100, 150 mg/litre) in two methods (pulse and continuous) were investigated on the flower vese life and other qualitative traits. There is 4% sucrose in all treatments except control. Result revealed that continuous treatment had more effect on the vase life and quality of flowers than pulse treatment. 4% Ethanol prolonged vase life and increased solution uptake. Increasing GA3 concentration in holding solution prolonged vase life and coused better retention of quality of cut flowers. However had no significant difference in 100 &150 mg/L GA3 in flower vase life, solution uptake and fresh weight? Moreover GA3 in pulse treatment had more effect than continuous treatment on better retention of chlorophyll.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alstroemeria
  • Chlorophyll
  • continuous treatment
  • flower vase life
  • pulse treatment