روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید‌های ذرت تحت تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ـ ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ـ ایران

3 استادیار، گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ـ ایران

چکیده

تنش شوری در بسیاری از نقاط جهان عامل مهم محدود‌کنندة رشد و عملکرد محصولات زراعی به‌شمار می‌رود. تولید ارقام مقاوم یا گزینش صفات مطلوب در شرایط تنش یکی از راه‌های مقابله با این مشکل است. در این تحقیق، آزمایشی در گلخانه به‌صورت فاکتوریل انجام و تأثیرات تنش شوری بر طول روزنه‌ها در سطح رویی و زیری برگ، محتوی نسبی آب و سرعت تعرق 7 هیبرید ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بررسی شد. در آزمایش دیگری در شرایط مزرعه به‌صورت کرت‌های خرد‌شده تأثیرات تنش شوری بر عملکرد دانة همان هیبریدها بررسی شد. هر 2 آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در محل دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال زراعی 1390، انجام شدند. نتایج نشان داد که تنش شوری و تفاوت هیبریدها تأثیرات معنی‌داری بر صفات مذکور داشتند. به‌طور کلی با افزایش سطوح شوری همة صفات مذکور کاهش یافتند. سرعت تعرق و محتوی نسبی آب همبستگی معنی‌داری با عملکرد دانه نشان دادند. همچنین، مقایسة میانگین صفات، برتری هیبرید SC-704 را از لحاظ دارا‌بودن بالا‌ترین میزان محتوی نسبی آب و عملکرد دانه در شرایط شوری نسبت به دیگر هیبریدهای مورد‌مطالعه نشان داد؛ بنابراین، هیبرید SC-704 نسبت به سایر هیبریدها تحمل بیشتری به شوری دارد و به‌عنوان هیبرید مقاوم به تنش شوری معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships among Grain Yield, Transpiration Rate and Stomatal Length in Seven Corn Cultivars under Salt Stress Condition

نویسندگان [English]

  • Mahdiye Askary 1
  • aliakbar Maghsoudi Moud 2
  • Vahidreza Saffari 3
1 MSc. Student, Department of Agronomy and Clant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Salt stress is a factor limiting crop growth and productivity around the world. Developing salt tolerant cultivars using desired plant features has been considered as a way to cope with the problem. In this study, a factorial experiment was used in order to determine the effects of salt stress on stomatal length at abaxial and adaxial leaf surfaces, relative water content (RWC) and transpiration rate (TR) under controlled condition. In another experiment yield performance (GY) of the same hybrids was evaluated in a split-plot experiment under field growing condition. Both experiments were based on a RCBD with 3 replications and conducted at the Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman in 2011. Results showed that salt stress and hybrid have significant effects on all plant characteristics. Generally, all plant characteristics were decreased by increasing salt stress level. Significant correlation coefficients were found between TR and GY and also RWC and GY. Results also showed that the hybrid SC-704 has the highest levels of RWC and GY under salt stress conditions compared to the others indicating that it can be considered as a salt tolerant one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • correlation
  • hybrid
  • relative water content
  • Stomatal length
  • Tolerant