نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بادرشبی Dracocephalum moldavica L.))در 100 کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهدانجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح کود نیتروژن (0، 50، 100، 150 کیلوگرم در هکتار) و 3 فاصلة ردیف کاشت (20، 30، 40 سانتی‌متر) بود. نتایج تجزیة واریانس نشان داد کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال 05/0 درصد بر ارتفاع، تعداد شاخة فرعی، وزن تر و خشک بوته، درصد اسانس و عملکرد گیاه دارد. بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد شاخة فرعی و وزن تر و خشک بوته در فاصلة کشت 40 سانتی‌متر و کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مشاهده شد. بالاترین عملکرد وزن خشک گیاه (4/10 تن در هکتار)، درصد اسانس (46/0 درصد) و عملکرد اسانس (9/44 کیلوگرم در هکتار) در فاصلة ردیف کشت 40 سانتی‌متر همراه با کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به‌دست آمد. براساس نتایج این تحقیق فاصلة کشت 40 سانتی‌متر همراه با کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن برای تولید حداکثر عملکرد و اسانس گیاه بادرشبی در شرایط اکولوژیکی مشابه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of N Fertilizer of Different Levels and Cultivated Density on Yield and Essential Oil Content on Moldavian Dragonhead

نویسندگان [English]

  • Sophia Soroori 1
  • Mohammad Moghaddam 2
  • Hamid Hashemi Moghaddam 3

1 MSc Student, Medical Plant and Spices, Beverage, Agriculture University, Islamic Azad University of Damghan, Damghan, Iran

2 Assistante Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistante Professor, Department of Chemistry, Faculty of Fundamental science, Islamic Azad University of Damghan, Damghan, Iran

چکیده [English]

A filed experiment was conducted to assay the effect of nitrogen fertilization and cultivated density on essential oil content on dragonhead (Dracocephalum moldavica) in semi-arid conditions in 100 km of South East of Mashhad. The experiment was done as factorial based on randomized complete blocks design with three replications, factor included four levels of nitrogen fertilization (0, 50, 100, 150 kg/ha) and three levels of cultivated density(20, 30, 40 cm). The results showed that the effect of nitrogen fertilization and cultivated densityhad significant effect on plant height, number of primary shoot, fresh and dry weight of plant, essential oil content and herbage yield of dragonhead. The highest plant height, number of primary shoot, fresh and dry weight of per plant was obtained from 40 cm cultivated densitywith 100kg/ha N treatment. The highest herbage yield (10.4 ton/ha), essential oil content (0.46 percent) and essential oil yield (44.9 kg/ha) obtained from 40 cm with 100kg/ha N treatment. In conclusion, application of 100 kg/ha N fertilizer with cultivated density40 cm can be recommended for the maximum of herbage and oil yield of dragonhead in this condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivated density
  • dracocephalum moldavica L
  • essential oil content
  • N fertilizer
  • yield