اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان ـ ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان ـ ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس، 2 آزمایش در آزمایشگاه و گلخانة پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان انجام شد. در آزمایش اول 9 ژنوتیپ عدس تحت اثر 3 سطح شوری (هدایت الکتریکی 1، 4 و 7 دسی‌زیمنس بر متر) قرار گرفتند و شاخص‌های جوانه‌زنی آن‌ها پس از 7 روز بررسی شد. در آزمایش دوم همان ژنوتیپ‌ها تحت تأثیر سطوح شوری در خاک گلدان قرار گرفتند. پس از 4 هفته مادة خشک و سطح برگ آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه‌زنی، نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه، سطح برگ و مادة خشک بوته با افزایش شوری کاهش معنی‌داری یافت، اما به‌جز در مورد درصد جوانه‌زنی تفاوت معنی‌داری بین سطوح 4 و 7 دسی‌زیمنس بر متر شوری نبود. از سوی دیگر تنوع ژنوتیپی چشمگیری از نظر واکنش به شوری میان ژنوتیپ‌ها وجود داشت؛ اما همبستگی معنی‌داری بین میزان بردباری نسبت به شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد رویشی وجود نداشت. در شرایط این آزمایش، میزان آسیب شوری 7 دسی‌زیمنس بر متر به شاخص‌های رشد رویشی و جوانه‌زنی عدس به‌طور نسبی بیش از شوری 4 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity Stress on some Germination and Vegetative Growth Indices of Lentil Genotypes

نویسندگان [English]

  • Lotfali Saadeghi-Azar 1
  • Shahab Madah Hoseini 2
  • Asghar Rahimi 3
  • Ali Akbar Mohammadi Mirik 2
1 MSc., Department of Agronomy and Crop Breeding, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of salinity stress on some germination and vegetative growth indices of lentil (Lens culinaris Medic) genotypes, two separate experiments were conducted at glasshouse and laboratory of College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan. In the first one, three electrical conductivities (including one, three and seven dS.m-1) were applied on germinating seeds of seven accessions and two cultivars of lentil and germination indices were investigated. In the second experiment, same salinities were applied on soils of pots on the same genotypes. After four weeks, dry mass and leaf areas were measured. Results showed that germination percentage, radical to plumule ratio, leaf area and dry matter per plant reduced with increasing in salinity levels; however there was no significant difference between EC= 4 and 7, except for germination percentage. On the other hand, considerable genotypic variation was observed in response to salinity in both stages but there was no significant correlation between tolerance to salinity in germination and vegetative growth phases. In the situation of this study, it seems that damage to growth at germination and vegetative phase induced by EC= 7 was relatively higher than EC=4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter
  • Germination percentage
  • Leaf area
  • Lentil
  • salinity