بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه در رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ـ ایران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف توت‌روباه، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت پلات‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی چهارمحال و بختیاری، در سال 1389، اجرا شد. در این طرح عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در 4 سطح (٢0،٤0،٦0 و80 درصد تخلیۀ رطوبتی خاک) و اکوتیپ توت‌روباه (شامل اکوتیپ‌های تهران، سمیرم و فریدون‌شهر) به‌عنوان عامل فرعی طی 3 مرحله (٨٢، ١١٢ و ١٤٢ روز پس از کاشت) ارزیابی شدند. تنش رطوبتی بر وزن مادة خشک اندام هوایی، میزان نسبی آب برگ، درصد پروتئین، میزان کلروفیل کل و کلروفیل a و b معنی‌دار بود، اما نوع اکوتیپ فقط در صفات وزن مادة خشک هوایی گیاه در تمامی مراحل برداشت و محتوای نسبی آب برگ در مراحل دوم و سوم روز پس از کاشت معنی‌دار شد. بالاترین میزان در تمامی صفات اندازه‌گیری‌شده در تنش رطوبتی ٢٠ درصد تخلیۀ رطوبتی خاک مشاهده شد. بیشترین میزان مادة خشک در اکوتیپ تهران در تیمار آبیاری ٢٠ و ٤٠ درصد تخلیۀ رطوبتی خاک در هر 3 مرحله ٨٢، ١١٢ و ١٤٢ روز پس از کاشت حاصل شد. حداکثر میزان آب نسبی برگ و درصد پروتئین در تنش ٤٠ درصد تخلیۀ رطوبت خاک مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress on Physiological Characteristics of Different Salad Burent Ecotypes under Different Irrigation Regimes

نویسندگان [English]

  • Ali Tadayyon 1
  • Hajar Nadeali 2
1 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 M.Sc., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

To evaluate the effect of drought stress on the physiological characteristics of salad burent (Poterium sanguisorba), a field experiment was conducted in split-plot based on randomized complete block design with three replications during 2010 growing season. Four levels of irrigation (20, 40, 60 and 80 percentage of available soil moisture) and three different ecotypes of Tehran, Semirom and Fereidon Shahr were used  as main and sub plots, respectively at the three harvest stages (82, 112 and 142 days after planting).Water stress significantly affected on the shoot dry weight, leaf relative water content, protein (%), total chlorophyll and  chlorophyll a and b, but effect of the ecotypes was only significant on shoot dry weight at all three stages and relative water content at second and third stages. Maximum shoot dry weight obtained in Tehran ecotype under 20 and 40% of available water at each three harvest stage. More relative water content was observed at 40% of available water at each harvest stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Ecotype
  • protein
  • relative water content
  • Total chlorophyll