نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

فعالیت آنزیمی و واکنش‌های بیوشیمیایی دو پایة مرکبات [نارنج (Citrus aurantium L.) و پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)] به تنش شوریدرون‌شیشه‌ای بررسی شد. ریزنمونه‌های هر دو پایه به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 9/8 میکرومولار بنزیل‌آدنین (BA) و 5/0 میکرومولار نفتالین‌استیک اسید (NAA) با غلظت‌های صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار کلرید سدیم در 6 تکرار منتقل شدند. بعد از گذشت 6 هفته، نتایج نشان داد، پایة سطوح شوری و اثر متقابل آن‌ها، بر تمام پارامترهای اندازه‌گیری‌شده اثر معنی‌داری داشت. فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان از قبیل: کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز، میزان پرولین، قندهای محلول و میزان مالون دی‌آلدئید (MDA) با افزایش سطح شوری در هر دو پایه افزایش یافت که میزان افزایش به‌جز آنزیم پراکسیداز و MDA در پایة نارنج بیشتر از پایة پونسیروس بود. پروتئین کل با افزایش سطح شوری در هر دو پایه کاهش یافت. پایة نارنج پروتئین کل بیشتری نسبت پایة پونسیروس داشت. طبق نتایج به‌دست‌آمده، پایة نارنج در شرایط درون شیشه‌ای، مقاوم‌تر از پایة پونسیروس به تنش شوری بود و تحمل بیشتری در سطوح بالای شوری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Enzymatic Activity and Biochemical Responses of Two Citrus Rootstocks to in vitro Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Fariborz Habibi 1
  • Mohammad Esmaeil Amiri 2

1 M.Sc.Student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

چکیده [English]

Enzymaticactivity and biochemical responsesof two citrus rootstocks [sour orange (Citrus aurantium L.) and trifoliate orange (Poncirus trifoliata Raf.)] to in vitro salinitystress were studied. Explants of both rootstocks were transferred to Murashige and Skoog (MS) solid proliferation medium containing 8.9 µM Benzyladenine (BA) and 0.5 µM Naphthaline Acetic Acid (NAA) supplemented with 0, 50, 100, 150, 200 mM of sodium chloride (NaCl) with six replicates. After six weeks, results showed that, rootstock, salinity levels and their interaction, had a significant effect on all of the measured parameters. Antioxidant enzymes activity such as: catalase, peroxidase, ascorbate peroxidase, proline content, soluble sugars and malondialdehyde (MDA) content increased in both rootstocks by increasing salinity level. The amounts of increasing in sour orange rootstock were greater than trifoliate orange, except for peroxidase enzyme and MDA. Total protein content decreased by increasing salinity level in both rootstocks. Sour orange rootstock has higher total protein content than trifoliate orange. According to the results, sour orange rootstock was more tolerant to salt stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Enzymes
  • Malondialdehyde
  • proline
  • soluble sugars
  • total protein