بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، شیروان

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعة آثار تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر توسعة شاخة جانبی و افزایش کیفیت نهال‌های گیلاس، سیب و گلابی، در سال‌های 1389-90، در قالب 3 آزمایش مستقل انجام شد. در اولین آزمایش، اثر سربرداری شامل ارتفاع سربرداری در 4 سطح (شاهد، 40، 60 و80 سانتی‌تر) و رقم در 2 سطح، در آزمایش دوم آثار تیمارهای بنزیل آدنین در 4 سطح (صفر، 200، 400 و600 میلی‌گرم بر لیتر)، زمان محلول‌پاشی در 3 سطح (1، 2 و 3 نوبت) و رقم در 2 سطح و در آزمایش سوم آثار آربولین در 4 سطح (صفر، 5، 15 و 25 میلی‌لیتر بر لیتر)، رقم در 2سطح و دفعات محلول‌پاشی در 2 سطح (1 و 2 نوبت محلول‌پاشی) بررسی شدند. طبق نتایج به‌دست‌آمده، تیمارهای مکانیکی و شیمیایی سبب بهبود شاخه‌زایی نهال‌ها شدند؛ اما تعداد شاخه با تیمارهای شیمیایی مخصوصا بنزیل آدنین نسبت به سربرداری افزایش چشمگیری داشت، به‌طوری که، محلول‌پاشی در 3 نوبت با بنزیل آدنین به غلظت 600 میلی‌گرم بر لیتر بیشترین تعداد شاخه را ایجاد کرد. تیمارهای مکانیکی و شیمیایی در گیلاس اثربخشی بیشتری بر شاخه‌زایی نسبت به سیب و گلابی داشتند. در بین ارقام، رقم سیاه مشهد، رد دلیشز و اسپادنا در مقایسه با سایر ارقام تعداد شاخة بیشتری را ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Heading and Benzyladenine and Arbolin Spraying on the Quality of Sweet Cherry, Apple and Pear Trees in Nursery

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ganji Moghadam 1
  • Mahbube Zamanipour 2
  • Alireza Mohebi Samimi 3
1 Associate Professor, Department of Horticulture, Agricultural and Natural Resource Research Center of Khorasan Razavi, Mashhad, Iran
2 PhD Candiate, Horticultural Sciences Department, Ferdousi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 M.Sc., Department of Horticulture, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
چکیده [English]

This experiment was carried out to study effects of mechanical and chemical treatments for developing lateral shoot and increasing quality of sweet cherry, apple and pear trees in 2010-2011 in three independent experiments. In the first experiment, effect of the heading treatments in four levels (‍control, 40, 60 and 80 cm), in the second experiment, BA treatments in four levels (0, 200, 400, 600 mgL-1) and spraying times in three levels (1, 2 and 3 times) and in the third experiment, Arbolin treatments in four level (0, 5, 15, 25 mlL-1) and spraying times in two level (1 and 2 times) were investigated. Results showed that mechanical and chemical treatments improved the branching of trees but the lateral shoot number with chemical treatments had significant increase in comparison with heading treatments. Therefore, the most lateral shoot number was induced with BA in concentration of 600mgL-1 in three times. The mechanical and chemical treatments in sweet cherry induced lateral shoots more than apple and pear trees. ‘Siah Mashhad’, ‘Red Delicious’ and ‘Spadona’ induced more lateral shoot numbers in comparision with other cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • arbolin
  • Benzyladenine
  • branching
  • Heading
  • Pear
  • sweet cherry