نقش پرایمینگ و سطوح تراکم کشت در بهبود صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،تهران، ایران

چکیده

به منظور تعیین تأثیرات پرایمینگ و تراکم برای بهبود در صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌‌راس (S.C. 704) تحت کشت دوگانه در منطقة ساری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‌ای، در سال زراعی 1389، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تراکم 80 و 100 هزار بوته در هکتار به‌عنوان فاکتور اول و اسموپرایمینگ بذر دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس (704)، با محلول‌های پلی‌اتیلن‌گلایکول (6000PEG) با غلظت 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت 5/0 درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت 2 درصد، آب (هیدروپرایمینگ) و شاهد (بدون پرایمینگ) به‌عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته تحت تأثیرات متقابل پرایمینگ و تراکم با پرایم‌شدن با محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول با غلظت 10 درصد و تراکم 100 هزار بوته در هکتار به میزان 33 درصد بیشتر از نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت‌های 5/0 و 2 درصد و تراکم 80 هزار بوته در هکتار بود. همچنین، میزان عملکرد علوفة تر در هکتار با تراکم 100 هزار بوته در هکتار به نسبت 42/14 درصد بیشتر از 80 هزار بوته در هکتار به‌دست آمد. بهترین تراکم بوته و غلظت محلول‌های پرایمینگ از دیدگاه پارامترهای شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) مربوط به تراکم 80 هزار بوته در هکتار با پرایم‌شدن با محلول پلی‌‌اتیلن‌‌گلایکول با غلظت 10 درصد حاصل شد. بنابراین، بهترین تراکم بوته و غلظت محلول‌های پرایمینگ به ترتیب در تراکم 100 هزار بوته در هکتار با پرایم‌کردن با محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول با غلظت 10 درصد برای گیاه ذرت می‌تواند عملکرد علوفة مناسبی برابر 54730 کیلوگرم در هکتار را تولید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Priming and Planting Density on Improvement of Morphological and Physiological Traits of Two Hybrid Maize (Zea mays L. Single Cross 704) under Field Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ramezani
  • Reza Rezaei Sokht Abandani
Ph.D. Student, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Young Researcher Club Member Talent and Elitest, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To determine the effects of priming and planting density on improvement of morphological and physiological traits of the two hybrid corns SC (S.C. 704) under double cropping in Sari, a split plot experiment as randomized complete block design with four replications was conducted in 2010. Treatments included two densities of 80 and 100 thousand plants per hectare as the first factor and osmopriming of seeds of two hybrids of corn (S.C. 704), with a solution of 10% polyethylene glycol (6000 PEG), 0.5% potassium nitrate (KNO3), 2% potassium chloride (KCl), water (hydropriming) and control (without priming) were considered as the second factor. The results showed that plant height using the priming solution of 10% polyethylene glycol and 100 thousand plants per hectare density was 33 percent higher than 0.5% potassium nitrate and 2% potassium chloride with the density of 80 thousand plants per ha. Also the forage yield per hectare with the density of 100 thousand plants was 14.42% more than 80 thousand density. Best plant density and priming concentration for leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and net assimilation rate (NAR) were the density of 80 thousand plants per hectare and 10% polyethylene glycol. Therefore, it is concluded that adequate forage yield (54730 kg/ha) of the hybrid corn used in this study were obtained by the density of 100 thousand plants per hectare and 10% polyethylene glycol solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Density
  • dual cultivated
  • morphological and physiological traits
  • Priming