نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود فسفر، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی، آزمایشی، طی سال زراعی 90ـ1389، در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کود فسفر در سه سطح (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار، به‌صورت خاک کاربرد) به‌عنوان کرت اصلی، آهن و روی هر یک در سه سطح (صفر، غلظت 3 در هزار و غلظت 6 در هزار، به‌صورت محلول‌پاشی) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تأثیرات اصلی سطوح فسفر، آهن و روی بر عملکرد دانه، تعداد غلاف در واحد سطح و وزن صد دانه معنی‌دار بود. اثر متقابل فسفر×آهن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن صد دانه و تعداد غلاف در واحد سطح معنی‌دار شد و اثر متقابل فسفر×روی بر عملکرد دانه معنی‌دار بود. اثر متقابل فسفر×آهن×روی برای عملکرد دانه، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی‌دار شد. حداکثر عملکرد نخود به مقدار 1228 کیلوگرم در هکتار از تیمار اثر متقابل 200 کیلوگرم فسفر و غلظت 6 در هزار آهن و روی حاصل شد. بنابراین، به نظر می‌رسد تلفیق 200 کیلوگرم فسفر در هکتار با غلظت 6 در هزار آهن و روی در مناطق با آب و هوا و خاک مشابه محل اجرای طرح برای نخود زراعی (رقم ILC482) مناسب است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar Application of P, Zn and Fe on Grain Yield and Yield Components of Chick Pea

نویسندگان [English]

  • Sara Vaziri Kateshori 1
  • Mashallah Daneshvar 2
  • Akbar Sohrabi 3
  • farhad Nazarian Firoz Abadi 4

1 M.Sc. Student, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan – Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan – Iran

3 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan – Iran

4 Associate Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan – Iran

چکیده [English]

To evaluate the effects of various levels of phosphorous and foliar application of iron and zinc on grain yield and yield components of chick pea (Ciceraireintinum L.), an experiment was conducted on split plot factorial based on randomized complete block design with three replications during 2010- 2011 growth season at the Agricultural College Research Farm, Lorestan University. Factors included phosphorous fertilizer at three levels (P1=0 kg/ha, P2=100 kg/ha, P3=200 kg/ha, soil application) in the main plots. Fe and Zn each at three levels (F1, Z1=0, F2, Z2 = 0.3 and F3, Z3 =0.6 percent, foliar application) were placed in the sub plots. The results showed that P, Fe and Zn levels had significant effects on grain yield, number of pod per m2 and 100 seed weight. Interaction effect of P and Fe was significant on biological yield, grain yield, 100 seed weight and number of pod per m2. Also interaction effect of P and Zn was significant on grain yield. Interaction effects of P, Fe and Zn were significant on grain yield, 100 seed weight and biological yield. The maximum grain yield was obtained from P3F3Z3 treatment with grain yield 1228 kg/ha. It seems P3F3Z3 treatment is optimum amount for chick pea (cultivar ILC482) under the study condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Chemical Fertilizer
  • Dryland farming
  • harvest index
  • nutrients