بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور رقم بیدانه سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ـ ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو‌علی سینا، همدان ـ ایران

چکیده

یخبندان بهاره یکی از عوامل محدود‌کننده در تولید انگور است. استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی یکی از روش‌های کاهش خسارت سرما محسوب می‌شود. سالیسیلیک اسید در چهار غلظت صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار در مرحلة تمام گل روی بوته‌های انگور ده‌سالة رقم بیدانة سفید محلول‌پاشی و صبح روز بعد، تغییرات غلظت کربوهیدرات‌های محلول، پرولین و پروتئین‌های محلول در بافت برگ اندازه‌گیری شد. نمونه‌هایی از برگ و ساقه به مدت سه ساعت تحت تنش سرمایی صفر، 2-، 4- و 8- درجة سانتی‌گراد و نمونه‌های خوشة گل در معرض دماهای صفر، 2- و 4- درجة سانتی‌گراد قرار داده شدند. کاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت 5/0 میلی‌مولار سبب حداکثر تجمع کربوهیدرات‌های محلول و در غلظت‌های 5/0 و 1 میلی‌مولار باعث افزایش غلظت پرولین برگ شد. کاربرد سالیسیلیک اسید در غلظت 2 میلی‌مولار سبب کاهش پروتئین‌های محلول شد. تیمار‌های سالیسیلیک اسید، سرما و برهم‌کنش آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر درصد نشت یونی در بافت‌های مختلف داشت. تیمار با سالیسیلیک اسید باعث کاهش مؤثر درصد نشت یونی تا محدودة 8- درجة سانتی‌گراد در نمونه‌های ساقه و 4- درجة سانتی‌گراد در برگ و خوشة گل در مقایسه با شاهد شد. به نظر می‌رسد که سالیسیلیک اسید ضمن افزایش غلظت تنظیم‌کننده‌های اسمزی مانند کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌های محلول باعث کاهش اثرات منفی دمای پایین و خسارت به غشای سلول‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salicylic Acid on Spring Frost Tolerance of Grape Cultivar ‘Bidaneh Sefid’

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ershadi 1
  • Samira Taheri 2
1 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Alisina Univeristy, Hamedan – Iran
2 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Alisina Univeristy, Hamedan – Iran.
چکیده [English]

Frost in early spring is one of the limiting factors in the production of grape. Chemicals offer useful approach to reduce low temperature-induced damages. Different concentrations of salicylic acid including: 0 (control), 0.5, 1 and 2 mM were sprayed twice on 10 year-old ‘Bidaneh Sefid’ grape vines at full bloom stage and changes in leaf soluble carbohydrates, proline and protein levels were measured in the next day morning. Leaf and stem samples were subjected to low temperatures of 0, -2, -4 and -8°C while flower clusters were exposed to temperature of 0, -2 and -4°C for three hours. Salicylic acid at 0.5mM concentration resulted in the highest amounts of soluble carbohydrates while the maximum proline content was observed with 0.5 and 1mM concentrations. Salicylic acid at 2mM concentration caused a decrease in soluble protein level. Salicylic acid, low temperature and their interactions had a significant effect on electrolyte leakage of different tissues. Salicylic acid treatments led to a reduction in electrolyte leakage of stem, leaf and cluster samples, compared to control. It seems that salicylic acid minimizes the negative effects of low temperature with evidence of less membrane damage by up-regulating the accumulation of osmoregulants such as soluble carbohydrates and proline.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold stress
  • electrolyte leakage
  • grape
  • proline
  • soluble carbohydrates