تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات کیفی جوانه‌زنی بذر با غلاف و گیاهچه اسپرس رقم (Eski) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا، گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر با غلاف اسپرس رقم (Eski)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3  تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی ساری، در سال 1390، اجرا شد. تیمارها شامل پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG6000) با غلظت‌های 5 و 10 درصد (با پتانسیل‌های اسمزی 21/3- و 41/7 بار)، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت‌های 5 و 10درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت‌های 5 و 10 درصد و مدت زمان‌های 6، 12 و 24 ساعت بود. نتایج این آزمایش نشان داد که در تمام صفات در سطح احتمال 001/0p< از نظر آماری تفاوت معنی‌داری را نشان داد که بیشترین آن‌ها در مدت 6 ساعت به‌دست آمد به جز تعداد گیاهچۀ غیرعادی که کمترین آن در مدت 6 ساعت بود؛ اما در تأثیرات متقابل پرایمینگ×زمان بیشترین شاخص طولی و وزنی ویگور، طول ریشه‌چه و سرعت جوانه‌زنی در محلول پرایمینگ PEG 10 درصد با مدت 12 ساعت حاصل شد. بیشترین درصد جوانه‌زنی و تعداد کل گیاهچه با PEG 5 و 10 درصد با مدت 6 و 12 ساعت و کمترین آن نیز در محلول KCl 10 درصد با مدت 6 ساعت به‌دست آمد. بیشترین میزان طول ساقه‌چه و طول گیاهچه در محلول پرایمینگ PEG 10 درصد با مدت 12 ساعت و کمترین آن در KCl 10 درصد با مدت 24 ساعت به‌دست آمد. بیشترین و کمترین تعداد گیاهچۀ عادی به ترتیب با محلول پرایمینگ PEG 10 درصد با مدت 12 ساعت و KCl 10 درصد با مدت 6 ساعت به‌دست آمد. بالاترین نسبت طولی ( ) در محلول PEG 5 درصد با مدت 6 ساعت و پایین‌ترین نسبت آن در محلول KNO3 10 درصد با مدت 6 ساعت حاصل شد؛ همچنین، کمترین نسبت وزن تر ( ) در محلول KNO3 و KCl 10 درصد با مدت 6 و 24 ساعت و بیشترین نسبت وزن خشک ( ) در محلول پرایمینگ PEG 10 درصد با مدت 12 ساعت حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Priming and its Duration on Quality of In-pod Seeds Germination and Seedling Vigour of Sainfoin 'Eski' under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ramezani
  • Reza Rezaei Sokht Abandani
Ph.D. Student, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Ph.D. Student, Department of Agronomy, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Young Researcher Club Member Talent and Elitest, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To study the effects of priming on seed germination traits of sainfoin 'Eski', a factorial in randomized complete block design with three replications was conducted at the laboratory of agricultural research center of Sari in 2011. Treatments consisted of polyethylene glycol (PEG6000) at 5 and 10%, potassium nitrate (KNO3) at 5 and 10% and potassium chloride (KCl) at 5 and 10% levels and 6, 12 and 24 hours of treatment duration. The most significant interaction of time × priming vigor, root length and germination rate was achieved by priming solution containing PEG 10% for 12 hours. The highest germination percentage and total number of seedlings was achieved by 5 and 10% PEG for 6 and 12 hours and the least with a solution of KCl 10% for 6 hours, respectively. The highest shoot length and seedling length was obtained at PEG 10% for 12 hours and the least at KCl 10% for 24 hours. The highest and lowest number of normal seedlings, were observed by a solution of PEG 10% for 12 hours and KCl 10% for 24 hours, respectively. The highest R/S ratio was obtained in a solution of PEG 5% for 6 hours and the lowest ratio was observed in the solution of KNO3 10%. The lowest weight ratio of R/S was obtained in a solution of KNO3 and KCl 10% for 6 and 24 hours and the highest dry weight of R/S in priming with PEG 10% for 12 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination and seedling growth
  • Sainfoin
  • Seed priming
  • time