تأثیر مصرف خاکی سولفات آهن و منگنز بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد بیرجند، بیرجند ـ ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، بیرجند ـ ایران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ـ ایران

چکیده

به منظور تعیین تأثیرات پرایمینگ و تراکم برای بهبود در صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌‌راس (S.C. 704) تحت کشت دوگانه در منطقة ساری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‌ای، در سال زراعی 1389، انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تراکم 80 و 100 هزار بوته در هکتار به‌عنوان فاکتور اول و اسموپرایمینگ بذر دو‌رگ‌های ذرت سینگل‌کراس (704)، با محلول‌های پلی‌اتیلن‌گلایکول (6000PEG) با غلظت 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت 5/0 درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت 2 درصد، آب (هیدروپرایمینگ) و شاهد (بدون پرایمینگ) به‌عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته تحت تأثیرات متقابل پرایمینگ و تراکم با پرایم‌شدن با محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول با غلظت 10 درصد و تراکم 100 هزار بوته در هکتار به میزان 33 درصد بیشتر از نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت‌های 5/0 و 2 درصد و تراکم 80 هزار بوته در هکتار بود. همچنین، میزان عملکرد علوفة تر در هکتار با تراکم 100 هزار بوته در هکتار به نسبت 42/14 درصد بیشتر از 80 هزار بوته در هکتار به‌دست آمد. بهترین تراکم بوته و غلظت محلول‌های پرایمینگ از دیدگاه پارامترهای شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص (NAR) مربوط به تراکم 80 هزار بوته در هکتار با پرایم‌شدن با محلول پلی‌‌اتیلن‌‌گلایکول با غلظت 10 درصد حاصل شد. بنابراین، بهترین تراکم بوته و غلظت محلول‌های پرایمینگ به ترتیب در تراکم 100 هزار بوته در هکتار با پرایم‌کردن با محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول با غلظت 10 درصد برای گیاه ذرت می‌تواند عملکرد علوفة مناسبی برابر 54730 کیلوگرم در هکتار را تولید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Application of Iron and Manganese Sulfate on Quantitative and Qualitative Characteristics of Forage Maize Hybrid Single Cross 704

نویسندگان [English]

  • Razie Nabavi Moghadam 1
  • Mohammad Hossein Saberi 2
  • Mohamad Hasan Sayyari 3
1 M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University (Branch of Birjand), Birjand – Iran
2 Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Institute of South-Khorasan, Birjand – Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand – Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of different amounts of Fe and Mn on qualitative and quantitative traits of forage maize (Zea mays L.) hybrid single cross 704, an experiment was conducted as a factorial in a randomized complete block design with 16 treatments and three replications at Qaneat city (Southern Khorasan Province) in 2010. Treatments consisted of 4 levels of FeSO4 (no fertilizer as control and 30, 60 and 90 kg/ha) and 4 levels of MnSO4 (no fertilizer as control and 10, 20 and 40 kg/ha).With increase of Fe and Mn fertilizers, a significant increase was occurred in plant height, leaf number, stem diameter, dry weight (stem, leaf, maize) and dry forage yield. Increased rates to optimum level (Fe-60 and Mn-20 kg/ha fertilizers according to the soil test), increased the yield, but more fertilizer reduced the quality. Therefore for forage with good quality and quantity, 60 and 20 kg/ha of Fe and Mn fertilizers, respectively is recommended for this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Forage Yield
  • Economy
  • micro element
  • optimize use fertilizer
  • soil test