نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران ـ ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر نظام‌های کم‌آبیاری و کودی بر برخی خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، طی سال‌های زراعی 87ـ1385، انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 1. بدون تنش (آبیاری نرمال گیاه تا پایان رسیدگی فیزیولوژیک)، 2. قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا شروع پر‌شدن دانه و 3. قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا پایان رسیدگی فیزیولوژیک و کرت‌های فرعی شامل شش سطح کودی: بدون کود، استفاده از کود بارور 2 و نیتروکسین، استفاده از کود ورمی کمپوست، 50 درصد کود شیمیایی+50 درصد کود ورمی کمپوست،50 درصد کود شیمیایی+کود بارور 2 و نیتروکسین و استفادة کامل از کود شیمیایی بود. نتایج نشان داد که مصرف تلفیقی کود شیمیایی و ارگانیک (زیستی و ورمی کمپوست) مقدار فسفر خاک را بیشتر از سایر کودها افزایش داد. همچنین، کاربرد تلفیقی کودها، غلظت نیتروژن گیاه را نسبت به سایر تیمارهای کودی افزایش داد. تیمارهای حاوی ورمی کمپوست در تمام سطوح تنش، دارای کربن آلی، نیتروژن و فسفر خاک بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند. همان‌طور که این تیمار در شرایط تنش خشکی باعث افزایش غلظت نیتروژن در گیاه شد، کودهای زیستی در شرایط آبیاری نرمال مقدار فسفر خاک و گیاه را نسبت به سایر کودها افزایش دادند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Simultaneous Chemical and Organic Fertilizer Application on Plant and Soil Chemical Properties of Barley under Water Deficit Irrigation Regimes

نویسندگان [English]

  • Saeideh Maleki Farahani 1
  • Daryoush Mazaheri 2
  • Mohammad Reza Chaeichi 2

1 MSc. Student, Department of Agronomy and Crops Breeding, College of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran – Iran

2 Professor, Department of Agronomy and Crops Breeding , College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj – Iran

چکیده [English]

To evaluate the effects of fertilizing and deficit irrigation regimes on some chemical properties of soil and plant, an experiment was conducted during 2007 and 2008 growing seasons. Experimental design was a split plot based on a randomized complete block design with four replications. The treatments consisted of three deficit irrigation regimes (main plots) and six soil fertilizing systems (sub-plots). The irrigation treatments were included non-stressed, medium stress and severe stress. Fertilizing systems consisted of no fertilizing as control, phosphorous and nitrogen biofertilizers, 100% chemical fertilizer, vermicompost, 50% chemical fertilizer + 50% vermicompost, and 50% chemical fertilizer + biofertilizer as the sub plots. Integrated application of chemical and organic fertilizers increased soil P more than the other fertilizing systems. Integrated fertilizers increased plant N in compare with other fertilizing systems. Fertilizers containing vermicompost had more soil organic carbon, nitrogen and phosphorus or plant N and P under water stress rather than the others. Biofertilizer increased soil and plant P content under normal irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Biofertilizer
  • Chemical Fertilizer
  • Deficit irrigation
  • vermicompost