نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، داشکدةکشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان ـ ایران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی واکنش رشد و رقابت گندم و خردل وحشی به سطوح نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 89-1388، در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سی و شش کیلومتری شمال اهواز اجرا شد. گندم و خردل وحشی در یک آزمایش گلدانی با ترکیب‌های گندم خالص، خردل وحشی خالص و مخلوط گندم و خردل وحشی تحت سطوح مختلف نیتروژن شامل صفر، شصت، یکصد و بیست و یکصد و هشتاد کیلوگرم در هکتار قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه، مادة خشک و تعداد سنبلة گندم در شرایط بدون رقابت، با افزایش سطوح نیتروژن، به‌طور معنی‌داری افزایش یافتند. در حالی که، صفات یادشدة گندم در هنگام رقابت با خردل وحشی در سطوح بالای نیتروژن کاهش معنی‌داری نشان دادند. درصد پروتئین کل بوته و دانة گندم، با افزایش نیتروژن تا سطح یکصد و بیست کیلوگرم افزایش یافت و پس از آن، تا سطح یکصد و هشتاد کیلوگرم نیتروژن در هکتار، ثابت ماند. در حالی که، این صفات در شرایط رقابت با خردل وحشی با مصرف یکصد و بیست تا یکصد وهشتاد کیلوگرم نیتروژن در هکتار، نه تنها افزایش نیافت، بلکه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بیشترین بازیافت ظاهری نیتروژن با گندم به ترتیب در شرایط بدون علف‌هرز و مصرف یکصد و بیست کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین آن در حضور خردل وحشی و یکصد و هشتاد کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد. همچنین، نتایج نشان داد که بیشتر صفات اندازه‌گیری‌شدة خردل وحشی در سطوح بالای نیتروژن بر‌خلاف گندم، تفاوت چندانی در شرایط رقابت و بدون رقابت نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth and Nitrogen Use Efficiency Response of Wheat and Wild Mustard to Increased Nitrogen Levels

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Moradi Talavat 1
  • Ataallah Siadat 2

1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Ramin – Iran

2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Ramin – Iran.

چکیده [English]

To investigate wheat and wild mustard growth and competition to N levels, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khouzestan, located at 36 km North of Ahvaz. Treatments included planting wheat solely, wild mustard solely, and intercropping wheat and wild mustard in pots. These combinations were exposed to N levels including 0, 60, 120 and 180 kg.ha-1. The results showed that grain yield, dry matter and spike number of wheat increased by increased N levels in sole crop treatment. These traits decreased by N levels when competing against wild mustard. Wheat grain and total protein content increased up to 120 kg N.ha-1 by increased N levels, but decreased while competing against wild mustard. The highest N apparent recovery by wheat was obtained from sole cropping of this crop and 120 kg N.ha-1. The lowest rate of this parameter was observed in competition condition against wild mustard and the level of 180 kg N.ha-1. The results showed that wild mustard traits had positive response to increased N levels, regardless to competition against wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • integrated management
  • N apparent recovery
  • N uptake
  • N use efficiency
  • Wheat