نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ـ ایران

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ـ ایران

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ـ ایران

4 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1387، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه تهران، کرج، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد پس‌‌رویشی (در مقدار توصیه‌شده) و پیش‌‌رویشی (مقدار کاهش‌یافتة هر کدام در تلفیق با مالچ) علفکش‌های متریبوزین، ریم‌سولفورون و سولفوسولفورون؛ همچنین، کاربرد پیش‌‌رویشی (در تلفیق با مالچ) و پس‌‌رویشی مخلوط دو به دو این علفکش‌ها و نیز متریبوزین+هالوکسی‌فوپ ـ متیل، تریفلورالین+متریبوزین، مالچ به تنهایی، شاهد تداخل و شاهد با وجین در طول فصل رشد بود. صفاتی نظیر وزن خشک و تراکم علف‌های هرز و عملکرد میوه و زیست‌تودة گوجه‌فرنگی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که فقط تیمارهای مصرف پس‌رویشی سولفوسولفورون و ترکیب سولفوسولفورون+ریم‌سولفورون به ترتیب با 92 و 93 درصد کارایی، علف‌ هرز پیچک صحرایی را به‌طور مؤثر کنترل کردند. همچنین، همة تیمارها علف‌های‌ هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز، تاج‌خروس رونده و خرفه را در سطح خوب (بیش از 80 درصد) تا عالی (بیش از 90 درصد) کنترل کردند. علفکش‌های متریبوزین، ریم‌سولفورون و سولفوسولفورون در اوایل زمان مصرف، گیاه‌سوزی محدود و ناپایداری روی گوجه‌فرنگی ایجاد کردند که بعد از چهار هفته، با رشد گیاه گوجه‌فرنگی ترمیم شد. به‌طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کنترل مؤثر علف‌های هرز پهن‌برگ و نازک‌برگ در گوجه‌فرنگی با کاربرد پیش‌‌رویشی علفکش‌های ریم‌سولفورون، سولفوسولفورون و متریبوزین در تلفیق با مالچ و یا علفکش پس‌‌رویشی قابل دستیابی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency of Herbicides at Reduced Rates and its Integration with Mulch for Weed Control in Tomato

نویسندگان [English]

  • Seyed Shahram Shafiye 1
  • Hasan Mohammad Alizade 2
  • Hossein Moghadam 3
  • Ali Reza Yousefi 4

1 M.Sc. graduated Student, Department of Agronomy and Crop Breeding, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Karaj - Iran

2 Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Karaj – Iran

3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, College of Agriculture and Natural Resource, University of Tehran, Karaj – Iran

4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan – Iran

چکیده [English]

To study the effect of different weed control methods in tomato, an experiment was conducted as completely randomized block design with three replications at the research farm of University of Tehran (Karaj) in 2008. The treatments consisted of post emergence (at recommended rate) or pre emergence (reduced rate in combination with mulch) application of metribuzin, rimsulfuron and sulfosulfuron, and also different binary combinations of these herbicides which applied post or pre emergence (in combination with mulch), metribuzi+haloxyfop-methyl, trifluralin+metribuzin, and also mulch alone, weed free and weedy checks. Traits such as weed density and biomass, tomato fruit yield and biomass were evaluated. The results showed that only post emergence application of sulfosulfuron (92%), sulfosulfuron+rimsulfuron (93%) controlled bindweed effectively. However, all herbicide treatments provided good (more than 80%) to excellent (more than 90%) control of redroot pigweed, smooth pigweed and common purslane. Tomato response to rimsulfuron, sulfosufuron and mtribuzin consisted of chlorosis in new terminal growth that recovery occurred after 4 weeks. The results suggest that acceptable control of different weed species in tomato could be obtained by pre-emergence application of rimsulfuron, sulfosufuron and metribuzin in combination with either mulch or post-emergence herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated weed management
  • metribuzin
  • Mulch
  • haloxyfop-methyl
  • rimsulfuron
  • sulfosulfuron