نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت ـ ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت ـ ایران

3 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت ـ ایران

4 مربی، مؤسسة تحقیقات مرکبات کشور، رامسر ـ ایران

چکیده

اثر دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در برگ پرتقال تامسون ناول پیوند‌شده روی سه پایه به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شد. فاکتورها شامل نوع پایه در سه سطح (پونسیروس (Poncitus trifoliata)، ترویر سیترنج (Citrus sinensis´Poncitus trifoliata ) و نارنج (Citrus aurantium)) و دور آبیاری در چهار سطح (دو، چهار، شش و هشت روز یک‌بار) بود. نتایج نشان داد که نوع پایه و دور آبیاری می‌تواند غلظت عناصر غذایی برگ پیوندک را به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار دهد. اختلاف بین پایه‌های مرکبات در جذب عناصر غذایی در فواصل آبیاری کوتاه‌مدت، یعنی هر دو روز یک‌بار، بیشتر دیده شد. در تیمار آبیاری با فاصلة دو روز، غلظت مس بالاتری با پایة نارنج، پتاسیم با پایة پونسیروس و نیتروژن، فسفر، آهن و روی با پایة ترویر سیترنج در برگ پیوندک پرتقال تامسون ناول دیده شد. در تیمار آبیاری با فاصلة هشت روز، غلظت روی و مس بالاتری با پایة نارنج، نیتروژن و پتاسیم با پایۀ پونسیروس و فسفر با پایة ترویر سیترنج در برگ پیوندک پرتقال تامسون ناول دیده شد. در مجموع، پایه‌های استفاده‌شده در این پژوهش که از پایه‌های رایج مرکبات در شمال ایران بودند، در شرایط تنش خشکی، برتری چندانی از لحاظ جذب عناصر غذایی نسبت به یکدیگر نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Duration and Rootstock on Concentration of some Nutrient Elements in Young ‘Thomson Navel’ Orange Leaves

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdolahpour 1
  • Mahmoud Ghasemnejad 2
  • Ali Momenpour 3
  • Ali Reza Eshkvari 4

1 M.Sc. Student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht – Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht – Iran

3 Ph.D. student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht – Iran

4 Researcher, Citrus Research Institute, Ramsar – Iran

چکیده [English]

In this study, effect of irrigation duration on concentration of some macro and micro nutrient elements in ‘Thompson Navel’ orange leaves grafted on three rootstocks was evaluated as a factorial experiment in completely randomized block design. Factors included rootstocks in three levels (Poncirus trifoliata, Citrus aurantium and Troyer citrange (Citrus sinensis ´ Poncitus trifoliata)) and irrigation durations in four levels (2, 4, 6 and 8 days). The results showed that rootstocks and irrigation duration can significantly affect scion leaf nutrient elements concentration. With irrigation of two days intervals, the differences among citrus rootstocks for nutrient elements absorption was significant. In two days interval of irrigation (no stress), significantly higher copper concentrations by sour orange, potassium concentrations by poncirus and phosphor, nitrogen, iron and zinc by Troyer citrange rootstocks were absorbed as measured in ‘Thompson Navel’ leaves. In 8 days interval irrigation treatment, significantly higher copper and zinc concentrations by sour orange, nitrogen and potassium concentrations by poncirus and phosphor by troyer citrange rootstocks were measured in 'Thompson navel' leaf as a scion. Overall, all rootstocks used in this study, that are common citrus rootstocks in the North of Iran, did not show any preference in nutrient element absorption at drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citrus
  • concentration of macro and micro Elements
  • Drought stress