اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، در شرایط دیرکشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی و ارزش نانوایی گندم، رقم الوند، با تاریخ کاشت متفاوت آزمایشی با طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل پرایم بذر با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید شامل سطوح شاهد (بذر پرایم‌نشده)، 400، 800، 1200، 1600، 2000 و 2400 میکرومولار و دو تاریخ کاشت اول آبان و اول آذر، سال زراعی 89ـ1388، بود که در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. نتایج نشان داد که پرایمینگ موجب کاهش جزئی، کمتر از 1 درصد، درصد پروتئین نسبت به تیمار شاهد در هر دو تاریخ کاشت شد که احتمالا به دلیل اثر مثبت پرایمینگ بر عملکرد دانه و تجمع بیشتر نشاسته در دانه‌ها‌ست تا افزایش مقدار پروتئین دانه. در مقابل پرایمینگ باعث افزایش عدد زلنی و افزایش حجم نان حاصله شد. میزان گلوتن تر، شاخص گلوتن و عملکرد دانه بر اثر پرایمینگ افزایش پیدا کرد؛ ولی این افزایش در تاریخ کاشت دوم بیشتر از تاریخ کاشت اول بود. علاوه بر این، سطوح بالاتر سالیسیلیک اسید موجب افزایش بیشتر در این صفات شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Seed Priming by Salicylic Acid on Wheat cv. Alvand Bread Quality under Late Sowing Condition

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abdolahi 1
  • Farid Shekari 2
1 M.Sc. Student, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan – Iran.
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Crap Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan – Iran.
چکیده [English]

To evaluate the effects of seed priming with salicylic acid on quality and baking traits of wheat flour, cv. Alvand, under different sowing dates, a factorial experiment was conducted on the basis of complete randomized block design. The factors were seed priming with salicylic acid (including untreated seeds or control treatment, 400, 800, 1200, 1600, 2000 and 2400 µM concentrations of salicylic acid) and two sowing dates (23rd of Oct. and 22nd of Nov.). Results showed that priming slightly decreased (less than 1%) protein percent compared to control treatment in both sowing dates. It may be due to positive effects of salicylic acid on seed yield and higher accumulation of starch in seeds compared to protein. On the other hand, priming enhanced Zeleny number and loaf volume. Wet gluten, gluten index and seed yield increased by application of seed priming. This was higher in second sowing date compare to the first sowing date. In addition, higher concentrations of salicylic acid lead to more increment in measured parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • late planting
  • Priming
  • quality traits
  • Salicylic Acid
  • Wheat