نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت ـ ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس گیلان، واحد علوم و تحقیقات، رشت ـ ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر اندازة غده، کود نیتروژن و تاریخ برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. این آزمایش، در سال زراعی 91ـ1390، در مزرعه‌ای واقع در روستای عورکی، شهرستان چابهار، اجرا شد. در این آزمایش، اندازة غده در دو سطح (کوچک‌تر و بزرگ‌تر از ٣٥ میلی‌متر)، مقدار کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، ٦٠، 120 و ١٨٠ کیلوگرم در هکتار) و تاریخ برداشت در دو سطح (برداشت ١٠٥ و ١١٢ روز پس از سبز‌شدن) بررسی شد. نتایج تجزیة واریانس حاکی از اثر معنی‌دار اندازة غده، نیتروژن و اثر متقابل اندازة غده×نیتروژن در سطح احتمال 1 درصد بر تمام صفات مورد مطالعه بود. اثر تاریخ برداشت روی صفات تعداد کل غده، تعداد غده‌های درشت، عملکرد غده و وزن مادة خشک معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار نیتروژن تا 120 کیلوگرم در هکتار تعداد کل غده‌ها، تعداد غده‌های درشت، عملکرد غده و وزن مادة خشک افزایش یافت، اما افزایش مقدار نیتروژن تا 180 کیلوگرم در هکتار سبب کاهش آن‌ها شد. با توجه به شرایط انجام تحقیق به نظر می‌رسد که در این منطقه، اندازة غده بزرگ‌تر از 35 میلی‌متر، نیتروژن به مقدار 120 کیلوگرم در هکتار و تاریخ برداشت 112 روز پس از سبز‌شدن (12 فروردین)، با تولید 41500 کیلوگرم در هکتار غده برای کاشت رقم سانته مناسب ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Tuber Size, Nitrogen Rate and Harvest Date on Yield and Yield Components of Potato

نویسندگان [English]

  • Peyman Sharifi 1
  • Unes Izadpanah 2
  • Mohammad Naghi Safarzad Vishekaei 1
  • Mohammad Arash Tahmourespour 2

1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht – Iran

2 MSc. Student, Department of Agronomy and Crop Breeding, Faculty of Agriculture, Guilan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht – Iran

چکیده [English]

A factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications was carried out in order to study the effects of tuber size, nitrogen fertilizer and harvest date on yield and yield components of potato. This experiment was conducted in a grower’s farm in Uraki village located in Chabahar city, in 2011. In this experiment, the treatments were two levels of tuber size (smaller and larger than 35 mm), four levels of nitrogen fertilizer (0, 60, 120 and 180 kg ha-1) and two levels of harvest date (105 and 112 days after emergence). The results of analysis of variance indicated that effects of tuber size, nitrogen rate and tuber size × nitrogen rate interaction effect were significant for all of the studied traits at 0.01 probability level. Effect of harvest date was significant on total tuber yield, number of large tubers, tuber yield and dry matter. The results of this experiment indicated increasing nitrogen up to 120 kg ha-1,increased total tuber number, number of large tubers, tuber yield and dry matter. But using up to 180 kg of nitrogen per hectare reduced these traits. According to the results of this research, it seems that under our experiments condition, tuber size larger than 35 mm, using 120 kg nitrogen per hectare which harvested 112 days after emergence date of tubers (1st of April) produced 41500 kg ha-1 tuber which is suitable to gain the highest yield of tubers for planting the 'Sante' cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvest time
  • nitrogen fertilizer
  • tuber size
  • Tuber yield