ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده

حمیده ایگدری؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ احمد اصغر زاده

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 315-327

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60388

چکیده
  سرو‌ نقره‌ای (L. Cupressus arizonica) و سرو‌ بادبزنی (Thuja orientalis L.) از مهم‌ترین درختان همیشه‌سبز ‌زینتی مورد استفاده در فضای سبز ‌شهری می‌باشند. این مطالعه با هدف بررسی تحمل به انجماد این دو گونه گیاهی در شرایط کنترل‌شده در دو آزمایش مستقل با هشت سطح دمایی (شاهد، 10-، 15-، 20-، 25-، 30-، 35-، 40- درجه سانتی‌گراد) در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. ...  بیشتر

تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون

محمد رضا نائینی؛ محمود اثنی عشری؛ امیرحسین خوشگفتارمنش؛ محمد هادی میرزاپور

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 329-343

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60393

چکیده
  از اثرهای مخرب شوری، افزایش رادیکال­های آزاد در سلول­های ریشه و در نتیجه افزایش نشت یونی در این سلول­هاست. به منظور بررسی تاثیرعنصرروی بر برخی آنزیم های مهارکننده­ی رادیکال­های آزاد (کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز) و کاهش صدمات ناشی از تنش شوری حاصل از کلرید سدیم در دو رقم زیتون (,فرانتویو، و ,کنسروالیا،) آزمایشی گلدانی به صورت ...  بیشتر

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران

اعظم فعلی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60472

چکیده
  به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های گیاه و خاک در کشت زعفران (Crocus sativus L.) آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه زعفران شش ساله دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی 95-94 انجام گرفت. عامل اول کود شیمیایی نیتروژن (اوره)، در سه سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و عامل دوم کودهای ...  بیشتر

بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری

جاسم پرخیده؛ طاهر برزگر؛ فاطمه نکونام؛ جعفر نیکبخت

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 357-369

https://doi.org/10.22059/jci.2018.225366.1641

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبیاری بر رشد، عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری شامل 100 درصد نیاز آبی گیاه و دو سطح کم آبیاری 70 و 50 درصد نیاز آبی گیاه بود. نتایج نشان داد که تنش کم‌آبیاری، رشد و عملکرد میوه را به طور معنی‌داری کاهش داد. کمترین سطح برگ، ...  بیشتر

ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 371-381

https://doi.org/10.22059/jci.2018.235780.1760

چکیده
  ترکیب پایه و پیوندک و سطح شوری می‌تواند واکنش‌های بیوشیمیایی بادام را در شرایط تنش شوری تحت تأثیر قرار دهد. به منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر تغییرات بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام، آزمایشی با دو عامل ژنوتیپ در 4 سطح (’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 و پایه GF677 (بدون پیوند)) و شوری آب آبیاری ...  بیشتر

اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده

رسول حیدرنژاد گیگلو؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22059/jci.2018.236420.1773

چکیده
  به‏‌منظور ارزیابی اثرات زمان برداشت و مدت انبارمانی بر شاخص‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه عروسک پشت پرده، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1395 انجام شد. برگ خریدهای آزمایش شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله (سبز بالغ، سبز مایل به زرد و زردرنگ) و مدت‌زمان انبارمانی (صفر، 10، 20 و 30 روز پس از برداشت) ...  بیشتر

مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل)

سیف اله حلالخور؛ سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jci.2018.237805.1795

چکیده
  مستندسازی فرآیند تولید در کشاورزی شامل تهیه کلیه اطلاعات و فعالیت‌هایی است که سیر تولید یک محصول از مرحله تهیه بستر بذر تا برداشت را نشان می‌دهد. به این منظور در این پژوهش کلیه عملیات‌های مدیریتی انجام شده از مرحله تهیه بستر بذر تا برداشت برای ارقام محلی برنج از طریق مطالعات میدانی در منطقه بابل واقع در استان مازندران طی سال‌های ...  بیشتر

تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز

قاسم حسین طلایی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ حسن حبیبی؛ سید محسن موسوی نیک

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 415-426

https://doi.org/10.22059/jci.2018.237843.1796

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان دلفان در سال زراعی 1394-95 انجام گرفت. عامل اصلی شامل سه سیستم مختلف خاک‌ورزی؛ (1) خاک‌ورزی متداول (گاوآهن برگردان‌دار، پنجه‌غازی و دیسک)، ...  بیشتر

کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما

سحر بینش؛ غلام عباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ فاطمه امینی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22059/jci.2018.235431.1757

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) به دما و تعیین دماهای کاردینال برای درصد و سرعت جوانه‌زنی، آزمایشی به‌صورت تجزیه‌ی مرکب در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و شش سطح دمایی (8، 15، 20، 25، 30 و35 درجه‌ی سانتی‌گراد) در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. در این تحقیق ...  بیشتر

تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول

جواد گرایلی؛ مهدی حدادی نژاد؛ حسین مرادی؛ مرضیه قنبری جهرمی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 439-452

https://doi.org/10.22059/jci.2018.232322.1735

چکیده
  خسارت غیرسرمایی پوست (NCPP) یکی از عوامل تخریب فیزیولوژیکی و بعد ‌از ‌برداشت در پوست میوه‌های مرکبات می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر کمبود رطوبت‌ نسبی در انبار خشک (%35-30=RH و دمای 22-18درجه سانتی گراد) نسبت به انبار معمولی (%75-70= RH و دمای 8-6درجه سانتی گراد) و 24-اپی‌براسینولید صفر، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر در زمان‌های مختلف انبارداری (15 و ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22059/jci.2018.238176.1799

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کود سبز و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در خرفه آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار کود سبز شامل: شاهد (بدون کود سبز)، ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.)، منداب (Eruca sativa L.) و مخلوط منداب و ماشک گل‌خوشه‌ای ...  بیشتر

بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران

سمیه احسان فر؛ علی سروش زاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید قربانی جاوید

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 467-485

https://doi.org/10.22059/jci.2018.240612.1821

چکیده
  جهت بررسی اثر دو پلی‏‏آمین اسپرمیدین و پوترسین بر صفات رویشی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 95-1394 در مزرعه آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. تیمارها شامل سه اندازۀ کوچک (5-3 گرم)، متوسط (7-5 گرم) و بزرگ (10-7 گرم) بنه و غلظت‏های مختلف پلی‏‏آمین (غلظت ...  بیشتر

کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر

شهرام طاهری؛ احمد غلامی؛ حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 487-502

https://doi.org/10.22059/jci.2018.244528.1858

چکیده
  ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ارزیابی استفاده از پرایمینگ بذر جهت کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا گردید. کرت اصلی شامل آبیاری در سه سطح بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیرکلاس A شامل: عدم تنش کم‌آبی (60 میلی‌متر تبخیر)، ...  بیشتر

واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان

امیرعباس رستمی اجیرلو؛ ابراهیم امیری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 503-516

https://doi.org/10.22059/jci.2018.236142.1768

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نانو کود پتاسیم بر رشد سویا در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی در سال‌های 1394 و 1395 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دشت مغان انجام گردید. عامل اصلی شامل چهار سطح قطع آبیاری آبیاری نرمال، قطع آبیاری در طول رشد رویشی، قطع آبیاری در طول گل‌دهی و قطع آبیاری در طول پر شدن دانه و فاکتور ...  بیشتر

ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی

راحله آل طه؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ دوستمراد ظفری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 517-531

https://doi.org/10.22059/jci.2018.245256.1865

چکیده
  در بومسازه‌های پر تنش همزیستی قارچ - ریشه پیامد‌های خوبی بر رشد گیاه به همراه دارد. هدف از این پژوهش پیامد کاربرد قارچ‌های اندوفیت دیواره تاریک، در برابر دو قارچ مایکوریز (گلوموس موسه‌آ و گلوموس اینترارادیسز) و پیریفورموسپورا ایندیکا بر گیاه اسپناج در حالت بی‌تنش و با‌تنش (گنجایش زراعی (FC) و 50 درصد FC) بود. این پژوهش در گلخانه دانشگاه ...  بیشتر

اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت

لیلا علیزاد؛ معرفت مصطفوی راد؛ کیوان آقائی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 533-545

https://doi.org/10.22059/jci.2018.242936.1842

چکیده
  این آزمایش به‌منظور ارزیابی اثر منابع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در سال زراعی 1396- 1395 به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل منابع کود نیتروژن، 15 تن ورمی‌کمپوست، 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تغذیه تلفیقی ورمی‌کمپوست (هفت و ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ

فاطمه محتشمی؛ محمود رضا تدین؛ پرتو روشندل

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 547-561

https://doi.org/10.22059/jci.2018.242020.1835

چکیده
  به‌منظور بررسی تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، در بهار سال 1395 انجام شد. در این پژوهش، تیمار‌ها شامل سه سطح آبیاری براساس 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه و ژنوتیپ‌های گلرنگ شامل ...  بیشتر

بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله

آسیه سیاهمرگویی؛ بنیامین ترابی؛ عیدمحمد سهرابی راد؛ سید مجید عالیمقام

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، صفحه 563-576

https://doi.org/10.22059/jci.2018.243997.1852

چکیده
  ‪ به‌منظور بررسی عوامل مؤثر در کاهش عملکرد سویا، نسبت به عملکرد قابل حصول، آزمایشی به صورت پیمایشی با استفاده از 50 مزرعه سویا در شهرستان‌ کلاله در تابستان سال 1394 انجام گردید. نمونه‌برداری از علف‌های هرز در اوایل فصل رشد سویا بر اساس الگوی دبلیو انجام شد. در این پژوهش کلیه اطلاعات مربوط به مدیریت زراعی شامل مساحت اراضی، عملیات تهیه ...  بیشتر