نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خسارت غیرسرمایی پوست (NCPP) یکی از عوامل تخریب فیزیولوژیکی و بعد ‌از ‌برداشت در پوست میوه‌های مرکبات می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر کمبود رطوبت‌ نسبی در انبار خشک (%35-30=RH و دمای 22-18درجه سانتی گراد) نسبت به انبار معمولی (%75-70= RH و دمای 8-6درجه سانتی گراد) و 24-اپی‌براسینولید صفر، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر در زمان‌های مختلف انبارداری (15 و 30 روز) بر عمر پس از برداشت پرتقال تامسون ناول می‌باشد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در زمستان 1394 به مدت 30 روز و در 3 تکرار و 5 نمونه انجام شد. صفاتی نظیر درصد کاهش وزن، میزان خسارت غیرسرمایی پوست، درصد باز بودن روزنه‌ها، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، نشت یونی، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و مقدار مالون‌دی‌آلدئید در میوه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که تنش خشکی به‌طور معنی‌داری باعث افزایش کاهش وزن (%67/9)، خسارت غیر‌سرمایی پوست (33/3 code) و فعالیت آنزیم کاتالاز پوست میوه‌ها (136/0) گردید. نگهداری میوه‌ها در محیط خشک منجر به کاهش روزنه های باز پوست میوه از 3/55 به 1/36 درصد شد که با کاربرد 24-اپی‌براسینولید، روزنه‌های روی پوست میوه به دلیل اثر متعادل کننده این تنظیم‌کننده رشد، در حد انبار معمولی (1/51 درصد) باز باقی ماندند. همچنین کاربرد 24-اپی‌بر در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر به طور معنی‌داری سبب کاهش خسارت غیرسرمایی پوست و کاهش وزن شد. با توجه به اثر معنی‌دار غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر 24-اپی‌براسینولید روی کاهش نرخ افت وزن، مقدار خسارت غیر‌سرمایی پوست و مقدار فعالیت کاتالاز پوست میوه‌ها، این تیمار به‌صورت کاربردی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of the plant steroidal hormone, 24-epibrassinolide and storage moisture, on the post-harvest characteristics of Thomson Navel sweet orange fruit

نویسندگان [English]

  • Javad geraili 1
  • Mehdi Hadadinejad 2
  • Hossein Moradi 2
  • Marzieh Ghanbari Jahromi 3

1 Former M.Sc. Student, Horticultural Department, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Horticultural Department, Sari Agriculture and Natural Resources University, Sari, Iran.

3 Assistant Professor, Horticultural Department, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Non-Chilling Peel Pitting (NCPP) is a physiological post-harvest and storage disorder in the peel of many citrus cultivars fruits. The purpose of the present study was to determine the effects of the steroidal plant hormone, 24-epibrassinolide (0, 5 and 10 mg L-1 ) and relative humidity in dry storage (RH =30% and 20) in compare to normal (RH =70% and 6OC), on the shelf life of Thomson-Novel sweet orange. The experiment was performed as factorial arrangement in CRD during 2015 winter for 30 days in three replicates and 10 . Characteristics such as weight loss, NCPP, open stomata, total soluble solids, titrable acid, leakage, Catalase and Malondialdehyde activity were measured in fruits. The results showed that drought stress significantly increased weight loss (9.67%), NCPP (33.3% code) and Catalase activity (0.13682) in fruits skin. The maintenance of fruits in dry environments led to a reduction in the open stomata of skin from 55.3 to 36.1%, which improved via application of 24-epibrassinolide, as well as normal storage (51.1%). According to our results, it can be concluded that 5 mg L-1 24-epibrassinolide concentration consider to its significant effect on reducing weight loss rate, NCPP and Catalase activity in fruits skin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Non-Chilling Peel Pitting
  • stomata
  • Catalase
  • Malondialdehyde
آمار­نامه کشاورزی (1394) آمار جهاد کشاورزی ایران. سال 1394.
حسن‌زاده س، حبیبی ف و امیری م الف (1394) اثر محلول‌پاشی کود آمینول فورته بر واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار رقم نادری در شرایط تنش خشکی. نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). 29(3): 465-459.
راحمی م (1377) مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابجایی پس از برداشت میوه و سبزی ه.ا چاپ دوم. انتشارات دانشگاه شیراز. 259 صفحه.
ربیعی و (1382) بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برخی ارقام انگور به تنش خشکی. دانشگاه تهران. تهران. رساله دکتری.
محسن‌زاده س، فرهی آشتیانی ص، ملبوبی م ع و قناتی ف (1382) اثر تنش خشکی و کلروکولین کلراید بر رشد و فتوسنتز گیاهچه دو رقم گندم. پژوهش و سازندگی، پاییز 1382. 60: 56-64.
مومن‌پور ع (1394) اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام (Prunus dulcis) پیوند شده بر روی پایه GF677. دانشگاه گیلان. گیلان. رساله دکتری.
Aghdam MS, Asghari M, Farmani B, Mohayeji M and Moradbeygi H (2012) Impact of postharvest brassinosteroids treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress. Scientia Horticulturae. 144: 116-120.
Agusti M, Almela V, Juan M, Alferez F, Tadeo FR and Zacarias L (2001) Histological and physiological characterization of rind breakdown of ‘Navelate’ sweet orange. Annals of Botany. 88: 415-422.
Alferez F, Lluch Y and Burns JK (2008) Phospholipase A2 postharvest peel pitting in citrus fruit. Postharvest Biology and Technology. 49: 69-76.
Alferez F, Agusti M and Zacarias L (2003) Postharvest rind staining Navel oranges is aggravated by changes in storage relative humidity: effect on respiration, ethylene production and water potential. Postharvest Biology and Technology. 28: 143-152.
Anuradha S and Rao SSR (2007) The effect of brassinosteroids on radish (Raphanus sativus L.) seedlings growing under cadmium stress. Plant, Soil and Environment. 53: 465-472.
Bajgaz A (2000) Effect of brassinosteroids on nucleic acids and protein content in cultured cells of Chorella vulgaris. Plant Physiology and Biochemistery. 38:209-215.
Chen J, Mao L, Mi H, Lu W, Ying T and Luo Z (2016) Involvement of abscisic acid in postharvest water-deficit stress associated with the accumulation of anthocyanins in strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology. 111: 99-105.
Denekamp M and Smeekens SC (2003) Integration of wounding and osmotic stress signals determines the expression of the AtMYB102 transcription factor gene. Plant Physiology. 132: 1415-1423.
Dexter ST, Tottingham WE and Graber LF (1930) Preliminary results in measuring the hardiness of plants. Journal of Plant Physiology. 5: 215-223.
Dexter ST, Tottingham WE and Graber LF (1932) Investigations of the hardiness of plants by measurement of electrical conductivity. Journal of Plant Physiology. 7: 63-78.
Ershova A and Khripach V (1996) Effect of epibrassinolide on lipid peroxidation in Pisum sativum at normal aeration and under oxygen deficiency. Russ Journal of Plant Physiology. 43: 750-752.
Gao H, Zhang Z, Gang Lv X, Cheng N, Peng N and Cao W (2016) Effect of 24-epibrassinolide on chilling injury of peach fruit in relation to phenolic and proline metabolisms. Postharvest Biology and Technology. 111: 390-397.
Grove MD, Spencer GF, Rohwedder WK, Mandava NB, Worley JF and Wathen JD (1979) Brassinolide a plant growth promoting steroid isolated from Brassica napus pollen. Nature. 281: 216-217.
Hamada K (1986) Brassinolide in crop cultivation. In: Macgregor, P. (Ed.), Plant Growth Regulators in Agriculture. Food Fertility Technology. Central Asia Pacific Region. pp. 190-196.
Hodges D, Delong JM, Forney CF and Prange RK (1999) Improving the thiobarbituric acidreactive substances assay for estimating lipid peroxidation in plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds. Planta. 207: 604-611.
 
 
 
Hoekstra FA, Golovina EA and Buitink J (2001) Mechanisms of plant desiccation tolerance. Plant Science. 6: 431-438.
Houk LG, Jenner JF and Mackey BE (1990) Seasonal variability of the response of desert lemons to rind injury and decay caused by quarantine cold treatments. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 65: 611-617.
Jaisingh SN and Ota Y (1993) Effects of epi- brassinolide on gram (Cicer arietinum) plants grow under water stress in juvenile stage. Indian Journal of Agricultural Science. 63:395-397.
Lafuente MT and Zacarias L (2006) Postharvest physiological disorders in citrus fruit. Stewart Postharvest Review. 1: 1-9.
Lafuente MT and Sala JM (2002) Abscisic acid levels and the influence of ethylene, humidity and storage temperature on the incidence ofpostharvest rindstaning of ‘Navelina’ orange (Citrus sinensis L. Osbeck) fruit. Postharvest Biology and Technology. 25: 49-57.
Li L, Li J, Sun J, Li C, Sheng J, Zhng F, Liao F, He X, Liu G, Ling D and You X (2015) Effects of 2-butanol on quality and physiological characteristics of longan fruit stored at ambient temperature. Postharvest Biology and Technology. 101: 96-102.
Luttus S, Kinet JM and Bouharmont J (1996) Effects of various salts and mannitol on ion and proline accumulation in relation to osmotic adjustment in rice (Oryza sativa L.) callus cultures. Journal of Plant Physiology. 149: 1896-905.
Maalekuu K, Elkind Y, Leikin-Frenkel A, Lurie S and Fallik E (2006) The relationship between water loss, lipid content, membrane integrity and LOX activity in ripe pepper fruit after storage. Postharvest Biology and Technology. 42: 248-255.
Matos AR, d’Arcy-Lameta A, France M, Petres S, Edelman L, Kader J, Zuily-Fodil Y and Pham-Thi AT (2001) A novel patatin-like gene stimulated by drought stress encodes a galactolipid acyl hydrolase. FEBS Letters. 491: 188-192.
Meijer HJG and Munnik T (2003) Phospholipid-based signaling in plants. Annual Review of Plant Biology. 54: 265-306.
Miller G, Suzuki N, Ciftci-Yilmaz S and Mittler R (2010) Reactive oxygen species homeostasis and signalling during drought and salinity stresses. Plant, Cell and Environment. 33: 453-467.
Mittler R (2002) Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Sciences. 7: 405-410.
Ogweno JO, Song XS, Shi K, Hu WH, Mao WH, Zhou YH, Yu JQ and Nogues S (2008) Brassinosteroids alleviate heat-induced inhibition of photosynthesis by increasing carboxylation efficiency and enhancing antioxidant systems in Lycopersicon esculentum. Plant Growth Regulation. 27: 49-57.
Ozdamir F, Bor M, Demiral T and Turkan I (2004) Effects of 24-epibrassinolide on seed germination, seedling growth, lipid peroxidation, proline content and anti oxidative system of rice (Oriza sativa L.) under salinity stress. Plant Growth Regulation. 42: 203-211.
Romero P, Gandia M and Alferez F (2015) Post harvest water stress leading to peel disorders in citrus fruit involves regulation of phospholipases by ABA. Acta Horticulturae. 1015-1020.
Romero P, Rodrigo MJ, Alférez F, Ballester AR, González-Candelas L, Zacarías L and Lafuente MT (2012) Unravelling molecular responses to moderate dehydration in harvested fruit of sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck) using a fruit-specific ABA-deficient mutant. Journal of Experimental Botany. 63: 2753-2767.
Sala JM and Lafuente MT (2000) Catalase enzyme activity is related to tolerance of mandarin fruits to chilling. Postharvest Biology and Technology. 20: 81-89.
Zhao DY, Shen L, Fan B, Liu KL, Yu MM, Zheng Y, Dign Y and Sheng JP (2009) Physiological and genetic properties of tomato fruits from 2 cultivars differing in chilling tolerance at cold storage. Journal of Food Science. 74: 348-352.
Zhu F, Yun Z, Qiaoli M, Gong Q, Zeng Y, Xu J and Cheng Y (2015) Effect of exogenous 24-epi brassinolide treatment on post harvest quality and resistance of Satsuma mandarin (Citrus unshiu). Postharvest Biology and Technology. 8-15.
Yun Z, Gao H, Liu P, Liu S, Luo T, Jin S, Xu Q, Xu J, Cheng Y and Deng X (2013). Comparative proteomic and metabolomic profiling of citrus fruit with enhancement of disease resistance by postharvest heat treatment. BMC Plant Biol. 13(44): 1-16.
Sun J, You X, Li L, Peng H, Su W, Li C, He Q and Liuo F (2011). Effects of a phospholipase D inhibitor on postharvest enzymatic browning and oxidative stress of litchi fruit. Postharvest Biology and Technology. 62: 288-294
Aebi H (1983). Catalase. In: Bergmeyer H, (Ed.), "Methods of Enzymatic Analysis 3. Verlag Chemie", Weinheim, Germany, 273-277.