اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شیرین تقی ذوقی؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ رضا صادقی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 577-593

https://doi.org/10.22059/jci.2018.238846.1807

چکیده
  این تحقیق به‏منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری انجام شد. به این منظور، دو آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه صورت گرفت. در هر دو آزمایش یکی از فاکتورها شامل 10 تیمار مختلف پوشش بذر بود. فاکتور دوم در دو آزمایش متفاوت بودند. در آزمایش اول، سطوح ...  بیشتر

اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی

مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 595-608

https://doi.org/10.22059/jci.2018.249057.1913

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان افزایش عملکرد دانه لوبیا با کاربرد براسینواستروئید، پژوهشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال زراعی 1395-1394 اجرا شد. در این پژوهش، سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی در کرت‌های اصلی قرار گرفت و ارقام لوبیا ...  بیشتر

بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب

بابک غلامی؛ فریده نوروزی شهری؛ فرزاد مندنی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 609-626

https://doi.org/10.22059/jci.2018.250390.1929

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد کود اوره و محلول‌پاشی برگی دود - آب بر برخی از شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1395-1394، در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف کاربرد کود ...  بیشتر

ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم

سلمان عظیمی سوران؛ حسین امیر شکاری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ جواد مظفری؛ محمدحسین فتوکیان

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 627-642

https://doi.org/10.22059/jci.2018.247437.1909

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر صفات زراعی و کیفی ژنوتیپهای زمستانه کلزا در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم، آزمایشی طی دو سال 95-1394 و 96-1395 به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به اجرا درآمد. عامل تنش در دو سطح (آبیاری معمول و قطع آبیاری ...  بیشتر

اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎

مهدی غیاثی اسکویی؛ مجید آقاعلیخانی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی مختصی بیدگلی؛ مهدی عیاری نوش آبادی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 643-654

https://doi.org/10.22059/jci.2018.253796.1960

چکیده
  به ‌منظور بررسی اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه، کارایی نیتروژن و صفات مرتبط با آن در گیاه خار مقدس، ‏آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ‏تربیت مدرس انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار مقدار کود نیتروژنی صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در ...  بیشتر

اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری

رقیه بامشاد؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 655-666

https://doi.org/10.22059/jci.2018.248224.1901

چکیده
  ببهمنظور بررسی کاربرد کودهای‌ شیمیایی و زیستی ازتو بارور 1 و فسفات بارور 2 بر عملکرد دانه، درصد روغن و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 96-1395 انجام شد. عامل اصلی قطع آبیاری در چهار سطح ...  بیشتر

مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری

داریوش طالعی؛ رضا شریفی؛ سید مهدی پیر صالحی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 667-678

https://doi.org/10.22059/jci.2018.257674.2028

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری با کلرید‌سدیم آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده با دو فاکتور بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران در سال 1396 انجام شد که در آن غلظت‌های شوری با 4 سطح (0، 3، 6، 9 دسی‌زیمنس) به‌عنوان ...  بیشتر

اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان

نسیبه پورقاسمیان؛ روح اله مرادی؛ مهدی نقی زاده

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 679-692

https://doi.org/10.22059/jci.2018.246733.1879

چکیده
  جهت بررسی مناسب‏ترین تاریخ کاشت، مکان کاشت و رقم گل شب‏بو برای عرضه در فصل بهار، آزمایشی به‏صورت کرت‏های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (15 شهریور، 15 مهر، 15 آبان، 15 آذر و 15 دی) به ...  بیشتر

اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی

مریم تاتاری؛ رضا عباسی علی کمر

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 693-706

https://doi.org/10.22059/jci.2018.258972.2038

چکیده
  به منظور تعیین بهترین زمان کاربرد و مقدار محلولپاشی گلایسینبتائین در بهبود عملکرد گوجهفرنگی در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1395 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. عامل اصلی دور آبیاری در دو سطح 6 و 12روزه و عوامل فرعی شامل دو عامل زمان مصرف (در سه سطح کاشت، گلدهی و میوهدهی) و مقدار ...  بیشتر

تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 707-718

https://doi.org/10.22059/jci.2018.249762.1919

چکیده
  با توجه به این‌که کم‌آبیاری کنترل‌شده و آبیاری زیرسطحی منجر به افزایش کارایی مصرف آب و صرفه‌جویی در مصرف آب می-شوند، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان طی سال‌های 94 تا 96 اجرا شد. در این پژوهش دو فاکتور کم‌آبیاری (100 درصد تبخیر و تعرق ...  بیشتر

اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی

زینب رفیعی راد؛ احمد گلچین؛ یحیی تاجور؛ جواد فتاحی مقدم

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 719-735

https://doi.org/10.22059/jci.2018.257533.2017

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب کشور ایران، به‌کارگیری روش‌های نوین حفظ و ذخیره آب، مانند استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در خاک، یکی از راه‌کارهای مقابله با مشکل کم‌آبی می‌باشد. به‌همین منظور، جهت بررسی تاثیر سوپرجاذب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیج در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور

سید مهدی میرباقری؛ روح الله کریمی؛ موسی رسولی

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 737-754

https://doi.org/10.22059/jci.2018.251761.1933

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد برگی سولفات ‌پتاسیم (غلظت‌های صفر، یک ‌و ‌نیم‌ و سه‌ درصد) و کلات‌آهن (غلظت‌های صفر، نیم و یک ‌درصد) بر تشکیل‌ میوه، عملکرد، کیفیت میوه، غلظت عناصر برگ، عملکرد کشمش و تحمل به سرمای پاییزه و زمستانه انگور بیدانه ‌سفید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک باغ تجاری در روستای ...  بیشتر