بررسی تنوع گونه‌ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز و باقلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تراکم، جمعیت و شاخص‌های تنوع فون حشرات و عملکرد زراعی ‌‌دو گونة گشنیز و باقلا در کشت مخلوط، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان نقده آذربایجان غربی در سال زراعی 92- 1391 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های کاشت 75 درصد گشنیز + 25 درصد باقلا، 50 درصد گشنیز + 50 درصد باقلا، 25 درصد گشنیز + 75 درصد باقلا و کشت خالص باقلا و گشنیز بود. نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص باقلا و بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط با نسبت کاشت50 درصد گشنیز + 50 درصد باقلا مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باقلا از کشت خالص، و کمترین مقادیر عملکرد دانه و بیولوژیک از نسبت کاشت 75 درصد گشنیز + 25 درصد باقلا حاصل شد. نتایج در مورد گیاه گشنیز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از تیمار کشت خالص و کمترین مقادیر آن از نسبت کاشت 25 درصد گشنیز + 75 درصد باقلا به‌دست آمد. درصد اسانس بین تیمارها اختلاف معنادار آماری نداشت، اما عملکرد اسانس در کشت خالص بیشتر از سایر تیمارها به‌دست آمد. بیشترین نسبت برابری زمین (58/1) از نسبت کاشت 25 درصد گشنیز + 75 درصد باقلا، و کمترین مقدار آن (40/1) از نسبت کاشت 50 درصد گشنیز + 50 درصد باقلا حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of insect’s fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander and faba bean

نویسنده [English]

  • OROJ VALIZADEGAN
چکیده [English]

In order to evaluate the density, population and insect fauna diversity and agronomical yield in intercropping faba bean (Vicia faba L.) andcoriander (Coriandrum sativum L.), a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the farm located in Nagadeh, West Azerbaijan province, Iran during growing season in 2012-2013. Treatments included 75 percent faba bean + 25 percent coriander, 50 percent faba bean + 50 percent coriander, 25 percent faba bean + 75 percent coriander and their monoculture. Results showed that the maximum population of pest obtained under monoculture, while the maximum population of biological predators was observed under 50 percent faba bean + 50 percent coriander, respectively. The highest seed yield and biological yield of faba bean were obtained in monoculture and the lowest grain yield and biological yield were achieved in 75 percent faba bean + 25 percent coriander, respectively. The results showed that the maximum seed yield and biological yield of coriander were obtained at monoculture, and the minimum seed yield and biological yield of coriander were achieved in 75 percent faba bean + 25 percent coriander, respectively. There was no significant difference between treatments in the essential oil percentage but the highest essential oil yield was higher than other treatments. The highest (1.58) and the lowest LER (1.40) values was obtained from 75 percent faba bean + 25 percent coriander and 50 percent faba bean + 50 percent coriander, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological predators
  • Essential oil
  • Land equivalent ratio
  • pest
  • Shannon-wiener index
 
1 . اصغری­پور م و خاتمی پور م (1392) بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف­های هرز در کشت مخلوط و ماش ارزن دم­روباهی. به‌زراعی کشاورزی. 15(1): 189-175.
2 . پورامیر ف، کوچکی ع، نصیری محلاتی م و قربانی ر (1389) ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی. پژوهش‌های زراعی ایران. 8(5): 757-747.
3 . جهان م (1384) بررسی جنبه­های اکولوژیکی کشت مخلوط بابونه و گل همیشه‌بهار. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زراعت.
4 . حسن­زاده اول ف، کوچکی ع، خزاعی ح ر و نصیری محلاتی م (1389) اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه در کشت مخلوط. پژوهش­های زراعی ایران. 8(6): 929-920.
5 . دهمرده م و ریگی خ  (1392) ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت و ماش سبز مخلوط ذرت. علوم گیاهان زراعی ایران. 44(1): 168-159.
6. رضایی چیانه ا، دباغ محمدی نسب ع، شکیبا م ر، قاسمی گلعذانی ک و اهری‌زاد س (1389) بررسی دریافت نور و برخی ویژگی‌های کانوپی در کشت‌های خالص و مخلوط ذرت و باقلا.
بوم­شناسی کشاورزی. 2(3): 447-437.
7 . رضوانی مقدم پ و مرادی ر (1391) بررسی تاریخ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیرۀ ­سبز و شنبلیله. علوم گیاهان زراعی. 43(2): 230-217.
8 . علی­زاده ی، کوچکی ع ر و نصیری محلاتی م (1389) بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط. بوم‌شناسی کشاورزی. 2(3): 397-383.
9 . قنبری ا، نصیرپور م و توسلی ا (1389) بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی کشت مخلوط ارزن دانه­ای لوبیا چشم‌بلبلی. بوم‌شناسی کشاورزی. 2(4): 564-556.
10. کوچکی ع، شباهنگ ج، خرم‌دل س و غفوری ا (1391)
بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا. بوم‌شناسی کشاورزی. 2(1): 11-1.
 11 . مظاهری د (1373) زراعت مخلوط. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 262 ص.
12 . نامداری م و محمودی س (1391) ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در نسبت­های کشت مخلوط نخود و کلزا. علوم زراعی ایران. 14(4): 357-346.
 
13 . Bukovinszky T, Van Lenteren JC and Vet LEM (2005) Functioning of natural enemies in mixed cropping systems. Encyclopedia of Pest Management. www.informaworld.com.
14 . Francis CA (1986) Biological efficiencies in multiple cropping systems. Advances in Agronomy. 42: 1-41.
15 . Getachew A, Ghizaw A and Sinebo W (2006) Yield performance and land use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian high lands. European Journal of Agronomy. 25: 202-207.
16 . Ghanbari-Bonjar A and Lee HC (2003) Intercropped wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Vicia faba L.) as whole-crop forage: effect of harvest time on forage yield and quality. Grass and Forage Science. 58: 28-36.
17 . Gliessman SR (1997) Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture. Arbor Press. 357 p.
18 . Hooks GRR and Johnson MW (2003) Impact of agricultural diversification on the insect community of cruciferous crops. Crop Protection. 22: 223-238.
19 . Hummel J, Dosdall L, Clayton GW, Lupwayi NZ, Harker KN and O'Donovan JT (2009) Canola-wheat intercrops for improved agronomic performance and integrated pest management. Agronomy. 101: 1190-1197.
20 . Kostal V and Finch S (1994) Influence of background on host-plant selection and subsequent oviposition by the cabbage root fly (Delia radicum). Entomologia Experimental et Applicata. 70: 153-163.
21 . Maffei M and Mucciarelli A (2003) Essential oil yield in peppermint/soybean strip intercropping. Field Crops Research. 84: 229-240.
22 . Rajsawara RBR (2002) Biomass yield, essential oil yield and essential oil composition of rose-scented geranium (Pelargonium species) as influenced by row Spacing and intercropping with cornmint (Mentha arvensis L.f. piperascens Malin. ex Holmes). Industrial Crops and Products. 16: 133-144.
23 . Singh D and Kothari SK (1997) Intercropping effects
on mustard aphid (Lipaphis erysimi Kaltenbach.) populations. Crop Science. 37: 1263-1264.
24 . Vandermeer JH (1989) The Ecology of Intercropping, Cambridge, University Press, 297 p.
25 . Wang WL, Liu Y, Ji  X L, Wang G and Zhou HB (2008)  Effects of wheat-oilseed rape or wheat-garlic intercropping on the population dynamics of Sitobion avenae and its main natural enemies. Applied Ecology. 19: 1331-1336.