تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس در سیب­زمینی تاکنون تعدادی از عوامل دخیل در تکثیر سیب­زمینی (تولید گیاهچه­ها و ریزغده­های درون­شیشه‌ای عاری از ویروس) بررسی شده است. مطابق نتایج دیگر تحقیقات، افزودن مخلوطی از اسیدهای آمینه، تأثیر مهمی در کشت بافت گیاهان دارد و رشد را در بسیاری از موارد افزایش می‌دهد. این آزمایش به­منظور بررسی اثر چهار اسیدآمینۀ گلوتامین، آرژنین، آسپاراژین، سیستئین و ترکیب دوتایی آنها بر ریزغده‌زایی سیب‌زمینی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. جوانه­های جانبی حاصل از شاخساره­های درون­­شیشه­ای به‌عنوان ریزنمونه و تحت شرایط استریل روی محیط­ کشت MS کشت شدند. کشت­ها در تاریکی مداوم و دمای 2±17 درجۀ سانتی‌گراد در ژرمیناتور نگهداری شدند. طی ماه اول کشت، سرعت ریزغده‌زایی و پس از اتمام دو ماه صفاتی نظیر درصد ریزغده‌زایی، ریزغده‌های فاقد دورۀ خواب ومتوسط وزن ریزغده اندازه­گیری شد. نتایج تجزیۀ واریانس داده­ها نشان داد که همۀ صفات مورد بررسی به‌جز ریزغدۀ فاقد دورۀ خواب تحت تأثیر چهار اسیدآمینۀ مذکور معنادار بودند. در پژوهش حاضر، اسیدآمینۀ آسپاراژین در ترکیب با اسیدآمینۀ آرژنین تأثیر مثبتی در بهبود اکثر صفات مهم از جمله متوسط وزن ریزغده و سرعت ریزغده‌زایی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of some Amino acids on increasing of the microtuberization potato (cv. Agria)

نویسندگان [English]

  • Yalda Ghazi-Vakili 1
  • Ali Reza Motallebi-azar 2
  • Fariborz Zare Nahandi 3
  • Naser Mahna 3
1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of production and propagation of virus-free potato plants, some of the factors involved in the propagation of potato (plantlet production and virus-free in vitro microtuberization) has been studied. In most reports, adding a mixture of amino acids play an important role in plant tissue culture and development of the explants in many cases increase. This experiment was conducted in a completely randomized design with three replications to investigate the effects of glutamine, arginine, asparagine, cysteine and their combinations on microtuberization of potatoes. Lateral buds from in vitro shoots were cultured on MS medium under sterile conditions. Cultures were kept in constant darkness and temperatures of 17 ± 2°C in a germinator. During the first month of culture microtuberization rate and after two months other microtuberization traits such as microtubers weight was measured. Analysis of variance showed that all traits except microtuber without rest were significantly affected by four amino acids. In this study, arginine in combination with asparagine had a positive role in improving the most important characteristics such as weight and microtuberization rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • arginine
  • Asparagine
  • dormancy
  • Microtuberization rate
  • Weight of microtuber
 
1 . Ahloowalia BS (1999) Minitubers for seed potato production. Farm and Food. 4: 4-6.
2 . Akita M and Takayama S (1994) Induction and development of potato tubers in a jar fermentor. Plant Cell Tissue Organ Culture. 36: 177-182.
3 . Asad S, Arshad M and Zafar Y (2009) Effect of    various amino acids on shoot regeneration of sugarcan. African Journal of Biotechnology. 8(7): 1214-1218.
 4 .  Bajaj YPS (1987) Biotechnology in agriculture and forestry. Potato. Published by Springer- Verlag. 3: 608.
5 . Baroja-Fernandez E, Aguirreolea J, Martinkova H, Hanus J and Strand M (2002) Aromatic cytokinins in micropropagated potato plants. Plant Physiological Biochemical. 40: 217-224.
6 . Claparols I, Santosa MA and Torne MJ (1993) Influence of some exogenous amino acids on the production of maize embryogenic callus and on endogenous amino acid content. Plant Cell TissueOrgan Culture. 34: 1-11.
7 . Donnelly DJ, Coleman WK and Coleman SE (2003) Potato micro tuber production and performance. American Journal of Potato Research. 19: 122-135.
8 . El-shiaty OH, El-sharabasy SF and Abd-Kareim AH (2004) Effect of some amino acids and biotin on callus and proliferation of date palm sewy cultivar. Arab Journal of Biotechnology. 7(2): 265-272.
9 . Garner N and Blake J (1989) The induction and development of potato microtubers in vitro on media free of growth regulating substances. Annual Scientific Reports. 63: 663-674.
10 . George EF, Hall MA and De Klert G (2008) Plant propagation by tissue culture. 3th Ed. Published by Springer. 72 P.
11 . Gopal J, Chamail A and Sarkar D (2004) In vitro production of microtubers for conservation of potato germplasm: Effect of genotype, abscisic acid and sucrose. Arab Journal of Biotechnology. 8: 205-215.
12 . Grewel D, Gill R and Gosal S (2006) Role of cysteine in enhancing androgenesis and regeneration of indica rice (Oryza sativa L.). Plant Growth Reports. 49: 43-47.
13 . Hamasaki RM, Purgatto E and Mercier H (2005) Glutamine enhances competence for organogenesis in pine apple leaves cultivated in vitro Braz. Journal Plant Physiology. 17(4): 383-389.
14 . Hannapel DJ (2007) Signaling the Induction of Tuber Formation. In: Vreugdenhil D (Ed.), Potato Biology and Biotechnology. Elsevier B.V. PP. 242-243.
15 . Hemberg T (1985) Potato rest. In: Potato Physiology. American Journal of Potato Research. 354-388.
16 . Hussey G and Stacey NJ (1984) Factors affecting the formation of in vitro tubers of potato (Solanum tuberosum L.). American Potato Journal. 53: 565-578.
17 . Hussain I, Chaudhry Z, Muhammad A, Asghar R, Naqvi SMS and Rashid H (2006) Effect of chlorocholine chloride, sucrose and BAP on in vitro tuberization in potato (Solanum tuberosum L. cv. Cardinal). Pakestan Journal Botanic. 38(2): 275-282.
18 . Khuri S and Moorby J (1996) Nodal segments or microtubers as explants for in vitro microtuber production of potato. Plant Cell Tissue Organ Culture. 45: 215-222.
19 . Leclerc Y and Donnelly DJ (1995) Microtuber Dormancy in three potato cultivars. American Potato. 2: 215-223.
20 . Ortiz-Montiel G and Lozoya-Saldafia H (1987) Potato minitubers: Technology validation in Mexico. American Potato. 64: 535-544.
21 . Rao AM, Sree KP and Kishor PBK (1995) Enhanced plant regeneration in grain and sweet sorghum by asparagine, praline and cefotaxime. Plant Cell Reports. 15: 72-75.
22 . Skokut TA, Manchester J and Schaefer J (1985) Regeneration in alalfa tissue culture. Plant Physiology. 79: 579-583.
23 . Sladky Z (1990) In vitro induction of axillary potato microtubers and improvement of their quality. Biologia Plantarum. 32: 181-188.
24 . Wang P and Hu C (1985) In vitro mass tuberization and virus free seed potato production in Taiwan. American Potato. 59: 33-37.