1. اثر کاربرد کود دامی، ورمی‌کمپوست، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه

محمدتقی درزی؛ محمدرضا حاج سیدهادی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 543-560

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبویه(Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به‏صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال زراعی 94-1393 انجام گرفت. تیمارها عبارت بود از 20 تن کود دامی در هکتار، 10 تن ورمی‌کمپوست در هکتار، کود زیستی ...  بیشتر

2. اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز

حسین قانع؛ حسین امیر شکاری؛ امیر محمد ناجی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 561-575

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیکیدو توده زیرة سبز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در سال زراعی 94-1393 انجام‌گرفت. در این آزمایش، عامل پرایمینگ در دو سطح (بدون پرایم و کلرید پتاسیم 4 درصد)، ...  بیشتر

3. تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حبیب الله کشیری؛ امیر آینه بند؛ محمد ناظری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 577-590

چکیده
  در این تحقیق با جمع‌آوری اطلاعات مدیریتی حدود 700 مزرعة گندم در استان گلستان طی سال‎های زراعی 93-1392 و 94-1393 و استفاده از آنالیز خط مرزی، علاوه‌بر برآورد عملکردهای پتانسیل‌، حد بهینة عوامل مدیریتی بررسی‌شده برای دستیابی به این عملکردهای پتانسیل در شرایط آبی و دیم شناسایی شد. بر این اساس، اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مورد عوامل مدیریتی ...  بیشتر

4. اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی

محمد صفری؛ مسعود ارغوانی؛ عزیزاله خیری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 591-603

چکیده
  پژوهش حاضر به‏ منظور بررسی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه وتیورگرس (Chrysopogon zizanioides L. Roberty) به تنش کم‌آبی و کاربرد سالیسیلیک ‌اسید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. پس از شش ماه از کاشت نشای گیاهان در گلدان، سه سطح آب در دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سالیسیلیک ‌اسید (0، 1 و 2 میلی‌مولار) به‌صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

5. اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘

ملیحه اکرمی ابرقویی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ غلامرضا ربیعی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 605-619

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوة زردآلو رقم ’شکرپاره‘، پژوهشی در بهار 1394 در منطقة ابرکوه از توابع استان یزد، اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با اعمال هفت تیمار تغذیه‌ای شامل شاهد (محلول‌پاشی با آب)، اسید هیومیک یک و دو در هزار، آمینول‌فورتة سه و شش در هزار و هیومی‌فورتة ...  بیشتر

6. اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

زهرا رضایی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرحمان محمد خانی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 621-637

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در دانشگاه شهرکرد انجام شد. عامل اصلی سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل سه سطح شاهد (50 میلی‌متر)، تنش ملایم (100 میلی‌متر) و تنش شدید (150 ...  بیشتر

7. ارزیابی تأثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه

خدابخش گودرزوند چگینی؛ رضا فتوت؛ محمد رضا بی همتا؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 639-651

چکیده
  به‌منظور مطالعة تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر اجزای عملکرد، ویژگی‏های مورفولوژیکی و ویژگی‏های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های متحمل، نیمه‌متحمل و حساس نخود زراعی، آزمایشی گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل عدم‌تنش کم‎آبی، تنش متوسط و تنش شدید و عامل دوم شامل 11 ژنوتیپ بود. نتایج ...  بیشتر

8. تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‏اکسیدان و محتوای عناصر غذایی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش شوری

امید صادقی پور

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 653-669

چکیده
  به‌منظور بررسی نقش متیل جاسمونات در تحمل به تنش شوری در لوبیاچشم‌بلبلی آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرحی کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در شهرستان ری انجام شد. تیمارها شامل سه سطح خیساندن بذرها در محلول متیل جاسمونات (صفر، 25 و 50 میکرو مولار) به‌مدت 20 ساعت و سه سطح شوری آب آبیاری (صفر، 50 و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم) بود. ...  بیشتر

9. بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان

فریبا رضایی آدریانی؛ آیت اله رضایی؛ اورنگ خادمی؛ یاور شرفی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 671-686

چکیده
  شوری یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکنندة رشد گیاهان است که با استفاده از مواد تعدیل‌دهندة تنش می‌توان از آثار نامطلوب آن کاست. در این پژوهش پاسخ دانهال‌های خرمندی به تنش شوری کلرید سدیم و اثر دو ترکیب پوتریسین و کیتوزان بر کاهش آثار ناشی از شوری بررسی شد. آزمایش در دانشگاه شاهد، در سال 95-1394، به‌صورت فاکتوریل، شامل سه سطح کلرید سدیم ...  بیشتر

10. ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های جنس Allium بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد

زینب فتحی منش؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد؛ غلامحسن ویسکرمی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 687-700

چکیده
  به‌منظور بررسی سازگاری و ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه‌های آلیوم (Allium spp) بومی ایران در شرایط آب‌وهوایی خرم‌آباد پژوهشی در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان طی 94-1393 انجام گرفت. آزمایش بر اساس طرحی کاملاً تصادفی با 21 تیمار (گونه-مکان) در سه تکرار انجام شد. طی رشد، سازگاری و ویژگی‌های فنولوژیکی و مورفولوژیکی اندازه‌گیری و ثبت ...  بیشتر

11. اثر پایه‮های هیبرید کدو بر برخی صفات کیفی و پارامترهای بیوشیمیایی خربزه توده بومی سوسکی زرد تحت شرایط کمبود آب‬‬‬‬‬‬‬‬

داریوش رمضان

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 701-715

چکیده
  در بررسی تأثیر پیوند در شرایط کم‌آبیاری، بر ویژگی‌های کیفی میوه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة پژوهشی مؤسسة آموزش عالی امام خمینی (ره) وابسته به وزارت جهاد کشاورزی واقع در شهرک مهندس زراعی در کرج در سال 1393 اجرا شد. خربزه‌های پیوندشده روی پایه‌های هیبریدی کدو همراه با خربزه‌های ...  بیشتر

12. بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد

سید جواد طالب زاده؛ هاشم هادی؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ محمد رضایی مرادعلی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 717-732

چکیده
  به‌منظور ارزیابی الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل، یازده لاین امیدبخش گندم زمستانه به‌همراه ارقام’اروم‘،’زارع‘،’میهن‘،’پیشگام‘و’زرین‘ در دو سطح آبیاری (آبیاری کامل و قطع آبیاری از مرحلة گلدهی) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 ...  بیشتر

13. تأثیر میکوریزا و محلول‏پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبی

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 733-749

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا و محلول‌پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ رقم’پدیده‘ در شرایط محدودیت آبی، آزمایشی در سال زراعی 1394 به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کاربرد میکوریزا ...  بیشتر

14. پارامتر‌یابی و ارزیابی مدلی ساده در شبیه‌سازی رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط اقلیمی تهران

شیوا اکبری؛ الیاس سلطانی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 751-765

چکیده
  هدف از این مطالعه، استفاده از مدلی ساده در بررسی اثر عوامل اقلیمی، مدیریت زراعی و ویژگی‌های رشدی گیاه در شبیه‌سازی رشد و عملکرد سویا در شرایط اقلیمی تهران بود تا ابزاری کارگشا برای مطالعة عوامل مؤثر بر عملکرد به‌کار گرفته شود. مدل برای شرایط اقلیمی تهران آزمون شد. سویا از منابع مهم تولید روغن و پروتئین گیاهی به‌شمار می‌رود. در این ...  بیشتر

15. بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی

غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 767-783

چکیده
  به‌منظور ارزیابی واکنش دو اکوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill) به اتیلن خارجی، تحقیقی در قالب فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در آزمایشگاه پس ‌از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 93-1392 انجام گرفت. برای این منظور چهار وضعیت گل یعنی غنچة منفرد و روی شاخه، گل باز منفرد و روی شاخه به‌مدت 24 ساعت تحت تیمار با اتیلن خارجی به ...  بیشتر

16. اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ

سمانه جهان پناه؛ محمود قاسم نژاد؛ یونس ابراهیمی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 785-797

چکیده
  گرده‏افشانی ناقص گل‌های کیوی ممکن است مهم‌ترین دلیل پایین‌بودن کیفیت و بازارپسندی آن باشد. در این پژوهش، تأثیر گرده‏افشانی تکمیلی با سوسپانسیون گرده و دانة گردة خشک بر ویژگی‏هایی مانند اندازة میوه، وزن میوه، تعداد بذر، درصد مادة خشک، سفتی بافت، مواد جامد محلول، ویتامین ث، مقدار عناصر معدنی میوة کیوی رقم ʼهایواردʽ ارزیابی ...  بیشتر

17. بررسی میکوریزا و محلول‌پاشی آهن و روی بر صفات کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای

محسن باقری ده آبادی؛ حسین مقدم؛ محمد رضا چایچی؛ نسرین زیلوئی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 799-815

چکیده
  به‏منظور بررسی تأثیر کود زیستی و محلول‌‏پاشی برخی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد کمّی و کیفی سورگوم علوفه‌ای (رقم’پگاه‘)، این آزمایش در سال 1390 در مزرعة پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج به‏صورت اسپیلت - فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار‏های آزمایش شامل دو سطح تلقیح و عدم‌تلقیح با میکوریزا در کرت‏های ...  بیشتر