دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-241 
4. ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید

صفحه 43-53

اکبر پورجعفری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مهدی عیاری نوش آبادی


9. تأثیر منابع مختلف کودی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

صفحه 119-132

فریبا ساعدی؛ سید محسن موسوی نیک؛ عبدالرحمان رحیمیان بوگر


10. اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس

صفحه 133-145

مسعود ارغوانی؛ سعیده سوادکوهی؛ سید نجم الدین مرتضوی


12. اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط اقلیمی مازندران

صفحه 163-176

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


14. ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب 13 رقم و ژنوتیپ گردو

صفحه 189-201

نوید یزدانی؛ شهناز حمیدی؛ کرامت الله رضایی؛ کورش وحدتی؛ علیرضا رحمانیان حقیقی