بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری

سجاد فتاحی؛ مهدی صیدی؛ محمد جواد زارع

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 243-255

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60409

چکیده
  به‌منظور بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاهان کاهو تلقیح شده\نشده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا گردید. فاکتور اول شامل تلقیح یا عدم تلقیح بذور با قارچ و فاکتور دوم شامل سه سطح شوری آب آبیاری (آب معمولی با هدایت الکتریکی هشت دهم ...  بیشتر

اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی

حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ قاسم پرمون

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 257-271

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60410

چکیده
  به‌منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی شش ژنوتیپ بابونه تحت تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1393 انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل، تنش خشکی (در دو سطح شاهد یا 90 درصد ظرفیت زراعی و 70 درصد ...  بیشتر

اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار

محمود قاسم‌نژاد؛ حسین میغانی؛ سمیه افتخاری

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 273-286

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60412

چکیده
  به منظور بررسی اثر شاخص رسیدگی میوه بر خصوصیات کیفی روغن سه رقم زیتون ’زرد‘، ’روغنی-محلی‘ و ’آربیکین‘ شهرستان رودبار استان گیلان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1393 اجرا شد. میوه‌های هر رقم در شاخص‌های رسیدگی 5/3، چهار و پنج برداشت و پس از استخراج روغن، خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی ...  بیشتر

اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران

نگار حیدریان؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60413

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه برخی از توده‌های خربزه ایرانی، آزمایشی به صورت کرت‌‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 اجرا شد. تیمار‌های آزمایشی شامل هشت توده خربزه (قلم‌قاش، روشی، زرکه، خاتونی، قبادلو، ریش‌بابا، گرکه، ...  بیشتر

مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز

عادل عموری؛ حبیب اله روشنفکر؛ پیمان حسیبی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 303-317

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60414

چکیده
  به‏منظور بررسی عملکرد و برخی ویژگی­های کیفی علوفه در کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های مختلف کاشت 100:0، 70:30، 60:40، 50:50، 40:60، 30:70 و0:100 به ترتیب ...  بیشتر

تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت

پیمان عباس زاده دهجی؛ دیناالسادات رضایی؛ عبدالرضا اخگر؛ علی اشرف سلطانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 319-333

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60415

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر جدایه­های باکتریایی بر پارامترهای رویشی و جذب عناصر غذایی در دو رقم ذرت سینگل کراس 704 و تری­وی کراس 645، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار جدایه باکتری سودوموناس فلورسنت (P7، P15، P24،  P29و شاهد (تلقیح‏نشده)) ...  بیشتر

اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال

رضا محمدی؛ مسعود ارغوانی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ میترا اعلائی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 335-346

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60416

چکیده
  این پژوهش به‏منظور بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن چچم چندساله (Lolium perenne L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال به تنش خشکی و کاربرد سدیم نیتروپروساید (رها کننده نیتریک اکساید) در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. بذور چمن به مدت شش ساعت در محلولهای صفر (آب مقطر)، 200، 400، و 600 مایکرومولار سدیم نیتروپروساید ...  بیشتر

کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه

جعفر پوررضا؛ افشین سلطانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 347-359

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60418

چکیده
  به‏منظور بررسی تولید و زوال برگ در بوته گندم، دو آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، با عرض جغرافیایی 31 درجه و 16 دقیقة شمالی و طول جغرافیایی 49 درجه و 36 دقیقة شرقی و ارتفاع 151 متری از سطح دریا، در دو سال زراعی 86-1385 تا 87-1386 اجرا شد. نتایج نشان داد در مرحله ...  بیشتر

تأثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج‌خروس زراعی

سمیرا مالکی خضرلو؛ مهدی تاجبخش

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 361-370

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60419

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال 1393 انجام گرفت. تیمارها شامل پیش‌تیمار بذری کود کبوتری (یک در 10)، ونیاز تغلیظ شده 39/68 درصد (سه در 1000)، کود نانو کلات سوپر میکرو کامل (سه در 1000)، آب ...  بیشتر

تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران

شهریار کاظمی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ مجتبی محمودی؛ ولی اله بابایی زاد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 371-386

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60420

چکیده
  به­منظور بررسی برهمکنش قارچ­های شبه­میکوریزا Piriformosporaindica و میکوریزا Glomusmosseae بر بهبود عملکرد دانه و    بهره­وری آب در ذرت در سطوح مختلف آبیاری و فسفر، پژوهشی مزرعه­ای در سال زراعی 94-1393 در دو منطقه قراخیل (قائم­شهر) و بایع­کلا (نکا) به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. ...  بیشتر

تأثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه "زرد جلالی" تحت تنش کم‌آبی

زینب عزیزی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 387-400

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60422

چکیده
  به‏منظور مطالعه اثر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب خربزه توده "زرد جلالی" تحت تأثیر تنش کم­آبی، آزمایشی در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان، به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول­پاشی اسید هیومیک (صفر، 25، 50 و 75 میلی­گرم ...  بیشتر

اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه

سونا مظفری؛ سارا خراسانی نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 401-416

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60423

چکیده
  به‌‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده تولیدگیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 94 به‌اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح رژیم‌های آبیاری (شامل ...  بیشتر

مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی

سهیلا طاهری؛ مسعود ارغوانی؛ سید نجم الدین مرتضوی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 417-430

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60424

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی(Cynodon dactylon (L.) Pers) به تنش کم‌آبی و کاربرد سدیم نیتروپروساید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. سه سطح آب قابل دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سدیم نیتروپروساید (صفر، 250 و 500 میکرومولار) به‏صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اعمال ...  بیشتر

اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی

بهنام علیزاده؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 431-444

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60425

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر محلول پاشی پوترسین و تنش کم­آبیاری بر صفات رشدی، کیفیت و عملکرد فلفل شیرین(Capsicuum annum cv. Dimaz) آزمایشی به‏صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌­های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) ...  بیشتر

تأثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده

آذین نجف آبادی؛ جلال جلیلیان؛ محمدرضا زردشتی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 445-460

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60427

چکیده
  به‏منظور بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط گلرنگ و گاودانه، این آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 94-1393 انجام شد. فاکتور اول شامل دو سیستم کاشت پرنهاده (شامل کاربرد کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و مبارزه شیمیایی با آفات و علف‌های هرز با استفاده ...  بیشتر

اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی

مریم منصوری؛ غلامعباس اکبری؛ سید محمد مهدی مرتضویان

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 461-473

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60428

چکیده
  به­منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانوذرات دی­اکسید­تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد تعدادی از اکوتیپ­های زیرة سبز تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‏صورت کرت­های دوبارخردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه­ی پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت در سال زراعی94-1393به اجرا درآمد. ...  بیشتر

اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 475-491

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60421

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک و کودهای زیستی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد اسانس و غلظت عناصر گیاه دارویی اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان به‌اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش در ...  بیشتر

تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان

محمد رحمانی؛ محمد اسماعیلی آفتابدری

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 493-503

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60411

چکیده
  با توجه به اهمیت اصلاح الگوی کشت یونجه از طریق ترویج ایده کشت دومنظوره تولید بذر و علوفه یونجه، آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‏بارخردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی طی دوسال 1392 و 1393در استان زنجان اجرا شد. چهار الگوی کشت یونجه همدانی شامل بذرپاشی، کشت ردیفی با فاصله‌های 25، 50 و 75 سانتیمتر در کرت‌های اصلی و سه سطح مصرف بذر 10، 20 و ...  بیشتر

مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی

غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی؛ امین نصیری

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 505-516

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60426

چکیده
  به‌منظور بررسی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ کاشان و آذران گل‌محمدی (Rosa damascena Mill..) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های زراعی 92-1391 انجام گرفت. در این آزمایش پس از آزمون دانه گرده دوبار گرده‌افشانی مصنوعی با فاصله 24 ساعت انجام شد. بدین شکل که گرده‌ی ...  بیشتر

تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا

مسلم حیدری؛ نوشین میر؛ سید محسن موسوی نیک

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 517-530

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60395

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نانوزئولیت‏های عامل‌دارشده با دو ترکیب‏ آلی در آزادسازی فسفر و اثر آن بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان همدان در سال 1393 به اجرا درآمد. تیمارهای کودی شامل P0(زئولیت بدون گروه عاملی (نمونه شاهد))، P1(زئولیت + لیگاند AcAcEN)، P2(زئولیت + با ...  بیشتر

برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی

قدرتعلی طلایی؛ یونس شرقی؛ حسین زاهدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید علی علوی اصل

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56662

چکیده
  جهت کنترل خسارت­های تنش کم­آبی بر گیاه زراعی گلرنگ به وسیله­ی زئولیت و کیتوزان آزمایشی در مزرعه­ی تحقیقاتی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 92 به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش کم­آبی{بدون تنش (آبیاری پس از 50 درصد)، تنش متوسط (آبیاری پس از 65 درصد) و تنش ...  بیشتر