نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدﺓ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکد‌ﺓ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدﺓ‏ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به‏منظور بررسی عملکرد و برخی ویژگی­های کیفی علوفه در کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های مختلف کاشت 100:0، 70:30، 60:40، 50:50، 40:60، 30:70 و0:100 به ترتیب ماشک ـ یولاف بودند. کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام گرفت. صفات مورد بررسی شامل عملکرد علوفه تر، خشک و پروتئین خام، درصد پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر و کربوهیدرات­های محلول، ارتفاع بوته یولاف و ماشک و تعداد ساقه یولاف و ماشک بودند. بیشترین عملکرد علوفه تر (26/105 تن در هکتار)، خشک (47/29 تن در هکتار) و پروتئین خام (27/2 تن در هکتار) از نسبت 60 درصد یولاف و 40 درصد ماشک به‏دست آمد. بیشترین درصد پروتئین خام (49/17 درصد)، بیشترین درصد خاکستر (37/7 درصد) و کمترین درصد فیبر خام (94/30 درصد) از کشت خالص ماشک حاصل شد. بیشترین درصد کربوهیدرات­های محلول (66/12 درصد) از نسبت 30 درصد یولاف و 70 درصد ماشک تولید شد. بالاترین نسبت برابری زمین برای عملکرد علوفه تر (26/1) و خشک (60/1) و نیز پروتئین (50/1) به‏ترتیب در تیمار 50 درصد یولاف + 50 درصد ماشک و 60 درصد یولاف + 40 درصد ماشک به‏دست آمد. با توجه به نتایج به‏دست آمده در این آزمایش به‏نظر می­رسد کشت مخلوط بذر یولاف و ماشک به‏صورت ردیفی از لحاظ عملکرد کمی و کیفی، می­تواند شیوه­ای مناسب و قابل توصیه نسبت به کشت خالص دو گیاه مذکور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of mixcropping on row of oat and vetch in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Adel Amori 1
  • Habibolah Roshanfekr 2
  • Peyman Hasibi 3

چکیده [English]

In order to study of yield and some forage quality traits of mixcropping on rows of oat and vetch, an experiment was conducted based on randomized complete block designed with seven treatments and three replications at the research farm of Agriculture faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2014-2015 growing season. Treatments were included different sowing ratios of 100: 0, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70 and 0:100, respectively, oat and vetch. Mixcropping was performed using a replacement method. The evaluated characteristics were included wet and dry forage yield, crude protein yield, percent crude protein, crude fiber, ash, percent soluble carbohydrates, oat and plant height, tiller numbers. The highest forage yield (105.26 t ha-1), dry (29.47 t ha-1) and protein yield (2.27 t ha-1) were obtained from 60 percent of oat and 40 percent vetch sowing ratio. The higher percent of crude protein (17.49 percent) and the most percent of ash (7.37 percent) and the lowest percent of crude fiber was obtained in monoculture of vetch. The highest amount of soluble carbohydrates (12.66 percent) were obtained in 30 percent of oat and 70 percent vetch. The highest land equivalent ratio for wet (1.26) and dry (1.60) forage yield and protein yield (1.50) were obtained, respectively, 50 percent and 50 percent of oat and vetch and 60 percent oat + 40 percent vetch. According to the results of the present study, it seems that oat and vetch mixcropping on row in terms of forage quality and quantity, can recommend as an appropriate manner compared to monocultures of the studied species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude fiber
  • crude protein
  • height of plant
  • sowing ratio
  • yield of forage
خدابنده ن (1389) غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 506 صفحه.
خزاعی ح و کوچکی  ع (1372) بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذر بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و گونه­های ماشک علوفه‌ای. اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، مشهد. ص 31.
دارایی مفرد ع (1386) ارزیابی کشت مخلوط و تک‌کشتی جو و ماشک در شرایط تداخل و کنترل علف­های هرز. دانشکده کشاورزی. دانشگاه لرستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
دولت­آبادی م، حسیبی پ و روشنفکر ح (1393) مطالعه اثر تراکم­های متفاوت بوته بر خصوصیات زراعی- فیزیولوژیکی ژنوتیپ­های مختلف یولاف زراعی در اهواز. سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، کرج. 4-1.
دهمرده م، قنبری ا، سیاه سر ب و رمرودی م (1389) بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم­ بلبلی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 41(3): 644-635.
زارع ط، روشنفکر ح و حسیبی پ (1393) ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد علوفه­ای چند ژنوتیپ مختلف یولاف زراعی در اهواز. سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، کرج. 4-1.
مدیر شانه­چی م (1369) تولید و مدیریت گیاهان علوفه­ای. انتشارات آستان قدس رضوی. 448 ص.
مرادی م و رضایی ع (1385) سرعت و طول پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان. صفحه 404.
مشهدی ط، نخزری مقدم  ع و صبوری ح (1394) ارزیابی شاخص­های رقابت در کشت مخلوط گندم و نخود زراعی تحت تاثیر نیتروژن. نشریه بوم­شناسی کشاورزی. 7(3): 355-344.
نخزری مقدم ع، چائی­چی م،  مظاهری د، رحیمیان مشهدی ح، مجنون حسینی ن و نوری نیا ع ( 1388) اثر کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و نسبت برابری زمین و برخی ویژگی­های کیفی علوفه. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 40(4): 159-151.
Albayrak S, Gular M and Ozgur Tongel M (2004) Effects of rates on forage production and hay quality of vetch – barley mixtures. Asian Journal of Plant Sciences. 3(6): 752-756.
Anil L, Park J, Phipps RH and Miller FA (1998) Temperate intercropping of cereals for forage: a review of the potential for growth and utilization with particular reference to the UK. Grass and Forage Science. 53: 301-317.
AOAC (1990) Official methods of analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists. Washington. D.C., USA. 28 Pp.
Assefa G and Ledin I (2001) Effect of variety, soil type and fertilizer on the establishment, growth, forage yield, quality and voluntary intake by cattle of oat and vetches cultivated in pure stands and mixtures. Animal Feed Science and Technology. 92: 95–111.
Bairam G and Celick N (1999) The effect of mixture rates and the levels of nitrogen fertilizer in mixtures of oat (Avena sativa L.) and vetch (Vicia sativa L.) on hay yield and quality. 3th Field Crop Congress, Adana, Turkey, 15-18 November. PP: 53-58.
Carr PM, Horsley RD and Poland WW (2004) Barley, oat and cereal-pea mixtures as dry land forages in the northern Great Plains. Agronomy Journal. 96: 677-684.
Dhima KV, Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB and Dordas CA (2007) Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research. 100:249-256.
Droushiotis DN (1998) Mixture of annual legumes and small grained cereal for forage production under low rainfall. Journal of Agricultural Science. 43: 249-253.
Droushiotis DN (1984) The effect of variety and harvesting stage of forage production of barley in a low rainfall environment. Journal of Agricultural Science.102: 293- 298.
Dubios MKA (1956) Colorimetric method for determination of sugar and related substance. Chemistry Journal. 28(10): 350-357.
Ghanbari A (2000) Intercropped wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Vicia faba L.) as a low-input forage. Wye College, University of London. London. Ph.D. thesis.
Iqbal MF and Sufyan MA (2009) Efficiency of nitrogen on green fodder yield and quality of oat (Avena sativa L.). The Journal of Animal and Plant Sciences. 19(2): 82-87.
Kashani A and Bahrani J (1993) Increasing forage quality through mixed cropping in Khuzestan, Iran, Pp. 504-505. In: Proceedings of the XVII International Grassland Congress.
Kokten K and Tansi V (1999) Research on the possibilities of growing chickling mixtures with different cereals species under cukurova conditions. II Turkey field crops congress. November 15-18 Adana. 207-212.
Kjeldahl J (1883) A new methods for the determination of nitrogen in organic matter. Zeitschreft fur Analytische Chemie. 22(1): 366-382.
Lauk R and Lauk E (2009) Dual intercropping of common vetch and wheat or oats, effects on yield and interspecific competition. Agronomy Research. 7(1): 21-32.
Lithourgidis AS, Vasilakoglou IB, Dhima KV, Dordas CA and Yiakoulaki MD (2006) Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research. 99: 106-113.
Mead R and Willey RW (1980) The concept of a Land Equivalent Ratio and advantages in yields from intercropping. Experimental Agriculture. 16: 217-228.
Moreira N (1989) The effect of seed rate and nitrogen fertilizer on the yield and nutritive Value of oat-vetch mixtures. Journal of Agricultural Science. 112: 57-66.
Narimani F, Mamghani R and Hassibi P (2009) Effect of planting method and planting proportion on forage yield and growth indices in barley and broad leaf vetch (Vicia narbonensis L.) mixture in Ahvaz climatic conditions. Research on Crops. 10(2): 385-391.
Neumann A, Schmidtke K and Rauber R (2007)  Effects of crop density and tillage system on grain yield and N uptake from soil and atmosphere of sole and intercropped pea and oat. Field Crops Research. 100: 285-293.
Papastylianou I (1990) Response of pure stands and mixtures of cereals and legumes to nitrogen fertilization and residual effects on subsequent barley. Journal of Agricultural Science. 115: 15-22.
Rahetlah VB, Randrianaivoarivony JM, Razafimpamoa LH and Ramalanjaona VL (2010) Effects of seeding rates on forage yield and quality of oat (Avena sativa L.) / Vetch (Vicia sativa. L)  mixtures under irrigated conditions of Madagascar. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development. 10(10): 4254-4267.
Reddy MS and Willey RW (1981) Growth and resource use studies in an intercrop of pearl millet/ groundnut. Field Crops Research. 4: 13-24.
Sistach M (1990) Intercropping of forage sorghum, maize and soybean during ten establishments of different grasses in vertisoil soil. Cuban Journal of Agricultural Science. 24: 123-129.
Strydhorst SM, King JR, Lopetinsky KJ and Neil Harker K (2008) Forage potential of intercropping barley with faba bean, lupin or field pea. Agronomy Journal. 100: 182-190.
Tuna C and Orak A (2007) The role of intercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.) / oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixture. Journal of Agriculture and Biological Science. 2(2): 14-19.
Wall GJ, Pringle EA and Sheaed RW (1991) Intercropping red-clover with silage corn for soil erosion control. Canadian Journal of Soil Science. 71(2): 137-145.
Wahua TAT, Babaloia O and Akenova ME (1981) Intercropping morphologically different type of maize with cowpea: LER and growth attributes of associated cowpea. Experimental Agriculture. 17: 407-413.
Yin X and Vyn TJ (2005) Relationships of isoflavone, oil and protein in seed with yield of soybean. Agronomy Journal. 97:1314-1321.