نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال 1393 انجام گرفت. تیمارها شامل پیش‌تیمار بذری کود کبوتری (یک در 10)، ونیاز تغلیظ شده 39/68 درصد (سه در 1000)، کود نانو کلات سوپر میکرو کامل (سه در 1000)، آب مغناطیس، همیوپاتی x12 و شاهد بودند. بذرها به مدت هشت ساعت در تیمارهای ذکر شده غوطه‏ور شدند، سپس به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی‏گراد به رطوبت اولیه رسانده شدند و جهت کشت به مزرعه منتقل شدند. نتایج نشان داد اعمال پیش‌تیمار آب مغناطیسی عملکرد بذر، عملکرد بیوماس، فسفر، درصد روغن، عملکرد روغن، اسیدهای چرب پالمتیک و استئاریک را به‌ترتیب 31/22، 71/17، 5/25، 6/20، 6/36، 7/12، 2/22 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین، در صفات اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک بیشترین میزان در کاربرد پیش‌تیمار نانو کلات به‌دست آمد. اعمال تیمارهای پیش از کاشت به‌دلیل افزایش درصد جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و استقرار بهتر آن در مزرعه، شرایط بسیار مطلوب‌تر از آنچه در بستر بذر پس از کاشت حادث می‌شود را ایجاد می‌کنند. در تحقیق حاضر اعمال تیمارهای پیش از کاشت آب مغناطیس و نانو کلات از نظر حصول عملکرد و خصوصیات کیفی اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر پیش‌تیمارها داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of some seed priming on yield and grain quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L.

نویسندگان [English]

  • Samira Maleki khezerlu 1
  • mehdi tajbakhsh 2

1 Ph.D Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia-Iran (* Corresponding Author)

2 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia-Iran

چکیده [English]

In order to study the effect of some seed pretreatment on yield and grain quality characteristics of Amaranthus hypochondriacus L, an experiment was concluded using six treatments based on randomized completely block design with three replications in research field of Urmia University on 2014 cropping season. Treatments were including seed priming of pigeon manure (one in 10), concentrated vaniaz (68.39 precent) (three in 1000) super micro nano chelate fertilizer (three in 1000), magnetic water, homeopathy 12x and control. The seeds were soaked in the solution of listed treatments for eight hours; thereafter, seeds were brought to the initial moisture content for 24 hours at 25C. Seeds were sown in the field and harvested at the maturity time. Results showed that pretreatment of magnetic water increased seed yield, biomass yield, phosphorus, oil percent, oil yield, palmitic and stearic fatty acids by 22.31, 17.71, 25.5, 20.6, 36.6, 12.7, 22.2 percent compared with control. The highest value in oleic and linoleic fatty acid was obtained for nano chelat fertilizer. The treatments created more favorable conditions than control condition due to the increasing the percentage of germination, seedling growth and establishment under field condition. According to the current study, using magnetic water and nano chelat pretreatment had positive effects on the yield and quantitative characteristics more than the other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid
  • Magnetic Water
  • nano chelate
  • Oil
  • pigeon manure
جعفریان م، بهشتی ع و طاهری ق (1389) ارزیابی کارایی نیتروژن در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی. 2(3 ): 511-502.
دانشمند ع، شیرانی راد ا ح، نور محمدی ق، زارعی ق و دانشیان ج (1387) بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه. فصلنامه دانش کشاورزی ایران. 5(3):314-295.
رضائی ج (1392) تأثیر تغذیه سیلاژ تاج‌خروس در جیره بر عملکرد بره‌های نر پرواری و گاوهای شیری. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. رساله دکتری.
رمضانی م و رضایی سوخت آبندانی ر (1390) اثر پیش‌تیمار بر مولفه‌های جوانه زنی بذر ارقام گوجه فرنگی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. 21(4):15-1.
ساجدی ن ع و اردکانی م ر (1387) اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت علوفه ای در استان مرکزی. مجله ی پژوهش های زراعی ایران. 6 (1):109-99. 
سیاوش ب، کاراپتیان ژ و زارع ص. (1384). اندازه گیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب موجود در دانه چند رقم کلزا. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 67:101-95.
کوچکی ع و م خواجه حسینی (1387) زراعت نوین. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد. 712 صفحه.
مجنون حسینی ن (1383) زراعت و تواید حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. 294 صفحه.
مهدوی ف، اسماعیلی م ع، فلاح ا و پیردشتی ا ه (1384) مطالعه خصوصیات مورفولوژیک، شاخص‌های فیزیولوژیک،  عملکرد و اجزای عملکرددانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.). فصلنامه علوم زراعی ایران. 7(4):298-280.
همتی ا (1384) بررسی کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکر و پروتئین لوبیا، اولین همایش ملی حبوبات. 31-28. 
Ainika, J. N., Auwalu, B. M. and Yusuf, A. U. 2011. Response of grain Amaranth (Amaranthus cruentus L.) to nitrogen and Farmyard Manre Rattes in Northern Guinea and Sudan Savanna Ecological Zones of Nigeria. World Journal of Engineering and Pure and Applied science. 46(2): 2249-0582.
Ansari O, and Sharif-Zadeh F. (2012). Osmo and hydro priming improvement germination characteristics and enzyme activity of Mountain Rye (Secale montanum L.) seeds under drought stress. Journal of Stress Physiology and Biochemistry. 8 (4): 253-261.
Bonato CM, Proena, GT  and Reis B (2009). Homeopathic drugs Arsenicum album and sulphur affect the growth and essential oil contect in mint (Mentha arvensis L.). Acta Scientiarum Agronomy. 31:101-105.
Castro Palacio JC, Morejon LP, Velazquez Abud L, and Govea AP. (2007). Stimulation of Pinus tropicalis Seeds by magnetically treated water. International Agrophysics 21: 173-177.
Chapman H D and Pratt PF (1991) Métodos de Análisis para Suelos, Plantas y Aguas. Trillas. 7ª edición, Trillas. México.
Dogan M and Akgul A (2005) Fatty acid composition of some walnut (Juglans regia L.) cultivars from east Anatolia. Grasas y Aceites (Sevilla). 4: 328-331.
Metcalf LC, Schmitz AA and Pelka JR (1966) Rapid preparation of methyle esters from lipid for gas chromatography analysis. Analytical Chemistry. 38: 514-515.
Missont J, Thibaud MC, Bechtold N, Raghothama K and Nussaume L (2004) Transcriptional regulation and functional properties of Arabidopsis PHT1; 4, a high affinity transporter contributing greatly to phosphate uptake in phosphate deprived plants. Plant Molecular Biology. 55:727– 741.
Monica RC and Cremonini R (2009) Nanoparticles and higher plants. Caryologia. 62: 161-165.
Murungu FS, Chiduza C, Nyamugafata P, Clark LJ, Whalley WR and Finch-Savage W (2004) Effects of on-farm seed priming on consecutive daily sowing occasions on the emergence and growth of maize in semi-arid Zembabwe. Field Crops Research.89(1):49-57.
Murungu FS, Nyamugafata P, Chiduza C, Clark LJ and Whalley WR (2003) Effects of seed priming, aggregate size and matric potential on emergence of cotton (Gossypium hirsutum L.) and maize (Zea mays L.). Soil and Tillage Research, 74:161-168.
Nascimento WM and de Aragao FAS (2004) Muskmelon seed priming in relation to seed vigor. Scientia Agricola. 61(1):114-117.
Pisarikova B, Peterka J, Trakova M, Moudr J, Zral Z, and Herzig I. (2006). Chemical composition of the above-ground biomass of Amaranthus cruentus and A. hypochondriacus. Acta Veterinaria Brunensis. 75:133-138.
Putnam DH (1990) Agronomic practices for grain amaranth. In: Proc. Proc Fourth Amaranth Symposium Minnesota Extension Service, Minnesota Agricultural, University Minnesota, St Paul. 151-162.
Soltani A, Gholipoor M and Zeinali E (2006) Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany. 55: 195–200.
Venkatachalam M and Sathe SK (2006) Chemical composition of selected edible nut seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 13: 4705-4714.
Venskutonis PR and Kraujalis P (2013) Nutritional components of amaranth seeds and vegetables: A review on composition, properties, and uses. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 12(4):381-412.
Yarnia M, Khorshidi Benam MB and Farajzadeh Memari Tabrizi E (2010) Sowing dates and density evaluation of amaranth (cv. Koniz) as a new crop. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8(2):445-448.