نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

2 کارشناس ارشد تولیدات گیاهی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

3 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، ردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استاد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

5 کارشناس ارشد علوم باغبانی، ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، تویسرکان، ایران.

چکیده

گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در ایران و همچنین در خارج از کشور به عنوان یکی از محصولات مهم باغبانی محسوب می­شود. مغز گردو منبعی غنی از ترکیبات فراسودمند[1] بوده که دارای ارزش غذایی بالایی می­باشند. در این بررسی 13 رقم و ژنوتیپ برتر گردو شامل ’چندلر‘، ’سر‘، ’وینا‘، ’لارا‘، ’پدرو‘، ’دماوند‘، ’جمال‘، ’RDM‘، B21، K72، Z53، Z60 و Z67 طی سال 1391 برداشت شدند و پس از خشک کردن گردوها چندین خصوصیت پومولوژیکی و ترکیب اسیدهای چرب آن­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین وزن میوه و مغز در ژنوتیپ­های مورد بررسی به ترتیب بین 20/16-60/7 و 7/8-8/3 گرم متغیر بود. همچنین، میزان روغن در ارقام مختلف بین 4/54 تا 1/72 درصد متغیر بود. علاوه بر این بیش از 90 درصد اسیدهای چرب گردو را اسیدهای چرب غیراشباع (UFA) تشکیل می‌دهند. اسید چرب غالب لینولئیک اسید (3/67-7/45 درصد) بود و سایر اسیدهای چرب موجود اولئیک (2/34-3/18 درصد)، لینولنیک (0/14-1/3 درصد)، پالمتیک (5/8-3/6 درصد) و استئاریک اسید (3/4-8/2 درصد) بودند. پروتئین مغز میوه ارقام مختلف مورد آزمایش نیز بین 6/12 تا 6/19 درصد متغیر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ژنوتیپ­هایB21  و ’RDM‘ به ترتیب بالاترین درصد مغز و روغن را دارا بودند و بیشترین درصد پروتئین برای رقم ’جمال‘ به دست آمد. همچنین، ژنوتیپ‏های Z53 و Z60 و رقم ’چندلر‘ درصد بالایی از اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA) داشتند و در رقم ’جمال‘ و ژنوتیپ‏های Z67، Z53 و K72 بالاترین نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع (UFA/SFA) مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some pomological characteristics and fatty acids composition of thirteen walnut cultivars

نویسندگان [English]

  • Navid Yazdani 1
  • Shahnaz Hamidi 2
  • Karamatollah Rezaei 3
  • Kourosh Vahdati 4
  • Ali Reza Rahmanian Haghighi 5

1 Assistant professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

2 MSc of plant production, Department of horticulture, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

3 Professor, Department of Food Science, Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.

5 MSc of horticultural sciences, walnut research station of Tuyserkan, Agriculture and Natural Resources Research Center of Hamadan, Tuyserkan, Iran.

چکیده [English]

Persian walnut (Juglan regia L.) is known as an important horticultural crop not only in Iran, but also in all over the world. Walnut kernels are rich source of functional compounds with a high nutritional value. In the present study, 13 cultivars and superior genotypes of walnut, include ‘Chandler’, ‘Lara’, ‘Vina’, ‘Pedro’, ‘Ser’, ‘Damavand’, ‘Jamal’, ‘RDM’, B21, K72, Z53, Z60, Z67 were harvested during 2013. Several pomological characteristics and fatty acid profiles of walnuts were analyzed after drying. Average weight of fruit and kernels were varied between 7.6-16.20 g and 3.8-8.7 g, respectively in different cultivars. The oil contents were varied from 54.4 to 72.1%. The results showed that the unsaturated fatty acid (UFA) compounds are prevalent in walnut oils by more than 90% of total fatty acids. Linoleic acid was the major fatty acid reaching the maximum value of 67.3% (cv. Z60) followed by oleic (18.3-34.2%), linolenic (3.1-14.0%), palmitic (6.3-8.5%) and stearic (2.8-4.3%) acids, respectively. The protein content ranged from 12.6 to 19.6%. The highest amounts of kernel and oil percentages were detected in B21 and ‘RDM’ respectively. Also, the highest amount of protein percentage was reported for ‘Jamal’. Also, high rates of poly unsaturated fatty acids (PUFA) were shown in Z53, Z60 and ‘Chandler’. Moreover, the highest amounts of UFA to saturated fatty acids (SFA) were detected in ‘Jamal’, Z67,Z53 and K72.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas chromatography
  • Oil
  • Physicochemical properties
  • protein
  • walnut kernel
ابراهیمی ع، مقدم م، زمانی ذ و وحدتی ک (1388) بررسی تنوع ژنتیکی 608 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia L.) و انتخاب برخی از ژنوتیپ های دارای صفات برتر. علوم باغبانی ایران. 40(4): 94-83.
احتشام نیا ع، شریفانی م، وحدتی ک، مقدم و، موسوی زاده س ج و محسنی پورتوکلی س (1388) بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردوی بومی مناطق مختلف استان گلستان پژوهش‌های تولید گیاهی 3(16): 35-29.
حسنی د، عـاطفی ج، حـقجویـان ر، دسـتجردی ر، کـشاورزی م، مظفـری م، سلیمانی ا، رحمانیان ع، نعمتزاده ف و مالمیر ع (1391) جمال، رقم جدید گردوی ایرانی برای کاشت در مناطق معتدل سرد ایران. به نژادی نهال و بذر. 28(3): 525-527.
قاسمی م، ارزانی ک، حسنی د و قاسمی ش (1389) ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزی. علوم و صنایع غذایی. 1(7): 37-31.
قاسمی م، ارزانی ک، حسنی د و قاسمی ش (1390) تنوع در خصوصیات میوه 12 ژنوتیپ گردو (.Juglans regia L) در استان مرکزی. علوم و صنایع غذایی. 31(8): 68-63.
گلزاری م، راحمی م، حسنی د، وحدتی ک و محمدی ن (1392) بررسی میزان پروتئین، روغن و اسیدهای چرب برخی ارقام گردو (Juglans regia L.) و تأثیر دانه گرده بر برخی خصوصیات آن. علوم و صنایع غذایی. 38(10): 31-21.
 
Amaral JS, Casal S, Pereira JA, Seabra RM and Oliveira BP (2003) Determination of sterol and fatty acid compositions, oxidative stability, and nutritional value of six walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in Portugal. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 51(26):
7698-7702.
AOAC Official (2006) Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15th ed. Washington D.C., 1990.
Arzani K, Mansouri-Ardakan H, Vezvaei A and Roozban MR (2008) Morphological variation among Persian walnut (Juglans regia L.) genotypes from central Iran. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 36(3): 159-168.
Atefi J (1997) Study on phenological and pomological characters on walnut promising clones in Iran. Acta Horticulturae. 442: 101-108.
Ebrahimi A, Fattahi Moghadam M, Zamani Z and Vahdati K (2009) An investigation on genetic diversity of 608 Persian walnut accessions for screening of some genotypes of superior traits. Iranian Journal of Horticultural Science. 40: 83-94.
FAO-statistical yearbook Agricultural production (2011) Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. [Online]. Available at http://faostat3.fao.org/ faostat-gateway/go/to/compare/Q/QC/E).
Mao XY and Hua YF (2012) Chemical composition, molecular weight distribution, secondary structure and effect of NaCl on functional properties of walnut (Juglans regia L.) protein isolates and concentrates. Journal of Food Science and Technology. 51(8): 1473-1482
Martínez ML and Maestri DM (2008) Oil chemical variation in walnut (Juglans regia L.) genotypes grown in Argentina. European Journal of Lipid Science and Technology. 110(12): 1183-1189.
Rezaei R, Hassani Gh, Hassani D and Vahdati K (2008) Morphobiological characteristics of some newly selected walnut genotypes from seedling collection of Kahriz-Orumia. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology. 9: 205-214.
Ros E (2009) Nuts and novel biomarkers of cardiovascular disease. American Journal of Clinical Nutrition 89 (5): 1649–1656.
Sabate´ J (2003) Nut consumption and body weight. American Journal of Clinical Nutrition. 78(3): 647S–650S.
Savage GP (2001) Chemical composition of walnuts (Juglans regia L.) grown in New Zealand. Plant Foods for Human Nutrition. 56(1): 75-82.
Sharma OC and Sharma SD (2001) Genetic divergence in seedling trees of Persian walnut (Juglans regia L.) for various metric nut and kernel characters in Himachal Pradesh. Scientia Horticulturae. 88(2): 163-171.
Simopoulos AP (2008) The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Experimental Biology and Medicine 233(6): 674–688.
Soleimani A, Rabie V Hassani D and Amiri MA (2009) Effects of rootstock and cultivar on propagation of Persian walnut (Juglans regia L.) using hypocotyle grafting. Seed and Plants Production Journal. 25: 93-101.
Vahdati K (2006) Establishment of Walnut Nursury. Khaniran Publication. Tehran, Iran, 126 p.
Vanhanen LP and Savage GP (2006) The use of peroxide value as measure of quality for walnut stored at five different temperatures using three different types of packaging. Food Chemistry. 99(1): 64-69
Yarilgac T, Koyuncu F, Koyuncu MA, Kazankaya A and Sen SM (2001) Some promising walnut selections (Juglans regia L.).Acta Horticulturae. 544: 93-96.
Yerlikaya C, Yucel S, Erturk Ü and Korukluoğlu M (2012) Proximate composition, minerals and fatty acid composition of Juglans regia L. genotypes and cultivars grown in Turkey. Brazilian Archives of Biology and Technology. 55(5): 677-683.
Zeneli G, Kola H and Dida M (2005) Phenotypic variation in native walnut populations of Northern Albania. Scientia horticulturae, 105(1): 91-100.