ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

قارچ دکمه‌ای به عنوان بیشترین گونه قارچ خوراکی کشت­شده در جهان شناخته می­شود که این قارچ­ می­تواند انواع مختلفی از ضایعات کشاورزی و صنعتی لیگنوسلولزی را به عنوان بستر مورد استفاده قرار دهد. انتخاب مواد تشکیل‌دهنده کمپوست برای تولید این قارچ در هر منطقه یک عامل اساسی است. آزمایشی به منظور ارزیابی امکان تولید قارچ دکمه‌ای با استفاده از ضایعات پوست پسته به عنوان جزئی از بستر کشت و بررسی اثرات آن بر کمیت و کیفیت قارچ، در سال 1392 در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. در این آزمایش از یک تیمار شاهد (بدون ضایعات پسته)، مخلوط پوست نرم و سخت پسته (به نسبت 50 : 50)، ضایعات دستگاه مغزکن پسته و پوست نرم پسته در سه سطح با نسبت‌های 25، 50 و 75 درصد ترکیب با بستر شاهد، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به کار برده شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد عملکرد و کارایی بیولوژیک مربوط به تیمارهای 25 و 50 درصد ضایعات دستگاهی و مخلوط پوست سخت و نرم پسته بود و این تیمارها نسبت به شاهد از خصوصیات اندازه‌گیری شده کمی و کیفی خوبی برخوردار بودند. در این آزمایش مشخص شد که بسترهای تولید شده با پوست نرم پسته نسبت به شاهد از لحاظ درصد عملکرد و کارایی بیولوژیک مناسب نیستند. در این تحقیق امکان کشت و تولید موفقیت‌آمیز قارچ دکمه‌ای با استفاده از ضایعات پسته به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating on possibility use of pistachio waste in composition substrate of white button mushroom

نویسندگان [English]

  • Akbar Poorjafari 1
  • Abdol Ali Shojaian 2
  • Ebrahim Mohammadi Goltapeh 3
  • Mahdi Ayyari Noushabadi 4
1 Tarbiat Modares University
3 Department of Mycology and Plant Pathology, School of Agriculture, Tarbiat Modarres
4 Department of Horticultural Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The white button mushroom is the world’s most widely grown culture mushroom species that can utilize various kinds of agro industrial lingo-cellulosic waste as a substrate. Selection of compost components in each region is essential factor for production of mushrooms. The objective of this study was to evaluate application of pistachio waste by utilizing as a substrate component for button mushroomproduction and their effects on the quality and quantity of produced mashrooms in 2013, at Tarbiat Modarres University. In this study one control (without waste), pistachio hull and shells mixed (ratio 50:50) (PH+SH), pistachio shelling waste (PSW) and pistachio hulls (PH) were applied in three levels consisting of 25, 50 and %75 combined with substrate control in completely randomized design with four replications (40 experimental units). The results of experiments indicates that the highest yield and biological efficiency percentage was obtained from 25 and %50 of PH+SH and PSW,  that the mushrooms production on this experimental substrates were more prolific than of the control substrate. In this experiment, it was found that production of substrate with the PH in compared to the control, is not suitable to yield and biological efficiency percentage.This study demonstrated that Agaricus bisporus may successfully produce from compost containing pistachio waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological efficiency
  • Compost
  • edible mushroom
  • pistachio byproducts
  • yield
عبادی ع، علیخانی ح و یخچالی ب (1392) تأثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری‌های مولد اکسین بر شاخص­های رشدی قارچ دکمه­ای (Agaricus bisporus ). دانش کشاورزی و تولید پایدار (ویژه­نامه).صص. 97-106
فارسی م و پوریان فر ح (1390) پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 275صفحه.
فارسی م، طاهری پ. و کردیانی ا (1389) بررسی نقش قارچ­های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه­ای سفید. علوم باغبانی( علوم و صنایع کشاورزی). 24 : 275-265 .
محمدی گل‌تپه ا و پور جم ا (1389) اصول پرورش قارچ­های خوراکی .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس .تهران .724صفحه.
محمدی مقدم ت، رضوی م، ملک زادگان ف و شاکر ا (1388) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته. علوم و صنایع غذایی6 :10- 1.
ملکوتیان م، یغمائیان ک و مبینی م(1392) امکان­سنجی تولید کمپوست با استفاده از پوست پسته و مخلوط پوست پسته و فضولات مرغی. فصلنامه دانشکده بهداشت یزد. 41: 35-24.
Altieri R, Esposito A, Parati F, Lobianco A and Pepi M (2009) Performance of olive mill solid waste as a constituent of the substrate in commercial cultivation of Agaricus bisporus. International Biodeterioration & Biodegradation. 63:993-997.
 
Boominathan K and Reddy CA (1992) Fungal degradation of lignin: Biotechnological Applications. In: Arora, D.K., Elander R.P, Mukerji KG (Eds.). Handbook of Applied mycology, Vol. 4. Marcel Dekker Inc., New York, pp. 763-782.
Ericksona C, M Liao, Ma, L, Jiang, XP and Doyle, M (2009) Inactivation of Salmonella spp. in cow manure composts formulated to different initial C: N ratios .Bioresource Technology. 100: 5898–5903.
Fasola TR, Gblogade JS and Fasidi IQ (2007) Nutritional requirements of Volvariella speciosa. Singer a Nigerian edible mushroom. Food Chemistry. 100: 904-908.
González Matute R, Figlas D and Curvetto N (2010) Sunflower seed hull based compost for Agaricus blazei Murrill cultivation. International Biodeterioration & Biodegradation. 64: 742-747.
Goli A, Barzegar M and Sahari MA (2004) Antioxidant activity and total phenolic compounds of pistachio (Pistacia vera) hull extracts. Food Chemistry. 92 : 521–525.
Han J (1999) The influence of photosynthetic bacteria treatments on the crop yield, dry matter content, and protein content of the mushroom Agaricus bisporus. Scientia Horticulture. 82: 171-178.
Kalmis E and Sargin S (2004) Cultivation of two Pleurotus species on wheat straw substrate containing olive mill waste water. International Biodeterioration & Biodegradation. 53: 43-47.
Naresh Reddy M, Anil Kumar Reddy K, Aravind Reddy K, Udaya Bhaskara Reddi E and Byragi Reddi T (2013) a study on the Production of Agaricus bisporus mushrooms using Eichhornia crassipes (Mart. Solms) – a Troublesome exotic aquatic weed of kolleru. Society for Science & Nature. 4: 100-103.
Parati F, Altieri R, Esposito A, Lobianco A, Pepi M, Montesi L and Nair T (2011) Validation of thermal composting  process using olive mill solid waste for industrial scale cultivation of Agaricus bisporus. International Biodeterioration & Biodegradation. 65: 160–163.
Patill SS, Kadam RM, Shinde SL and Deshmukh SA (2008) Effect of different substrate on productivity and proximate composition of P. florida. International Journal of Plant Sciences. 3: 151-153.
Pardo A, Perona MA and pardo J (2007) Indoorcomposting of vine by-products to produce substrates for mushroom cultivation. Spanish Journal of Agricultural Research. 5:417-424.
Poppe J (2004) Mushroom growers’ handbook 1. Part II. Oyster mushrooms. Chapter 5 substrate. AGRICULTURAL WASTES AS SUBSTRATES FOR OYSTER MUSHROOM. P.:75 -85 University of Gent, Belgium.
Rajaei A, Barzegar M and Sahari MA (2011) Investigation on antioxidative and antimicrobial activities of pistachio (Pistachia Vera) green hull extracts. Journal of Food Science & Technology. 8: 111-19.
Royse DJ and Chalupa W (2009) Effects of spawn, supplement and phase II compost additions and time of re-casing second break compost on mushroom (Agaricus bisporus) yield and biological efficiency. Bioresource Technology. 100: 5277–5282.
Simsek H, Baysal E, Colak M, Toker H and Yilmaz F (2008) Yield response of mushroom (Agaricus bisporus) on wheat straw and waste tea leaves based composts using supplements of some locally available peats and their mixture with some secondary casing materials. African Journal of Biotechnology. 7: 88-94.
Singleton VL, Orthofer R and Lamuela-Raventos RM (1990) Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Oxidants and Antioxidants. 299: 152-178.
Singer R and Harris B (1987) Mushrooms and Truffles Botany cultivation and utilization.2nd rev. Koeltz Scientific Books. Koenigstein Federal republic of Germany.
Tripathy A, Patel AK and Shahoo TK (2009) Effect of various substrate on linear mycelial growth and fructification of Volvariella diplasia. Asian Journal of Plant Sciences. 1-4.
USDA-FAS, US Department of Agriculture- Foreign Agricultural Service (2014) Tree nuts: pistachios world markets and trade. Available from:http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Tree%20Nuts/2014_Treenuts.pdf.
Wange QLiBB, Li H and Han JR (2010) Yield, dry matter and polysaccharides content of the mushroom Agaricus blazei produced on asparagus straw substrate. Scientia Horticulturae. 125: 16 –18.
Zweigle CA (2010) Pistachio byproducts as substrate for shiitake mushrooms. MSc thesis, Jordan College of Agricultural Sciences and Technology California State University.