بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی، آزمایشی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در دو سال زراعی 1388 الی 1390 واقع در استان تهران به اجرا در‌آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سطوح ورمی‌کمپوست (صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و کود شیمیایی فسفر (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، عملکرد سرشاخه گلدار، عملکرد ماده مؤثره هیپریسین، عملکرد زیستی و شاخص برداشت سرشاخه گلدار بود. نتایج نشان داد که عامل کود فسفره و ورمی­کمپوست به تنهایی و اثر متقابل این دو عامل در اکثر صفات مورد اندازه گیری در سطح یک درصد معنی­دار شد. مقایسه میانگین دو سال نشان داد که بیشترین میزان عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد هیپریسین در تیمارهای 200 کیلوگرم کود شیمیایی فسفر به همراه 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به ترتیب 2058 کیلوگرم و 46/341 گرم در هکتار و تیمار 200 کیلوگرم کود شیمیایی فسفر به همراه 5 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به ترتیب به میزان 83/2139 کیلوگرم و 74/294 گرم در هکتار حاصل گردید و کمترین میزان مربوط به شاهد بود. به نظر می‌رسد که استفاده تلفیقی کود شیمیایی فسفر و ورمی‌کمپوست می‌تواند باعث افزایش قابل ملاحظه‌ی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی در مقایسه با شاهد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of vermicompost and chemical phosphorous fertilizers on the quantity and quality yield of John,s wort

نویسندگان [English]

  • shahla shafiee adib 1
  • Majid Amini Dehaghi 2
  • Fatemeh Shahbazi 3
1 student
چکیده [English]

In order to study of the effects of vermicompost and chemical phosphorous fertilizers on the quantity and quality of Johns wort, an experiment was conducted as factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications in Shahed University, Tehran during two years of 2011-2012. Treatments were phosphorous fertilizer (0, 100 and 200 kg.h-1) and vermicompost (0, 5 and 10 t.h-1). Agronomic characteristics were including plant height, flowering shoot yield, biological yield, hypericin yield and harvest index.There were significant differences in vermicompost and phosphorous fertilizer treatments and interaction between them Pr < 0.01.The maximum hypericin yield and flowering shoot yield was obtained by applying 200 kg.ha-1 phosphorous fertilizer plus 5 ton.h-1 vermicompost and 200 kg.ha-1 phosphorous fertilizer plus 10 ton.h-1 vermicompost, respectively. It seems that chemical phosphorous fertilizer and vermicompost can increase quantity and quality yield in Johns wort medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical phosphorous fertilizer
  • flowering shoot yield
  • hypericin
  • john
  • s wort
  • Organic fertilizer
درزی م ت. قلاوند ا. سفیدکن ف. و رجالی ف (1387) تاثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 24(4): 413-396.
درزی م ت.، حاج سید هادی م ر. و رجالی ف (1389) تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 26(4): 465-452.
زلفی باوریانی م. و نوروزی م (1389) تاثیر ماده آلی بر بازیابی فسفر باقی مانده در یک خاک آهکی. علوم آب و خاک. 14(52):87-97.
سماوات س. پازکی ع ر. لادن مقدم ع ر. و سماوات س (1387) اصول کاربردی مواد آلی در کشاورزی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.ص144
عزیزی م. و امید بیگی ر (1380) بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو، عملکرد و میزان ماده موثر هیپریسین در گل راعی. پژوهش و سازندگی. 32 (4): 725-719.
عزیزی م. رضوانی ف. خیاط م ح.  لکزیان ا. و نعمتی ح (1387) بررسی تأثیر سطوح متفاوت ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم گورال. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 24(1): 93-82..
علیجانی م. امینی‌دهقی م. مدرس‌ثانوی ع م. و محمد‌رضایی س (1389) تاثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 26(1): 113-110.
کوچکی ع. و سرمدنیا غ ح (1385) فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
لباسچی م ح. قلاون ا. ابوالقاسمی م. امین غ. و حیدری شریف آبادی ع (1380) تاثیرکودهای آلی وشیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی. مجله‌ی پژوهش و سازندگی.51 (2):18-24
ملکوتی ج (1375) کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشاورزی، ص79.
ولدآبادی ع. لباسچی م ح و علی­آبادی فراهانی ح (1388) تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبیاری بر شاخص­های فیزیولوژیک رشد گشنیز(Cariandrum sativum L.). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(3): 428-414.
Arancon N, Edwards A, Dierman P, Welch C and Metzger JD (2004a) Influences of Vermicomposts on field Strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology. 93:145-153.
Arancon NQ, Edwards CA, Atieyh RM. and Metzger JD (2004b) Effect of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of greenhouse peppers. Brioresource Technology. 93: 139-143.
Arancon NQ, Galvis PA. and Edwards A (2005) Suppression of insect pest populations and damage to plants by vermicomposts. Bioresource Technology. 96(10): 1137-1142
Arancon NQ, Edwards C A, Lee S and Byrne R (2006b) Effects of humic acids from Vermicomposts on plant growth. European Journal of Soil Biology. 42: 65-69.  
Barl B, Dragland S and Salamon I (2002) The effect of Soil Nutrients on the Phytochemical Profile of Nutraceutical Crops. Proceedings of the Symposium on Fertilizing Crops for Functional Food. 11-13 November. www.ppi-ppic.org /ppiweb/ filelib.Nsf.
Bruce R C (1980) Availability of residual phosphorus fertilizer in two soils of coastal lowland, south east of Queensland. Trop. Grassl. 14: 6-13.
Bernath J (1993) Wild and cultivated medicinal plants Mezo. pub Budapest. pp 566.
Bernath J (2000) Medicinal and aromatic plants. (In Hungarian). Mezo. Publ. Budapest. pp 667.
Braunewell H (1991) Okologische, ontogenestische und morphogenetische Einflusse aufdes Doktotgrades. Universitiat Giesen. 252p.
Berghofer R and Holzl J (1987) Biflavonoids in Hypericum perforatum L. Planta Medica. 53: 216- 217.
Goldstein AH, Braverman K and Osorio N (1999) evidence for mutualism betweena a plant growing in a phosphate–limited desert environment and a mineral phosphate solubilizing (MPS) bacterium. FEMS Microbiological Ecology. 3:295-300.
Halcon A and Linda L (2002) Aromatherapy Therapentic applications of plant essential oils. Minnesota Medicine. Nov. 7.85.
Kalbasi M, Filsoot F and Rezainejad Y (1988) Effect of sulfur treatments on yield and uptake of Fe and Mn by corn, sorghum and soybeans. Plant Nutrition. 11: 1353- 1360.
Kim KK, Jordan D and Mac Donald GA (1989) Entro bacter agglomerans, phosphate solublizing bacterial activity in soil: effect of carbon sources. Soil Biology and Biology and Biochemistry. 89: 995-1003.
Lai F, Wissing SA, Müller RH and Fadda AM (2006) Artemisia arborescens L. essential oil-loaded solid lipid nanoparticles for potential agricultural application: Preparation and characterization. AAPS Pharmaceutical Science and Technology. 7(1): E10-E18.
Palevitch D (1987) Recent advances in cultivation of medicinal plants. Acta Horticulture. No 208. 29-34.
Pandey R (2005) Mangement of Meloidogyne incognita in Artemisia pallens with bio organics.Phytoparasitica. 33(3): 304-308.
Wissuwa M. Gamat G and Ismail AM (2005) Is root growth under phosphorus deficiency affected by source or sink limitation. Journal of Experimental Botany 56: 1943-1950.