دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 783768، زمستان 1390، صفحه 1-88 (پاییز 1390) 
2. اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

صفحه 13-25

رقیه امینیان؛ شهرام محمدی ده چشمه؛ سعدالله هوشمند؛ محمود خدام باشی؛ کریم نوزاد نمینی


3. بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود

صفحه 27-40

محسن ابراهیمی؛ محمد گلباشی؛ محمدرضا بی همتا؛ عبدالهادی حسین زاده؛ منیژه خیالپرست


6. بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته

صفحه 61-73

فریبا میقانی؛ سید محمد میروکیلی؛ محمد علی باغستانی