دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 734436، تابستان 1390، صفحه 1-74 (بهار 1390) 
3. تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی نهال های پسته

صفحه 31-42

اعظم رضوی نسب؛ حسین شیرانی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین دشتی


4. بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری

صفحه 43-54

ابراهیم رئیس محمدی؛ حسن محمد علیزاده؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مصطفی عرب