بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته

نویسندگان

1 کارشناس رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، سازمان جهاد کشاورزی یزد، یزد

2 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی یزد، یزد

3 دانشیار، بخش تحقیقات علف های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

سال 1386 آزمایشی با هدف تعیین فنولوژی تطبیقی کاتوس (Cynanchum acutum) با پسته و کنترل تلفیقی آن در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار با علف‌کش های پاراکوات، تری‌کلوپیر، گلیفوزیت و تیمار کف‌بری اجرا شد. نتایج نشان داد که رشد کاتوس از سبز شدن (0 GDD =) آغاز و با GDD تجمعی به میزان 2848 خاتمه یافت. در بررسی فنولوژی تطبیقی کاتوس و پسته، هم زمان با تورم جوانه‌های گل و گل دهی پسته، کاتوس سبز شد و ضمن رشد میوه و توسعه رویان، مبادرت به ایجاد انشعاب ثانوی کرد. این مرحله تا 1029 درجه - روز رشد ادامه داشت. تشکیل پوسته سخت پسته تقریباً هم زمان با آغاز گل دهی و گرده افشانی کاتوس و برداشت پسته هم زمان با اواسط مرحله تولید میوه کاتوس بود. مراحل فنولوژی پسته از زمان تورم جوانه‌های گل تا رسیدن و برداشت معادل با GDD تجمعی 2365 بود. در مجموع، بیشترین کاهش تعداد ساقه کاتوس ناشی از اعمال تیمار دو بار کف‌بر + یک بار تری کلوپیر دو لیتر در هکتار بود. سه بار سم پاشی با پاراکوات سه لیتر در هکتار به عنوان بهترین تیمار باعث بیشترین کاهش وزن خشک ساقه کاتوس (97 درصد) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort in pistachio orchard

نویسندگان [English]

  • Faribi Meighani 1
  • Seyed Mohammad Mirvakili 2
  • Mohammad Ali Baghestani 3
چکیده [English]

This research was undertaken to determine the comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum) in pistachio orchards and investigate the possibilities of its integrated management as a randomized complete block design with 18 treatments and three replications during 2007. The treatments consisted using Paraquat, Glyphosate, Triclopyr and removine the weed. The results indicated that swallow wort growth started from emerging at zero GDD and ends at 2848 cumulative GDD. Formation of pistachio shell was almost at the same time with the beginning of flowering and pollination of swallow wort and pistachio harvesting were taken during the middle of swallow worth fruiting. The corresponding stages for pistachio had cumulative GDD 2365. Overall, two times weed removal + Triclopyr was the best treatment for reduction of swallow worth stem number. Three times Paraquat three l/ha was the best treatment for reducing in swallow wort stem biomass (97%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glyphosate
  • Mechanical control
  • Paraquat
  • Triclopyr
1 . بدلی خ (1376) بررسی علف­کش­های گروه سولفونیل اوره در ذرت دانه­ای. گزارش سالیانه طرح. بخش تحقیقات آفات و بیماری­های گیاهی، مغان.
2 . بهروزی د (1384) بررسی فنولوژی گل‌جالیز و امکان کنترل شیمیایی آن در باغات منطقه چهارمحال و بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز. دانشگاه تهران.
3 . پهلوانی ا (1384) بررسی جنبه­هایی از بیولوژی علف‌ هرز کاتوس (Cynanchumacutum). پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شناسایی و مبارزه با علف­های هرز. دانشگاه فردوسی مشهد.
4 . زند ا.، رحیمیان مشهدی ح.، کوچکی ع.، خلقانی ج.، موسوی ک. و رمضانی ک (1383) اکولوژی علف­های هرز (کاربردهای مدیریتی)، (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
5 . شیمی پ (1383) مبارزه با علف هرز کاتوس (Cynanchumacutum) در باغات سیب. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور.
6 . ضعیفی م (1378) فلور ایران (شماره 28 تیره استبرق (Asclepiadaceae). مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع.
7 . طاهباز ف. و صانعی شریعت­پناهی م (1377) زیست­شناسی علف‌های هرز. انتشارات دانشگاه تهران.
8 . غدیری ح (1381) دانش علف­های هرز مبانی و روش­ها (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز.
9 . فقیه، ا. و سلیمی ح (1376) طرح بررسی بیولوژی و فنولوژی و پراکنش علف هرز کاتوس. گزارش نهایی در بخش علف­های هرز مرکز تحقیقات آفات و بیماری­های گیاهی.
10 . قلی­پور ی (1374) زیست‌شناسی کاربردی درخت پسته (گل­دهی و میوه­دهی) جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.
11 . موسوی س. ک.، زند ا. و صارمی ح (1384) کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف­کش­ها. انتشارات دانشگاه زنجان.
12 . وزارت جهاد کشاورزی (1380) راهنمای پسته (کاشت، داشت و برداشت). دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، معاونت امور باغبانی (دفتر امور پسته)، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی.
 
13 . Alm DM, Mc Giffen JRME and Hesketh JD (1991) Weed phenology. In. Hodges, T., ed., Predicting crop phenology. Boca Raton, FL, USA CRC Press. Pp. 191-218.
14 . Bahat A (1985) Glufosinate and ammonium for general weed control in vinyards, citrus and other fruit orchards and uncultivated area. Phytoparasitica 13: 239-250.
15 . Bert A, Sattin M, Baldoni G, Delpino AM, Ferrero A, Montemurro P, TEI F, Viggiani P and Zanin G (2006) Relationship between crop yield and weed time of emergence removal, modelling and parameter stability across environments. Weed Research 48: 78-386.
16 . Bhowmik PC (1994) Biology and control of common Milkweed (Asclepias syriaca). Review Weed Scienses
6: 227-250.
17 . Bhowmik PC (1997) Weed biology importance to weed management. Weed Scienses 45: 349-356.
18 . Christensen T (1998) Swallowworts. Wild Flower Summen. 42: 21-25.
19 . Coble HD and Slife FW (1970) Development and control of honeyvine milk weed. Weed Scienses 18: 352-356.
20 . Meister RT (ed.) (2002) Weed control manual. Meister Publ. other fruit orchards and uncultivated areas. Phytoparasitica. 13(3&4): 139-145.
 21 . Robinson EL (1968) Reproductive characteristics of Honyvine Milkweed.
22 . Russele MP, Willhelm WW, Olson RA and Power JF (1984) Growth analysis based on degree days. Crop Scienses 24: 28-32.
23 . Sobrero MT, Sabbatini MR and Fernandez OA (1997) Phenology and biomass dynamics of cattail (Typha subulata L.) in southern Argentina. Weed Scienses 45: 419-422.
24 . Soteres JK and Murray DS (1982) Root distribution and reproductive biology of honeyvine milkweed (Cynanchum leave). Weed Scienses 30: 158-163.
25 . Soteres JK, Murray DS and Basler E (1983) Absorption of 2, 4-D, dicamba, and glyphosate by excised honeyvine milkweed (Cynanchum leave) leaves. Weed Scienses 31: 241-247.
26 . Spitters CJT (1989) Weeds population dynamics, germination and competition. In Rabbinge, R., S. A. Ward and H. H. Van Lar, eds., Simulation and Systems Management in Crop Protection. Simulation Monographs 32. Wageningen, The Netherlands Pudoc. pp. 182-216.
27 . Swanton CJ, Huang JZh, Shrestha A, Tollenaar M, Deen W and Rahimian H (2000) Effects of temperature and photoperiod on the phenological development of barnyard grass. Agronomy 92: 1125-1134.