دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 609265، بهار 1389، صفحه 1-91 (بهار 1389) 
2. بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

صفحه 11-19

عادل امیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ محمدعلی جواهری؛ قاسم محمدی نژاد


5. مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

صفحه 41-47

سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری


6. بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک‌نژاد و برخی از گونه‌های علف‌های هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

صفحه 49-57

محمدرضا لبافی؛ فریبا میقانی؛ حمیده خلج؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ ایرج اله دادی؛ علی مهرآفرین


7. بررسی رابطه صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در لاین های گندم نان

صفحه 59-67

حسین قربانی مندولکانی؛ منوچهر خدارحمی؛ فرخ درویش؛ محمد تائب