اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری

کاظم ارزانی؛ حسن خوش قلب؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محسن برزگر

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 1-9

چکیده
  اثر محلول پاشی با عناصر کلسیم، روی و بور (غلظت پنج گرم در لیتر) و مخلوط آن ها و همچنین دو تاریخ برداشت (20 مرداد و پنج شهریور ماه سال 1385) بر بازدارندگی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در زمان برداشت و در طول دوره انبارداری دو رقم گلابی آسیایی به نام های ‘KS9’ و ‘KS13’ در باغ تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت ...  بیشتر

بررسی اثر دما و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آن ها در حضور گوجه‌فرنگی و توتون

محمد علی باغستانی میبدی؛ منوچهر جم نژاد؛ مهدی مین باشی معینی؛ فریبا میقانی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 11-23

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر دمای محیط و غلظت GR60 بر جوانه‌زنی بذر دو گونه گل‌جالیز و رشد آنها در حضور میزبان‌های گوجه‌فرنگی و توتون، دو آزمایش مجزا در شرایط کنترل‌شده در بخش تحقیقات علف های هرز موسسه گیاهپزشکی کشور در سال 1387 انجام شد. در آزمایش اول سه عاملی غلظت GR60 در چهار سطح صفر، یک، دو و پنج قسمت در میلیون، گونه دو گل‌جالیز Orobanche aegyptiaca ...  بیشتر

بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا

محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی؛ سحر بستانی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 25-35

چکیده
  به منظور مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسیدکربن روی سه نوع گیاه زینتی با تیپ های مورفولوژیکی متفاوت از تیره کاسنی شامل جعفری (برگ های مرکب)، ابری (برگ های متقابل) و رعنا زیبا (برگ های روزته)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال1387 انجام گرفت. در این آزمایش، شش صفت آناتومیکی (تراکم ...  بیشتر

کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر

مهدی ضرابی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ حمید ایران نژاد؛ غلام علی اکبری

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 37-50

چکیده
  به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر کاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای ...  بیشتر

تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم

علی رضا عیوضی؛ رسول تاج الدین کوکیایی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 51-62

چکیده
  کشت دیرهنگام و کمبود نزولات آسمانی از مشکلات زراعت گندم در استان آذربایجان غربی به شمار میرود. بدین منظور آزمایشی جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار بذر تحت شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای طی سال های 6-1385 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل که در آن ارقام زرین، شهریار، سرداری و آذر به عنوان فاکتور اول و پیش تیمارهای بذور شامل آب مقطر، پلی ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنش خشکی پایان دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا

معصومه نعیمی؛ غلام علی اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید احمد سادات نوری

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 63-71

چکیده
  برای بررسی تاثیر تنش خشکی در مراحل پایانی رشد بر عملکرد ارقام کلزا در سال های زراعی 85-1384، یک آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. اثر آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول به عنوان شاهد (براساس ?? میلی متر تبخیر از ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر بهبود جوانه زنی رویان های بدنی گردوی ایرانی و تبدیل آن ها به گیاهک

کورش وحدتی؛ حسن بهرامی سرمندی؛ سیامک کلانتری

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، صفحه 73-82

چکیده
  رویان های خوب نمو یافته یک لاین رویان زای حاصل از لپه های نابالغ گردو که بر روی محیط کشت بلوغ (دارای 3/0 درصد ژلرایت و دو میلی گرم بر لیتر آبسزیک اسید) رشد کرده بودند، انتخاب شدند. رویان های بدنی در معرض پیش تیمارهای سرما (به مدت یک ماه در تاریکی در دمای ?C4-3)، روشهای مختلف خشک کردن و ترکیبی از این دو تیمار قرار گرفتند. این آزمایش براساس طرح ...  بیشتر