دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 606650، پاییز 1388، صفحه 1-92 (پاییز 1388) 
2. بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین

صفحه 11-17

حمید ایران نژاد؛ محبوبه پشتکوهی؛ زینب جوانمردی؛ رضا امیری


3. بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی

صفحه 19-27

محمد علی باغستانی؛ دلاور بهروزی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن محمد علیزاده


4. اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره

صفحه 29-39

زینت حاجی هاشمی؛ غلام عباس اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رضا امیری؛ شهریار دشتی


5. اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

صفحه 41-47

آرزو دادرس نیا؛ اکبر فرقانی؛ بیژن مرادی؛ رضا فیفایی


6. اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

صفحه 49-63

اصغر رحیمی؛ محمدرضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مجید پوریوسف؛ شهاب مداح حسینی


9. بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا

صفحه 83-92

محمد یزدانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی اسماعیلی؛ محمد علی بهمنیار