نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور – مالزی

2 استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان

3 پژوهشگر، بخش علوم آب و خاک، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، مازندران

4 پژوهشگر، بخش باغبانی، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، مازندران

چکیده

محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به شمار می رود و نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود اوره روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد. محلول پاشی در سه غلظت ?/?، ?/? و ?/?درصد در طی دو مرحله با توجه به مقدار نیتروژن در کود اوره انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه (??/?،?/?و ??/?درصد) و مرحله دوم در اواخر تیرماه (??/?، ??/? و ??/?درصد) انجام شد. تیمار اوره با غلظت ?/? درصد تأثیر معنی داری را در افزایش میانگین وزن میوه داشت. میانگین قطر میوه و نسبت درصد مواد جامد محلول در آب به اسیدیته به طور معنی داری تحت تأثیر تیمار اوره ?/? درصد قرار گرفت. تیمار اوره در غلظت ?/? درصد تأثیر معنی داری بر میزان ویتامین ث و نسبت طول به قطر نداشت. در مجموع تیمار کودی اوره با غلظت ?/? درصد با بهترین پاسخ در اکثر موارد اندازه گیری شده، به عنوان بهترین غلظت محلول پاشی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of urea foliar spray on parameters of Tomson Navel orange

نویسندگان [English]

  • Arezoo Dadrasnia 1
  • Akbar Forghani 2
  • Bijan Moradi 3
  • Reza Fifaei 4

چکیده [English]

Nitrogen foliar spray is one of the most important components in fertilizing programs for citrus in Iran, as it can reduce nitrate leaching. The goal of this research was to determine the most effective concentration of foliar urea application on “Thamson Navel’’ orange trees, for achieving the highest yield. Foliar sprays were carried out, in two stages with total concentrations of 0.4, 0.8 and 1.2%. The first stage applied in April with concentrations of (0.25, 0.5 and 0.75%) and second stage in the end of July with concentrations of (0.15, 0.35 and 0.45%). Results of statistical analysis showed that urea treatment at concentration of 1.2% had significant effect on increasing the mean fruit weight. Also significant increase in mean fruit diameter and total soluble solids to acidity ratio in urea treatment at 0.4% concentration were observed. The results indicated that, there is no significant effect on vitamin C and ratio of fruit length to fruit diameter in urea treatment at concentration of 1.2%. All spray treatments increased fruit set. Finally, urea treatment at concentration of 1.2% had the best effects on more of studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citrus
  • Foliar sprays
  • nitrogen
  • Qualitative character
  • Quantitative character
  • Sweet Orange
1 . متشرع­زاده ب (1376) اثر محلول­پاشی نیتروژن و روی بر درصد تشکیل گیلاس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2. مرادی ب (1383) اثرات ازت، پتاسیم و آبیاری روی خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، ایران. 
 
3. Ahmed MA and Mohamed ME (1995) Effect of urea, some micro nutrients and growth regulator foliar sprays on the yield, fruit quality, and some vegetative characters of Washington navel orange trees. Hort. Science. 30(4(: 14-17.
4. Albrigo LG and Syvertsen JP (2001) What about foliar N P K on citrus? Fluid. J. 9(3): 8-11.
5. Andrews PK (2002) How foliar – applied nutrients affect stresses in perennial fruit plants. International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants. No: 31. P.246.
6 .Bondada BR, Petracek PD, Syvertsen JP and Albrigo LG (2006) Cuticular penetration characteristic of urea in citrus leaves. J. Hort. Sci. Biotech. 81(2): 219–224.    
7. Cheng L, Fengwang M and Ranwala D (2004) Nitrogen storage and its interaction with carbohydrates of young apple trees in response to nitrogen supply. Tree Physiol. 2: 91-98.
8. El-Otmani M, Oubahou A-Ait, Zahra F and Lovatt CJ (2002) Efficacy of foliar urea as an N source in substainable citrus production systems. International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants, Merani, Italy. Pp. 32-34.
9. Morgan KT, Scholberg, JMS, Obreza TA and Wheaton TA (2006) Size, biomass and nitrogen relationships with sweet orange tree growth. J. Amer. Soc. Hort. Sci.131(1): 149 -156.
10. Cheng L, Fengwang M and Ranwala D (2004) Nitrogen storage and its interaction with carbohydrates of young apple trees in response to nitrogen supply. Tree Physiol. 2: 91-98.