نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 کارشناس پژوهش، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در پاکدشت، منطقه شمال ورامین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در سال 1385 بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل مقدار پروتئین، روغن و اسیدهای چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک) و عملکرد دانه بود. نتایج نشان داد که تفاوت بین ارقام از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه (3000 کیلوگرم در هکتار) و مقدار اسید چرب لینولنیک (1/45 درصد) مربوط به رقم LEGINA بود. همچنین مقدار اسید پالمیتیک رقم RH 14/05، درصد روغن و اسید استئاریک رقم GOLDA، مقدار پروتئین و عملکرد رقم بومی اردبیل بیشتر از سایر ارقام بود (05/0 >P). رقم RH 14/05 را می توان به دلیل داشتن اسید لینولنیک کم و اسید اولئیک زیاد در تولید لاین های اصلاحی برای تهیه روغن های خوراکی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of different linseed cultivars in Varamin region of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Iran nejad 1
  • Mahboobeh Poshtkoohi 2
  • Zeinab Javanmardi 3
  • Reza Amiri 4

چکیده [English]

The performance of nine different linseed cultivars studied in a randomized complete block design (RCB) with four replications in Varamin region (Iran) in 2006. The traits were seed yield, fatty acids, protein and oil content of linseed. The difference between cultivars was significant for all traits (P< 0.01). The Legina cultivar had the highest seed yield (3000 kg/ha) and linolenic acid content (45.16 percent). The palmitic acid content of RH 14/05 cultivar, oil percent and stearic acid of GOLDA cultivar, and protein content and yield of native cultivar were higher than other cultivars (p< 0.05). The RH 14/05 cultivar which was low in linolenic acid and high in oleic acid can be used as a breeding line to produce oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linoleic acid
  • Linolenic Acid
  • Linseed cultivars
  • Oil
  • Protein
  • Seed yield
1 . ایران­نژاد ح.، شهبازیان ن. و پشتکوهی م (1385) بررسی اثر اشعه رونتگن بر روی ترکیب اسیدهای چرب سه رقم کتان روغنی خلاصه مقالات نهمین کنگره ژنتیک ایران.
2. ایران­نژاد ح.، حسینی مزینانی س. م. جوانمردی ز. و پشتکوهی م (1385) بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین. خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تهران.
3. ایران­نژاد ح.، شهبازیان ن. پیری پ. و پشتکوهی م (1385) مطالعه تغییرات اسیدهای چرب کتان روغنی توسط ماده شیمیایی سولفونات متان اتیل بر روی اسیدهای چرب سه رقم کتان روغنی. خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تهران.
4. خواجه­پور م (1383) گیاهان صنعتی. مرکز نشر دانشگاه اصفهان. ص. 564.
5. رضایی ع. م (1373) شاخص­های انتخاب در اصلاح نباتات. مجموعه مقالات کلیدی سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه تبریز.
 
6. Baker RJ (1986) Selection indices in plant breeding. CRC Press. Florida, USA.
7. Berglund DR (2002) Flax: New uses and demands. In: Janick J and Whipkey A (Eds), Trends in new crops and new uses. Pp. 358-360. Alexandria, VA: ASHS Press.
8. Bhatty RS (1997) Nutrient composition of whole flaxseed and flaxseed meal. In: Cunnane SC and Thompson LU (Eds.), flaxseed in human nutrition. Champaign, Illinois. Pp. 22-42.
9. Carter JF (1993) Potential of flaxseed and seedflax oil in baked goods. Cereal Food World. 38(10): 735-759.
10. Coskuner Y and Karababa E (2006) Some physical properties of flaxseed (Linum usitatissimum L.). J. Food Eng. 78(3): 1067-1073.
11. Cunnane SC, Ganguli S, Menard C, Liede AC, Hamadeh MJ and Chen ZY (1993) High alpha-linolenic acid flaxseed (Linum usitatissimum L.): some nutritional properties in human. Brit. J. Nutr. 69(2): 443-453.
12. Diepenbrock WA, Leon J and Clasen K (1995) Yeilding ability and yielding stability of linseed in central Europe. Agron. J. 87: 84-88.
13. Dybing CD (1965) Temperature effects on flax grow in seed production and oil quality. Crop Sci. 5: 184-187.
14. Hardman WE, Moyer MP and Cameron IL (2000) Dietary fish oil sensitizes 549 lung xenografts to doxorubicin chemotherapy. Cancer Lett. 151: 145-151.
15. Iran Nejad H (1976) Untersuchungen ueber den Einfluss von genetischen und oekologischen faktoren auf die leistung und Qualitaet bei ollein (Linum usitatissimum L.). Dokotorarbeit. Justus Liebig Universitaet. Germany.
16. Mounts GR, Orthoefer TL and Neff WE (1996) Potential margarine oils from genetically modified soybeans. J. Am. Oil Chem. Soc. 73(6): 729-732.
17. Morris DH (2005) Flax-a health and nutrition primer. www.flaxCouncil.ca: 108 pp.
18. Nagaraj G (1999) Quality and oil seed apply. Country Amuzesh Presss. 113 pp.
19. Oomah BD (2001) Flaxseed as a functional food source. J. Agr. Sci. 81: 889-894.
20. Oomah BD and Mazza G (1997) Effect of dehulling on chemical composition and physical properties of flaxseed. Lebensmittel - Wissenschaft und Technologie. 30: 135-140.
21. Simopoulos AP (1999) Essential fatty acids in health and choronic disease. Am. J. Clin. Nutr. 70: 560-569.