رابطه خصوصیات زراعی با تراکم بوته آفتابگردان دو منظوره روغنی-آجیلی در خوی

مهدی غفاری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/jci.2018.260023.2048

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر خصوصیات زراعی آفتابگردان دو منظوره روغنی-‌آجیلی لاکومکا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار از سال 1393 به مدت دو سال در خوی انجام شد. دو عامل فاصلة ردیف‌های کاشت (60 و 75 سانتیمتر) و تراکم بوته با پنج سطح (30، 45، 60، 75 و90 هزار بوته در هکتار) تیمارهای آزمایش ...  بیشتر

اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی

ناصر صمصامی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22059/jci.2019.262185.2066

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر کمیت و کیفیت سویا، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تنش خشکی به‌عنوان عامل اصلی در 3 سطح (آبیاری مطلوب، تنش ملایم خشکی و تنش شدید خشکی) و قارچ ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان

رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22059/jci.2018.264647.2079

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر سطوح آبیاری، کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه‌های پر شدن دانه آفتابگردان، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1396 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد متانول (محلول پاشی با آب به ‌عنوان شاهد و کاربرد 20 و30 درصد ...  بیشتر

تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

سلیم فرزانه؛ محمد شاملوئیان؛ رئوف سید شریفی؛ شهرام خدادادی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 43-59

https://doi.org/10.22059/jci.2018.265951.2085

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر پوشش بذر با مکمل‏های کود آلی تپروسین، کادوستیم و زاگرت بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند انجام گرفت. آزمایش در سال 1395 در دانشگاه محقق اردبیلی تحت شرایط گلخانه‏ای به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شستشوی بذر (شستشو و بدون شستشو)، هیبرید (شکوفا ...  بیشتر

تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی

حمیدرضا ذکاوتی؛ محمود شور؛ حمید روحانی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ ابراهیم گنجی مقدم

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22059/jci.2018.264968.2081

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه‌های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 95 به‌انجام رسید. تیمارهای تنش خشکی شامل مقادیر 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و تیمار قارچ T.harzianum ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد، درصد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی شنبلیله و مرزه

سکینه عبدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22059/jci.2019.268917.2110

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت بر عملکرد و اسانس شنبلیله و مرزه در کشت مخلوط و همچنین ارزیابی سودمندی زراعی و اقتصادی آن، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال ۱۳۹۴ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت با نسبت‌های 1:1، 2:1، 1:2، 2:2، 3:1، 1:3 (مرزه : شنبلیله) و کشت خالص شنبلیله و مرزه بود. ...  بیشتر

تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری

طاهر سقلی؛ محمد اسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22059/jci.2018.259530.2044

چکیده
  بادام حساسیت بالایی به تنش شوری دارد. انتخاب پایه و پیوندک مناسب یکی از راه‌های کاهش اثرات منفی تنش شوری می‌باشد. در این آزمایش، اثر تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر آهن، روی و سدیم بادام در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور (ترکیب پایه و پیوندک در هشت سطح و تیمار شوری در پنج سطح) ...  بیشتر

ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ وهب اسدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 107-118

https://doi.org/10.22059/jci.2018.267050.2095

چکیده
  این مطالعه با هدف تولید نهال سالم گلابی جهت تکثیر و ایجاد یک باغ سالم مادری در سال 1393 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ابری) انجام شد. آزمایش‌ها با ارزیابی کارایی شیمی‌درمانی (تیمارهای ریباویرین با غلظت‌های صفر، 20، 40 و 80 میلی‌گرم) و کشت مریستم انتهایی (در سه اندازه: کوچک‌تر از 2/0 میلی‌متر، بین 2/0 تا 7/0 میلی‌متر و بزرگ‌تر از ...  بیشتر