مطالعه ریشه زایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپ های رز متحمل و حساس به اتیلن

نوراله احمدی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25039

چکیده
  اتیلن به عنوان یکی از هورمون های گیاهی نقش های متعددی را در فرایندهای فیزیولوژیکی شامل جوانه زنی بذر، ریشهزایی قلمه، پیری و ریزش اندام های گیاهی ایفا می کند. طی مطالعات گذشته، پنج ژنوتیپ متحمل و بسیار حساس به اتیلن از میان بیش از 200 ژنوتیپ رز براساس ریزش اندام های برگ و جوانه گل شناسایی شدند. در این تحقیق، ریشه زایی و رشد قلمه های ژنوتیپ ...  بیشتر

بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

عاطفه حقی کاشانی؛ مصطفی عرب؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ حسین زینلی؛ محمودرضا روزبان

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 13-19

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25040

چکیده
  به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گل در بوته گل محمدی، تعداد 20 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی واقع در ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان در سال های 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، ارتفاع ...  بیشتر

برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای

مهدی رضایی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25041

چکیده
  در تحقیق حاضر، نیاز سرمایی و نیاز گرمایی گل‌دهی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود به نام‌های محلی جعفری، قوامی، جهانگیری، خیاری، خیوه ای و رجبعلی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم رجبعلی و تا حدودی رقم جهانگیری در شرایط آزمایشگاهی در 500 ساعت دمای چهار درجه سانتی‌گراد شروع به گلدهی کردند. بقیه ارقام به جز خیاری ...  بیشتر

اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی

خدیجه روستایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ سید علی خادم؛ حمیدرضا اولیایی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25042

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مصرف پلیمرهای سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا در شرایط تنش خشکی این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال 1388 انجام گردید. عامل اصلی شامل آبیاری پس از 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاس A و فاکتور فرعی شامل عدم مصرف پلیمر سوپرجاذب ...  بیشتر

بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت

فریبا میقانی؛ آژنگ جاهدی؛ سید محمد میروکیلی؛ پرویز شیمی؛ محمد علی باغستانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25043

چکیده
  به منظور مطالعه اثر در کنترل شیمیایی علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت در همدان و یزد،‌ پژوهشی در سال های 87-1386 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از علف‌کش‌های بنتازون (بازاگران) (SL 48%) به میزان 5/2، سه و چهار لیتر در هکتار، توفوردی‌بی (بوترس) (3/42% EC) به میزان ...  بیشتر

اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه

حسین نستری نصرآبادی؛ حسین نعمتی؛ علی رضا سبحانی؛ حسین آرویی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25044

چکیده
  استفاده از خاکپوش به عنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی بر روی دو رقم خربزه انجام گردید. عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری شش، هشت و 10 روز) در کرت اصلی و دو عامل خاکپوش ...  بیشتر

اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی

معصومه نعیمی؛ غلام علی اکبری؛ امیر حسین شیرانی راد؛ طاهره حسنلو؛ غلام عباس اکبری

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، صفحه 67-81

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25045

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد زئولیت و محلول پاشی سلنیم در شرایط تنش کم آبی بر روابط آبی و آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1389 در منطقه تاکستان واقع در استان قزوین به اجرا درآمد. در این آزمایش، عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری ...  بیشتر