دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 939791، تابستان 1391، صفحه 1-81 (بهار 1391) 
2. بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

صفحه 13-19

عاطفه حقی کاشانی؛ مصطفی عرب؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ حسین زینلی؛ محمودرضا روزبان


4. اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی

صفحه 33-42

خدیجه روستایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ سید علی خادم؛ حمیدرضا اولیایی


5. بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت

صفحه 43-55

فریبا میقانی؛ آژنگ جاهدی؛ سید محمد میروکیلی؛ پرویز شیمی؛ محمد علی باغستانی


6. اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه

صفحه 57-66

حسین نستری نصرآبادی؛ حسین نعمتی؛ علی رضا سبحانی؛ حسین آرویی