اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم

حمید باقری؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29497

چکیده
  به منظور امکان بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ با کاربرد ماده ضدتعرق در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان میانه (استان آذربایجان شرقی) در سال زراعی 90-1389 اجرا شد که در آن آترازین به عنوان ماده ضدتعرق در چهار سطح صفر (شاهد)، 80، 120 و 160 گرم ماده مؤثره در هکتار ...  بیشتر

تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای

روشن جعفری بیله سوار؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29498

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نیتروژن و زمان های مختلف برداشت بر عملکرد سورگوم، آزمایشی در سال 1389 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (صفر، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) و زمان های مختلف ...  بیشتر

تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29499

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب 3/6 و 4/8 دسی زیمنس بر متر)، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های 1386 و 1387 انجام شد. سه رقم هندوانه ...  بیشتر

ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی

مریم رفیعی؛ لطفعلی ناصری؛ داود بخشی؛ اسد علیزاده

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29500

چکیده
  در این مطالعه، میزان فنل کل، کلروژنیک اسید، کاتچین، کوئرستین، فلوریدزین، سیانیدین و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت شش رقم سیب (Malus domestica) ایرانی شامل ارقام ‘گلاب کهنز’، ‘سیب ترش دیررس’، ‘قره یاپراق’، ‘ترکمان’، ‘قزل آلما’ و ‘عباسی مشهد’ و چهار رقم تجاری شامل ‘گلدن دلیشز’، ‘رد دلیشز’، ‘برابرن’ ...  بیشتر

تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی

سید مجید موسوی؛ محمد علی بهمنیار؛ زهرا احمدآبادی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29501

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت توزیع فلزات سنگین از کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب در دو سیستم کشت غرقاب و خشکی، تحقیقی به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صورت گرفت. برای سیستم کشت غرقاب، مزرعه برنج (شالیزار) و برای سیستم کشت خشکی، مزرعه کشت سبزی ها درنظر گرفته ...  بیشتر

ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’

مریم هادیان دلجو؛ حسن ساری خانی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29502

چکیده
  قهوه‌ای شدن و نرم ‌شدن بافت میوه در اثر آسیب‌های مکانیکی طی دوره بازاررسانی، کاهش کیفیت در اثر تنفس بالای میوه و اتلاف آب از عوامل محدودکننده عمر پس از برداشت سیب‌های زودرس تابستانه هستند. در پژوهش حاضر، اثر سالیسیلیک اسید روی برخی شاخص‌های کیفی سیب رقم ‘گلاب کهنز’ طی عمر پس از برداشت بررسی شد. میوه‌های برداشت شده در غلظت‌های ...  بیشتر

کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری

امید یونسی؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا چایچی؛ احمد علی پوربابایی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، صفحه 83-97

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29503

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، 60 ...  بیشتر