بررسی روابط بین عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ های گل محمدی مناطق مختلف ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت - تهران

2 کارشناس ارشد، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ایران

5 استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گل در بوته گل محمدی، تعداد 20 ژنوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی واقع در ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان در سال های 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، طول غنچه، عرض غنچه، طول گوشوارک، عرض گوشوارک، وزن تک گل، طول نهنج، عرض نهنج، تعداد گلبرگ، زمان فعال شدن گیاه، زمان شروع غنچه دهی، زمان شروع گل دهی و طول دوره گل دهی بودند. تجزیه همبستگی نشان داد که میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر تعداد گل در بوته و عملکرد گل، رابطه قوی مثبتی وجود دارد. همچنین، نتایج تجزیه رگرسیون مرحله ای برای عملکرد گل در هر بوته نشان داد که صفات تعداد گل در بوته و وزن تر هر گل، در مجموع، 94 درصد تغییرات عملکرد گل در بوته را توجیه می کنند. تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر نیز مشخص نمود که تعداد گل در بوته، بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دارد. بنابر نتایج به دست آمده، تعداد گل در بوته و وزن تر گل می توانند به عنوان معیار مناسبی برای عملکرد گل در هر ژنوتیپ گل محمدی در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between flower yield and yield components in Damask Roes in different region of Iran

نویسندگان [English]

  • Atefeh Haghi Kashani 1
  • Mostafa Arab 2
  • Seyed Reza Tabaei Aghdaei 3
  • Hossein Zeinali 4
  • Mahmoud Reza Roozban 5
1 MSc in Agricultural, Aboureyhan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to investigate flower yield and yield components in Iranian Rosa damascena using 20 genotypes, collected from different regions of Iran and grown in Drylands and Deserts Research Station of Kashan, Iran, using a randomized complete block design with three replications in 2007-2008. Flower yield per plant, number of flowers per plant, plant height, leaf length, width, length and width of bud, length and width of pedicle, fresh weight of flower, number of petal per flower, length and width of receptacle, plant growth date, budding date, time of flowering and flowering period were recorded. A significant phenotypic correlation indicated a strong positive relationship between flower yield and number of flowers per plant. Result of stepwise regression analysis showed that 94 percent of total variation of flowers yield per plant could be explained by number of flowers per plant and weight of the fresh flower. The path analysis indicated that the number of flower per plant had the most direct effect on the yield. This suggested that number of flowers per plant and weight of the fresh flowers are the most important components determining flower yield per plant in Damask rose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Path analysis
  • Rosa damascena
  • Stepwise regression analysis
  • yield
1 . رضایی ع. و سلطانی ا (1377) مقدمه­ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، 152 ص.
2 . زینلی ح (1382) بررسی تنوع صفات زراعی، سیتوژنتیک، فیتوشیمیایی در نعناع­های ایران. پایان­نامه دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. 129 ص.
3 . سیاه­سر ب (1376) تجزیه و تحلیل چند متغیره جهت بررسی تنوع ژنتیکی و اجزای عملکرد سویا. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 105 ص.
4 . صباغ­پور ح (1373) همبستگی صفات و تجزیه علیت در ارقام ماش. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 98 ص.
5 . طبایی عقدایی س. ر (1383) بررسی عملکرد گل و صفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپ­های گیاه گل­محمدی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 20: 122-111.
6 . طبایی­عقدایی س ر.، سلیمانی ا. و جعفری ع. ا (1383) بررسی تنوع موجود در دوره گل­دهی و مورفولوژی هشت ژنوتیپ گل­محمدی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان
مرتعی و جنگلی ایران. 12: 280-265.
7 . طبایی عقدایی س ر.، فرهنگیان س. و جعفری ع. ا (1383) مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپ­های گل­محمدی مناطق مرکزی کشور. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 12: 391-377.
8 . کدوری م ر. و طبایی عقدایی س. ر (1386) ارزیابی عملکرد و اجزای آن در اکسشن‌های گل­محمدی استان کرمان. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر  ایران. 23: 110-100.
9 . قوامی ف (1376) بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیک و الگوهای الکتروفورتیک پروتئین دانه ماش. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 113 ص.
 
10 . Alvarez D, Luduena P and Frutos YE (1992) Correlation and causation among sunflower traits. Proc. 13th Int. Sunf. Conf. Pisa, Italy.
11 . Chen Y and Nelson RL (2004) Genetic variation and relationship among cultivated, wild, and semi-wild soybean. Crop Science. 44: 316-325.
12 . Chevallier A (1996) The encyclopedia of medicinal plant. Dorling Kindersley, London. 336 p. 
13 . Dewey DR and Lu KH (1959) A correlation and path coefficient analysis of component of crested wheat grass seed production. Agronomy .51: 515-518. 
14 . Dofing SM and Knight CW (1992) Alternative model for path analysis of small grain yield. Crop Science. 32: 487-489.
15 . Fraser J and Eaton GW (1983) Application of yield component analysis to crop research. Field Crop (Abs.). 39: 787-797.
16 . Gammerman AF, Kadayev N and Yacenko-Khmelevskyi A (1983) Herbs. Moscow. (In Russian).
17 . Novruzov E (2003) Pigments of reproductive organs of species Rosa. Azerbaijan, NAS, Ser. Biological Science. 3: 376-382 (In Russian).
18 . Nunes MES and Smith GR (2003) Characterization of rose clover germplasm for flowering traits. Crop Science. 43: 1523-1527.
19 . Tadesse W and Bekele E (2001) Factor analysis of components of yield in grasspea (Lathyrus sativus L.). Lathyrus Lathyrism Newsletter 2. Pp. 91-93.