نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد - ایران

چکیده

استفاده از خاکپوش به عنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی بر روی دو رقم خربزه انجام گردید. عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری شش، هشت و 10 روز) در کرت اصلی و دو عامل خاکپوش (مخلوط خاکپوش کاه و شلتوک برنج، خاکپوش پلاستیک و بدون خاکپوش) و رقم (دو رقم خاتونی و قصری) به صورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صفات عملکرد، درصد قند، میزان آلودگی به کنه تارعنکبوتی و بوته میری، سطح برگ و رطوبت خاک برای تیمارهای خاکپوش و دور آبیاری تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین سطح برگ و رطوبت خاک در خاکپوش پلاستیک مشاهده شد و بیشترین آلودگی به کنه تار عنکبوتی و بوته میری در خاکپوش آلی به دست آمد. خاکپوش پلاستیک باعث افزایش درصد قند در هر دو رقم خربزه گردید. خاکپوش پلاستیک در دور آبیاری شش روز باعث کاهش عملکرد و کیفیت میوه شد، اما در دور آبیاری بیش از هشت روز باعث افزایش عملکرد و کیفیت گردید که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد برای مناطق خشک و کم آب توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of interval irrigation and splastic and organic mulches on quantity and quality traits in melon

نویسندگان [English]

  • Hossein Nastari Nasrabadi 1
  • Hossein Nemati 2
  • Ali Reza Sobhani 3
  • Hossein Aroiee 2

چکیده [English]

Using mulch to decrease and optimize water use, increase yield and fruit quality is known as a practical method. For this purpose, a split-factorial experiment based on complete block design with three replications on two melon cultivars was conducted in Torbat-e-Jam, Iran. Interval irrigation treatments in three levels (six, eight and 10 days) were considered as main plot and mulch (rice straw and paddy, plastic and no mulch) and cultivar (Khatooni and Ghasri) were considered as sub plots in a factorial design. Results showed that there was a significant difference between plastic mulch and the control and also between interval irrigation treatments for yield, sugar percentage, resistance to damping off and spider mite, leaf area and soil moisture. The largest leaf area and soil moisture was observed with plastic mulch. The largest contamination to spider mite and damping off were occurred using straw plus paddy rice mulch. Plastic mulch increased the sugar percentage of both cultivars as well. Plastic mulch for six day interval irrigation increased yield and fruit quality through increased yield and fruit quality to increase for more than eight day interval irrigation. Regarding the advantages of plastic mulch for reduction of water use and improvement of yield and fruit quality, using plastic mulches is recommended for dry lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • damping off
  • Leaf area
  • soil moisture
  • Spider mite
  • Sugar percentage
  • yield
1 . شکاری ف.، مسیحا س. و اسماعیل­پور ب (1385) فیزیولوژی سبزی­ها. جلد اول. انتشارات دانشگاه زنجان.
2 . فرهادی ع.، اکبری م. و مشرف ل (1381) اثرات روش آبیاری و خاکپوش­های پلی­اتیلن بر کیفیت گرمک در اصفهان. علوم و فنون باغبانی ایران 2(3 و 4): 170-161.
3 . فرهادی ع (1382) بررسی کاربرد خاکپوش­های پلی­اتیلن
و روش­های آبیاری برای کاهش مصرف آب و شن در گیاهان جالیزی. هشتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 7 تا 8 بهمن ماه 1382، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
4 . کاشی ع.، حسین­زاده س.، بابالار م. و لسانی ح (1377) اثر خاکپوش پلی­اتیلن سیاه و کلسیم نیترات بر رشد، عملکرد و پوسیدگی گلگاه هندوانه رقم چارلستون گری. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 7(4): 9-1.
 
5 . Baker JT, Eahart DR, Baker ML, Dainello FJ and Haby VA (1998) Interaction of poultry litter, polyethylene mulch and floating row covers on triploid watermelon. Horticultural Sciences. 33(51): 810-813.
6 . Cavero J, Ortega RG and Zavagoza C (1996) Clear plastic mulch improved emergence of direct seeded pepper. Horticultural Sciences. 31(1): 70-73.
7 . Ekinci M and Dursan A (2009) Effect of different mulch materials on plant growth, some quality parameters and yield in melon (Cucumis melo L.) cultivars in high altitude environmental condition. Pakistan Journal of Botany. 41(4): 1891-1901.
8 . Khanh DT, Chung ML, Xuan TD and Tawata S (2005) The exploitation of crop allelopathy in sustainable agricultural production. Agronomy and Crop Science. 191: 172-184. 
9 . Kromer K (1982) Intensive growing using plasyic mulches. Gemuse. 18(9): 278-282.
10 . Lang AJ and Combrink NJ (1997) Microclimate and yield of seedless watermelon (Citrulus vulgaris)as effected by plant cover and soil mulches. Applied Plant Science. 11(1): 1-6.
11 . Munguia-Lopez JP, Faz CR, Quezada MR and Jones RT (1994) Plastic mulch effect on the growth and yield of muskmelon (Cucumis melo L.) under irrigation conditions by drip and surface. 25th
National Agricultural Plastics Congress. USA, 23-27 September 1994. Pp. 81-86.
12 . Ricotta JA and Masiunas JB (1991) The effect of black plastic mulch and weed control strategies on herb yield. Horticultural Sciences. 26(1): 152-156. 
13 . Schales FD and Sheldrake R (1995) Mulch effects on soil conditions and muskmelon response. American Society for Horticultural Sciences. 88: 425-448.
14 . Seyfi K and Rashidi M (2007) Effect of drip irrigation and plastic mulch on crop yield and yield components of cantaloupe. International Journal of Agricultural and Biotechnology. 2: 247-249.