تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

گل مریم یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در ایران و جهان است و در طول سال به دلیل داشتن گل های زیبا و خوشبو استفاده فراوانی در گل آرایی دارد. این تحقیق بر روی گل مریم رقم پرپر با هدف تولید گل هایی با کیفیت بالا به صورت آزمایش فاکتوریل چهار × چهار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت در سال 1385 انجام شد. اسانس گل ها با استفاده از حلال هگزان استخراج شد. جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین هر کدام با چهار سطح غلظت بر روی پیازها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش اختلاف معنی داری را بین تیمارها روی شاخص های اندازه گیری شده نشان داد. جیبرلین در غلظت های 500 پی پی ام موجب افزایش طول ساقه گل دهنده، طول خوشه گل آذین و نیز موجب تسریع ظهور ساقه گل دهنده گردید. بنزیل آدنین در غلظت های 500 پی پی ام باعث افزایش ماندگاری، افزایش قطر ساقه گل دهنده، زیاد شدن تعداد گلچه ها و نیز سبب تسریع گل دهی شد. هر دو تنظیم کننده رشد میزان تولید اتیلن را کاهش، اما میزان جذب آب و قطر دومین گلچه را افزایش دادند. کاربرد هر دو تنظیم کننده رشد موجب کاهش میزان تولید اسانس گل ها شد، هر چند در غلظت 1000 پی پی ام بنزیل آدنین مقدار اسانس گل ها بیشتر از آن در سایر غلظت ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of gibberellic acid (GA3) and benzyladenine on tuberose quality and quantity

نویسندگان [English]

  • Azizollah Kheiry 1
  • Ahmad Khalighi 2
  • Younes Mostofi 3
  • Rohangiz Naderi 3
چکیده [English]

Tuberose is one of the most important floral crops in Iran. Long spikes of fragrant flowers make it excellent for cut flower. Due to the beauty and sweet fragrance of flowers, it used in all seasons for flower arrangements. Production of high quality flowers and vase life extension is important for competition in world markets. For this reason this research was conducted on Polianthes tuberosa var Double base on factorial experiment in RCB (randomized complete block design) with three replications. Both gibberellic acid (GA3) and benzyl adenine (BA) were sprayed on bulbs and foliage of plants at four concentration levels. Results showed that gibberellic acid and benzyl adenine treatments had significant differences in all of the measured indices at one percent level. Gibberellic acid increased stem and rachis length in some concentrations and also accelerated flower stalk emerge. Benzyl adenine increased stem diameter, floret numbers and vase life and preceded flowering. Both of these plant growth regulators improved water uptake by cut flowers and increased diameter of second floret but decreased ethylene production of the flowers. Essential oils of flowers were extracted by solvent extraction method. Both of the plant growth regulators had negative effects on essential oils of flowers, but in 1000 mg.l-1 of BA essential oils of flowers were higher than other concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzyl adenine
  • Essential oils
  • gibberellic acid
  • Polianthes tuberosa var. Double
  • quality
1 . Anjum MA, Naveed F, Shakeel F and Amin Sh (2003)  Effect of Some Chemicals on Keeping Quality and Vaselife of Tuberose (Polianthes tuberosa L.) Cut Flowers. Research (Science), Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan. 12(1): 01-07.
2 . Bushue L, Mann C, Gorenstein N and Dudareva N (1999) Floral scent production in Antirrhinum majus. American Society of Plant Physiologists, Rockville, MD. 80 p.
3 . Chang Sh, Tsang Ch and Wen Sh (2006) Gibberellins  in relation to flowering in Polianthes tuberosa. Physiol Plant. 112(3): 429-432.
4 . Davis PJ (1988) Plant hormones and their role in  plant growth and development. Kluwer Academic Poblishers. 432 p.
5 . Dehertogh A and LeNard M (1993) The Physiology of Flower Bulbs. Elsevier science Publishers, The Netherlands. 812 p.
6 . De LC and Dhiman KR (2005) Effect of leaf manures and GA3 on growth, flowering and longevity of Tuberose. Ornamental Horticulture 4(1): 50-52.
7 . Donald H, Mingfang Yi, Xinjia Xu and Michael R (2006) Role of ethylene in perianth senescence of daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Postharvest Biology and Technology 32: 269-280.
8 . Kiyoshi O (1987) Effects of gibberellins and benzylandenine on dormancy and flowering of Lilium speciosum. Kanagawa Horticultural Experimental Station, Ninomiya, Nakagun, Kanagawa. Pp. 259-01.
9 . Kushal R and Arora JS (2000) Effects of harvesting stage, BAP and GA3 on bud opening and vase life of tuberose. Ornamental Horticulture 3: 111-113.
10 . Mukhopadhyay A and Bankar GJ (1983) Regulation of growth and flowering in Polianthes tuberosa L. with giberellic acid and Ethrel spray. Scientia Horticulturae (Amsterdam) 19: 149-152.
11 . Nagarja GS and Gowda JV (1998) Influence of growth regulators on vase life of tuberose CV. Single. Current Research University of Agriculture Science 27: 147-148.
12 . Nagarja GS, Gowda JV and Farooqui A (2003) Effects of Growth Regulators on growth and Flowering of Tuberose cv. Single. Karantaka Journal of Agriculture Science 12: 236-238.
13 . Preeti H and Gogoi S )1997( Effects of preplant chemical treatment of bulbs on growth and flowering of Polianthes tuberosa cv. single. Annuals Biology 13: 145-149.
14 . Shuo-Tsang Ch and Wen-Shaw Ch (1999) Changes in cytokinin activities before, during and after floral initiation in Polianthes tuberosa. Plant Physiology and Biochemistry 37(9): 679-684.
15 . Skutnik EW, Lukaszewska AL and Margrethe S (2003) Effect of growth regulators on postharvest characteristics of Zantedeschia aethiopica. Postharvest Biology and Technology 21: 241-246.
16 . William E (2001) Role of Cytokinins in Carnation Flower Senescence. Plant Physiology 59: 707-709.