نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه

4 مربی گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

اثر جیبرلیک اسید (50، 100، 150، 200 و 300 mg/l) به صورت تیمار کوتاه مدت (48 ساعت) و اتانول 5/2 درصد به همراه ساکاروز سه درصد به عنوان تیمار مداوم (محلول نگهدارنده) بر روی گل شاخه بریده ژربرا مطالعه شد. محلول نگهدارنده اتانول و ساکارز به دو روش به کار برده شد، در روش اول، محلول نگهدارنده تا پایان انجام آزمایش تعویض نگردید ولی در روش دوم، محلول نگهدارنده هم زمان با قرائت میزان جذب محلول تعویض شد. ظروف حاوی گل در اتاقی با میانگین دمایی 21 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 70 درصد و مدت روشنایی 14 ساعت با شدت نور 15 ماکرومول بر متر بر ثانیه لامپ فلورسنت، قرار گرفتند. صفاتی چون دوام عمر گل، وزن تر، جذب محلول، درصد شاخص ثبات غشای سلولی، میزان خمیدگی ساقه، قطر گل، محتوای آبی، مواد جامد محلول و میزان آنتوسیانین در تمام زمان، اندازه گیری و از نظر آماری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار کوتاه مدت جیبرلیک اسید با غلظت 50 میلی گرم بر لیتر به همراه محلول نگهدارنده اتانول 5/2 و ساکاروز سه درصد بیشترین تأثیر را بر خصوصیات کیفی و دوام عمر گل ژربرا داشت. همچنین، کاربرد مکرر اتانول جدید نسبت به کاربرد اتانول فقط در ابتدای آزمایش، نتایج بهتری را درخصوص افزایش دوام عمر و خصوصیات کیفی گل ژربرا به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of some chemical treatments on postharvest quality and vase life of gerbera cut flowers (Gerbera jamesonii cv. Good Timing)

نویسندگان [English]

  • Elham Danaie 1
  • Younes Mostofi 2
  • Pejman Moradi 3
  • Reza Azizi nejad 4

چکیده [English]

The effect of gibberelic acid (GA3) and ethanol on the postharvest quality and vase life of gerbera cut flowers was investigated. Freshly cut flower stems of gerbera cultivar ‘Good timing’, were put in vases containing zero, 50, 100, 150, 200 or 300 mgL-1 GA3 for 48 hr and then held in vases containing 2.5 percent ethanol and three percent sucrose in two methods. In the first method, the vase solutions were not replaced but in the second method, the vase solutions replaced and refreshed when solution uptake was measured. The vase was placed in chambers at 25°C and relative humidity about 70 percent with 14 hr photoperiod that was maintained using fluorescent lamps (light intensity of 15 µmolm-2s-1). Data were recorded for vase life, fresh weight, solution uptake, membrane stability, total soluble solid over time and analyzed statistically. Results revealed that GA3 with 50 mgL-1 was the most effective treatments for vase life, fresh weight, solution uptake, membrane stability and total soluble solid of gerbera cut flowers. Also results show that application of ethanol in second method (refreshing) was better than application in the first method as constant vase solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethanol
  • gerbera
  • Gibberelic acid
  • postharvest physiology
  • Sucrose
  • vase life
1 . Dole JM and Wilkins FH (1999) Floriculture, Principles and Species. Prentice Hall Upper Saddle River New Jersey. Pp. 356-360.
2 . Emongor VE (2004) Effect of gibelerllic acid on postharvest quality and vase life of Gerbera Cut Flowers (Gerbera jamesonii). Agron. 3: 191-195.
3 . Ezhilmanthi K, Singh VP, Arora A and Sairam RK (2007) Effect of 5-sulfosalicylic acid on antioxidant activity in relation to vase life of Gladiolus cut flowers. Plant Growth Regul. 51: 99-108.
4 . Farokhzad A, Khalighi A, Mostofi Y and Naderi R (2005) Role of ethanol in the vase life and ethylene production in cut Lisianthus (Eustoma grandiflorum Mariachii. cv. Blue) flowers. Agri. Soc. Sci. 1: 309-312.
5 . Ferrante A, Hunter DH, Hackett WP and Reid M (2002) Thidiazuron – a potent inhibitor of leaf senescence in alstromeria. Postharvest Biol. and Technol. 25: 333-338.
6 . Heins RD (1980) Inhibition of ethylene synthesis and senescence in carnation by ethanol. Amer. Soc. Hort. Sci. 105: 141-144.
7 . Hunter DA, Ferrante A, Vernieri P and Reid MS (2004) Role of abscisic acid in perianth senescence of daffodi (Narcissus pseudonarcissus ‘Dutch Master’). Physiol. Plantarum 121: 313-321.
8 . Janowska B and Jerzy M (2003) Effect of Gibberelic acid on post harvest leaf longevity of Zantedeschia elliottiana (W.WATS.) ENGL. Fruit and Ornamental Plant Res. 11: 69-76.
9 . Meng X and Wang X (2004) Relation of flower development and anthocyanin accumulation in Gerbera hybrida. Hort. Sci. Biotech. 79: 131-137.
10 . Podd LA and Staden V (2002) Physiological response and extension of vase life of cut carnation flowers treated with ethanol and acetaldehyde. I. Chlorophyll content and carbohydrate status. Plant Growth Regul. 38: 99-105.
11 . Robiza-Swider J, Lukaszewska A, Skutnik E, Rybka Z and Wachowicz M (2004) Lipoxygenase in Senescing cut leaves of Zatedeschia aethiopica Spr. and Hosta ‘Undulata Erromena’ treated with GA3 or BA. Acta Physiolgiae Plantarum 26(4): 411-415.
12 . Saks Y and Van Staden J (1993) Evidence for the involvement of gibberellins in developmental phenomena associated with carnation flower senescence. Plant Growth Regul. 12: 105-110.
13 . Singh A, Kumar J and Kumar P (2008) Effect of plant growth regulators and sucrose on post harvest physiology, membrane stability and vase life of cut spikes of Gladiolus. Plant Growth Regul. 55: 221-229.
14 . Sultan SM and Farooq S (1999) Effect of sucrose and GA3 on the senescence of cut flowers of Narcissus tazetta cv. Kashmir local. Adv. Hort. Sci. 13: 105-107.
15 . Wu M, Lorenzo JZ, Saltveit ME and Ried MS (1992) Alcohols and Carnation senescence. Hort. Sci. 27: 136-138.